Zuzanna Janin, Natalia LL, Ewa Zarzycka at “States of Focus”, Contemporary Museum Wroclaw


Wystawa “Stany skupienia”
15.03–20.05.2019

Wernisaż:
15.03.2019, godz. 18.00, 3 i 4 piętro
Muzeum Współczesne Wrocław

Uwaga! Wstęp na wernisaż i wystawę przeznaczony jest dla osób powyżej 15. roku życia

Oprowadzanie kuratorskie:
24.03.2019, godz. 15.00

Artystki / Artists:
Natalia LL oraz Marina Abramovic, Anna Baumgart, Agata Bogacka, Geta Brătescu, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova, Cipedrapskuad (Maria Toboła, Dominika Olszowy, Fryderyk Lisek), Alexandra Croitoru, Anča Daučíková, Alla Georgieva, Teresa Gierzynska, Katarzyna Górna, Aneta Grzeszykowska, Izabella Gustowska, Sanja Ivekovic, Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Anna Jermolaewa, Jagoda Kaloper, Ada Karczmarczyk, Sejla Kameric, Barbara Konopka, Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik, Ewa Kuryluk, Anna Kutera, Cecylia Malik, Jolanta Marcolla, Dóra Maurer, Teresa Murak, Anna Niesterowicz, Dorota Nieznalska, Tanja Ostojic, Ewa Partum, Liliana Piskorska, Anna Plotnicka, Jadwiga Sawicka, Grupa Sędzia Główny, Jana Shostak, Teresa Tyszkiewicz, Julita Wójcik, Ewa Zarzycka, Agata Zbylut, Alicja Żebrowska

Kuratorka / Curator:
dr Malgorzata Misniakiewicz

Wystawa “Stany skupienia” – tytuł zaczerpnięty z jednej z prac Natalii Lach-Lachowicz – koncentruje się na wizerunkach własnych, które artystka wykonywała niemal od początku swojej kariery. Choć wykorzystywane przez nią strategie posługiwania się swoim wizerunkiem zmieniały się na przestrzeni lat, wrocławska artystka konsekwentnie sytuowała w centrum sztuki przedstawienie własnej twarzy i ciała. Jej pięćdziesięcioletni dorobek jest konfrontowany na ekspozycji z pracami ponad 40 artystek z Polski i państw byłego bloku wschodniego. Takie zestawienie pozwala nie tylko na uważną analizę historycznych przemian zagadnienia kobiecego autoportretu w sztuce, ale także na polemiczne odczytanie twórczości głównej bohaterki.

Skupiona na medium fotografii, wideo i działaniach dokamerowych wystawa zwraca uwagę na moment skierowania przez twórczynie obiektywu na nie same, stawiając pytania o performowanie własnej osoby, strategie reprezentacji oraz tworzenie i dekonstrukcję wizerunku kobiety. Podkreślana na wystawie historyczna spuścizna i ciągłość tych dociekań pozwalają na spojrzenie z innej perspektywy na współcześnie wszechobecne zjawisko selfie, którym nasycone są nie tylko media społecznościowe, ale i artystyczny dyskurs. Stany Skupienia, przedstawiając historyczny i międzynarodowy kontekst autoportretów, problematyzują wieloznaczny gest autoanalizy i stawiają pytania dotyczące samodefiniowania się artystek oraz postrzegania roli kobiety w społeczeństwie.

Pośród podejmowanych przez zaproszone artystki wątków znajdują się dociekania dotyczące uprzedmiotowienia kobiecego ciała, skopofilii, emancypacyjnych oraz opresyjnych aspektów seksualności, narcyzmu, akceptowanych i kwestionowanych ról społecznych, prawa do samostanowienia i indywidualnych wolności. Istotny jest także wpływ ikonografii i mitologii na sposoby reprezentacji, rolę tradycji i potencjalną zmianę statusu współczesnej twórczyni. Mnogość perspektyw traktujących o kobiecym doświadczeniu składa się na wielowątkową opowieść, w której społeczna i polityczna rola kobiet przeplata się z prywatnymi narracjami.

Skupiając się na zagadnieniu autoreprezentacji w sztuce, ekspozycja “Stany skupienia” pozwala nie tylko na nowe odczytanie twórczości wybitnej wrocławskiej artystki, ale także przedstawienie jej w sąsiedztwie kanonicznych dzieł definiujących rozumienie sztuki kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej.

