Diana Lelonek at “Pernicious Predilection”, Galeria Labirynt, Lublin


Uporczywe podobanie

Galeria Labirynt, Lublin
Otwarcie: 21.04 (piątek), godz. 19.00 (po wernisażu zapraszamy na improwizowany muzyczny after)
Wystawa czynna do 4.06 (wt.-niedz., godz. 12.00-19.00)
Wstęp wolny

Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Monika Zadurska-Bielak, Tomasz Bielak, Olaf Brzeski, Barbara Formella, Aneta Grzeszykowska, Katarzyna Kozyra, Zuza Krajewska, Robert Kuśmirowski, Elżbieta Jabłońska, Diana Lelonek, Jacek Malinowski, Tomasz Mróz, Aleksandra Ska, Karolina Żyniewicz

Kuratorki: Paulina Kempisty, Aleksandra Skrabek

“Uporczywe upodobanie” to wystawa zainspirowana pojęciem ‘delectatio morosa’ zaczerpniętym ze średniowiecznej scholastyki i przeniesionym w kontekst polskiej sztuki współczesnej. Prezentowane prace stanowią materializację natrętnych wizji artystów, lęków, fantazji, docierających niekiedy do granicy estetycznej wytrzymałości. Celem kuratorek jest pokazanie, w jaki sposób współczesna sztuka wpisuje się we wciąż aktualne tradycje obrazowania tematów odnoszących się do estetyki brzydoty, zwłaszcza w kontekście ciała ludzkiego, ale także innych sfer życia. Wystawa odwołuje się do problemów artystycznych, jak wyobraźnia, ekspresja, rozwiązania formalne w odniesieniu do sztuki ukazującej fantazje balansujące na granicy estetyki.

labirynt.com

________________

Pernicious Predilection

Galeria Labirynt, Lublin
Exhibition opening: April 21st (Friday), 7 p.m.
On until: June 4th (Tue – Sun, 12 a.m. – 7 p.m.)
Admission free of charge

Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Monika Zadurska-Bielak, Tomasz Bielak, Olaf Brzeski, Barbara Formella, Aneta Grzeszykowska, Katarzyna Kozyra, Zuza Krajewska, Robert Kuśmirowski, Elżbieta Jabłońska, Diana Lelonek, Jacek Malinowski, Tomasz Mróz, Aleksandra Ska, Karolina Żyniewicz

Curators: Paulina Kempisty, Aleksandra Skrabek

‘Pernicious Predilection’ is an exhibition inspired by the notion of ‘delectatio morosa’ taken from the Middle Ages’ scholasticism and transferred onto the context of Polish contemporary art. Presented works serve as a materialisation of persistent visions of the artists, their fears and fantasies, at times reaching extremities of esthetic endurance. ‘Pernicious Predilection’ attempts to illustrate how contemporary art inscribes itself in the still topical traditions of presenting themes referring to the aesthetics of ugliness, particularly in the context of human body, but also other spheres of life. The exhibition delves into such art issues as imagination, expression, formal solutions in reference to art depicting fantasies balancing on the edge of aesthetics.

labirynt.com

1husserl