Diana Lelonek “A New Archaeology for Liban and Płaszów”, Krakow Photomonth


Diana Lelonek
Liban i Płaszów – nowa archeologia

27.04–18.06.2017

W prezentowanym na wystawie projekcie Liban i Płaszów – nowa archeologia Diana Lelonek zastanawia się nad skomplikowaną historią dwóch miejsc w Krakowie, które rzadko stają się przedmiotem namysłu. Artystka zagłębia się w bogactwo pozostawionych przez naturę i człowieka śladów, odkrytych przez nią na terenie kamieniołomu Liban i obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Prace Lelonek bazują na procesach, które zachodzą w przyrodzie, oraz na tym, co owe przekształcenia mówią o przeszłości tych obszarów. Artystka poszukuje śladów prehistorii, trudnej nowszej historii, uwzględnia też współczesne sposoby wykorzystania obu miejsc.

W czasie swoich badań Lelonek odkryła i przeniosła do galerii przedmioty tak różne, jak skamieliny z okresu jurajskiego, ślady obozów pracy z czasów II wojny światowej, pozostawione elementy scenografii do filmu Stevena Spielberga Lista Schindlera oraz śmieci porzucone przez odwiedzających te tereny. Wszystkie te elementy z czasem uległy naturalnym procesom erozji. Zostały zrównane przez przyrodę i złożyły się na jedną historię – skamieliny, elementy scenografii i porzucone puszki pełnią funkcję okazów archeologicznych, odkrywanych i poddawanych refleksji. Budują one narrację wokół powojennej mentalności społeczeństwa, są zapisem czasów i przemian. Wskazują również na obecną funkcję tego obszaru – przestrzeni, w której wyraża się pamięć zbiorowa.

Projekt realizowany przez Lelonek ma charakter badawczy, został zainicjowany przez kuratora Gordona MacDonalda specjalnie dla Miesiąca Fotografii w Krakowie. Do momentu otwarcia wystawy artystka mierzyła się z miejscem, jego historią i współczesną funkcją. Wystawa jest zatem pierwszą, chociaż nie ostateczną prezentacją efektów zainteresowania Lelonek tym zagadnieniem oraz tymi terenami.

Wystawa odbywa się dzięki ogromnemu wsparciu Muzeum Geologicznego Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Kurator: Gordon MacDonald

Diana Lelonek, absolwentka wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, obecnie asystentka w VII Pracowni Fotografii Intermedialnej. Podstawą jej działań jest fotografia, którą łączy z innymi mediami. Interesują ją działania z pogranicza bioartu. Laureatka międzynarodowych konkursów, m.in. ShowOFF na Miesiącu Fotografii w Krakowie i ReGeneration 3 w Musée de l’Elysée w Szwajcarii. Jej prace znajdują się m.in. w kolekcji Muzeum Fotografii w Lozannie.

photomonth.com/pl

_______

Diana Lelonek
A New Archaeology for Liban and Płaszów

27 April–18 June 2017

In this exhibition, Diana Lelonek presents her project A New Archaeology for Liban and Płaszów, examining the complex history of two seldom considered sites in Krakow. The artist immerses herself in the abundance of natural and man-made traces discovered at the sites of the Liban quarry and the remains of the Płaszów concentration camp. Lelonek’s work is based on the processes that take place in nature and what they reveal about these places’ past. She searches for prehistoric traces and indications of the difficult recent history, while also considering the contemporary uses of both sites.

During her research, Lelonek has uncovered and transferred to the gallery items as varied as fossils from the Jurassic period, remnants of the site’s use as an internment camp in the Second World War, artefacts from the shooting of Steven Spielberg’s film Schindler’s List, and junk left by the users of the sites. All of these objects have over time undergone the natural process of erosion. They have been levelled by nature to become one history—with fossils, parts of the film set, and abandoned tin cans functioning as the archaeological specimens, which the artist has discovered and considered. These construct a narrative of society’s post-war mentality and are a record of the times and the transformations that have occurred. They also point to the current function of this area—a space in which collective memory is expressed.

Lelonek’s project is a piece of research which was initiated by curator Gordon MacDonald, especially for Krakow Photomonth. Right up until the exhibition opening, the artist strove to face up to the places, their history and its contemporary function. This exhibition is the result of a short commission and the first iteration of Lelonek’s engagement with this subject and these sites.

The exhibition will be accompanied by themed walks, giving participants the chance to follow various trails: historical, geological and anthropological.

Curator: Gordon MacDonald

Diana Lelonek, graduate of the Faculty of Multimedia Communication at the University of Arts in Poznań. Currently working as an assistant professor in the 7th Studio of Intermedia Photography. Her practice is based on photography combined with other media. She is interested in activities related to BioArt. Lelonek won several international competitions, among others: ShowOFF during the Krakow Photomonth Festival and ReGeneration 3 at the Musée de l’Elysée in Switzerland. Her works appear, among others, in the collection of the Museum of Photography in Lausanne.

photomonth.com/en

diana ksiazka-jasna liban-plaszow