Użyczający:
Galeria Arsenał w Białymstoku, Galeria lokal_30, Galeria Piekary / Cezary Pieczyński, Galeria Raster, Fundacja Signum, Fundacja Sztuki Polskiej ING, Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie / Museum of Contemporary Art, The @Museum of Contemporary Art MSU Zagreb, Muzeum Sztuki w Łodzi, SNG – Slovenská národná galéria w Bratysławie, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki / Zachęta National Gallery of Art
oraz
Artystki biorące udział w wystawie.

#stanyskupienia_mww

_______________________________________

Exhibition “States of Focus”
15.03–20.05.2019

Opening:
15.03.2019, 6 pm, levels 3&4
Contemporary Museum Wroclaw

Attention! Admission to the opening and exhibition is only for people over 15 years old

Curator-led tour:
24.03.2019, 3.00 pm

Artists:
Natalia LL and Marina Abramović, Anna Baumgart, Agata Bogacka, Geta Brătescu, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Cipedrapskuad, Alexandra Croitoru, Anča Daučíková, Alla Georgieva, Teresa Gierzyńska, Katarzyna Górna, Aneta Grzeszykowska, Izabella Gustowska, Sanja Iveković, Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Anna Jermolaewa, Jagoda Kaloper, Adu Karczmarczyk, Šejla Kamerić, Barbara Konopka, Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik, Ewa Kuryluk, Anna Kutera, Cecylia Malik, Jolanta Marcolla, Dóra Maurer, Teresa Murak, Anna Niesterowicz, Dorota Nieznalska, Tanja Ostojić, Ewa Partum, Liliana Piskorska, Anna Płotnicka, Jadwiga Sawicka, Sędzia Główny, Jana Shostak, Teresa Tyszkiewicz, Julita Wójcik, Ewa Zarzycka, Agata Zbylut, Alicja Żebrowska

Curator:
Małgorzata Miśniakiewicz, PhD

Taking its title from one of the works by Natalia LL, the exhibition “States of Focus” concentrates on the artist’s own image, which she has been exploring almost since the beginning of her practice. Although the strategies of using her own appearance have changed over the years, the Wrocław-based artist consistently situated her face and body at the centre of her art. The exhibition confronts her oeuvre, produced over the span of more than five decades, with works by over 40 artists from Poland and countries of the former Eastern Bloc. This juxtaposition makes it possible to not only attentively analyse the transformations which women’s self-portraiture has undergone in art history, but also to polemically approach the practice of the main heroine.

Based primarily on photography, video and actions for the camera, the exhibition concentrates on the moment when female artists point the camera lens at themselves. Consequently, it raises questions about performance of the self, strategies of representation, and constructing and de-constructing the image of a woman. Highlighting the historical continuity of these experiments offers a new perspective on the currently ubiquitous phenomenon of selfies, which permeates not only social media, but also the artistic discourse. By presenting the historical and international context of self-portraiture, the exhibition problematises the ambiguous gesture of self-analysis and poses questions about female artists’ self-definition and the perception of women in society.

The invited artists investigate issues such as objectification of the female body, scopophilia, emancipating and oppressive aspects of sexuality, narcissism, acceptable and reprehensible social roles, the right to self-determination and individual freedom. An important facet of the exhibition is the influence of iconography and mythology on the forms of representation, the role of tradition and the potential change of status of the contemporary woman artist. The variety of perspectives on the female experience forms a multi-thread story that weaves together the social and political role of women and private narratives.

By concentrating on the phenomenon of self-presentation in art, the exhibition “States of Focus” invites the viewer to not only reinterpret the practice of the outstanding artist from Wrocław, but also to revisit her oeuvre in dialogue with canonical works that have defined the perception of women’s art in Central and Eastern Europe.

Borrowers:
Arsenal Gallery in Białystok, lokal_30 Gallery, Piekary Gallery / Cezary Pieczyński, Raster Gallery, Signum Foundation, ING Polish Art Foundation, Kolekcja, Kontakt, The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation, MOCAK Museum of Contemporary Art in Cracow, The Museum of Contemporary Art Zagreb, Museum of Art in Łódź, Slovak National Gallery in Bratislava, Zygmunt Hübner Powszechny Theatre in Warsaw, Zachęta National Gallery of Art in Warsaw
and artists participating in the exhibition

52664503_2525687707501630_8655411377017454592_o