Diana Lelonek at “The Most Beautiful Catastrophe”, CSW Kronika, Bytom


Najpiękniejsza Katastrofa / The Most Beautiful Catastrophe
1.12.2018 – 04.01.2019
[english text below]
udział biorą: Kolektyw APART, Karolina Brzuzan, Mikuláš Černík, Sara Czyż, Marcin Doś, Krzysztof Jung, Tamás Kaszás, Michal Kindernay, Diana Lelonek, Barbara Sass, Marta Senk, Pavel Sterec, Tereza Stöckelová, Vladimír Turner
kurator: Jakub Gawkowski
współpraca: Katarzyna Kalina
partnerzy: The Agosto Foundation, APART, artportal.hu
podczas otwarcia zagra FOQL

“Najpiękniejsza Katastrofa” prezentuje głosy artystek, aktywistów, naukowczyń z Europy Środkowej, łączące zainteresowanie kryzysem klimatycznym z poszukiwaniem alternatywnych modeli przyszłości. Nawiązując do szczytu klimatycznego ONZ (COP24), organizowanego w Katowicach – centrum poprzemysłowego Górnego Śląska, projekt otwiera przestrzeń do krytycznej dyskusji nad miejscem człowieka w środowisku naturalnym, a także nad końcem znanego nam świata, podając w wątpliwość newage’ową wizję ekologii i dobrej Matki Ziemi.

Będąc pod wpływem globalnego rynku, wielkiej polityki i transmitujących koniec świata mediów, wszyscy jesteśmy jednocześnie widzami i uczestnikami nadchodzących zmian. Wystawa “Najpiękniejsza Katastrofa” stawia pytania o zaangażowanie, aktywizm i indywidualną odpowiedzialność, a także realny i wyobrażony wpływ na walkę ze zmianami klimatu. Współczesny neoliberalizm przerzuca odpowiedzialność za potencjalną katastrofę na barki pojedynczego człowieka, jednocześnie promując konsumpcję – tyle, że „świadomą”, „zieloną” czy „zrównoważoną”.

W obliczu nadchodzącej katastrofy, należałoby oprócz zwiększania świadomości i przeprowadzania interwencji w celu ochrony środowiska, przemyśleć samo pojęcie natury i nowe modele międzygatunkowego współżycia. Oprócz lamentów i aktywnego działania, warto szukać nowych rozwiązań, wykraczających poza prostą dychotomię czystej natury i toksycznej cywilizacji. Ale jak przezwyciężyć kryzys, gdy nie ma jedzenia, które możemy zjeść, ubrania, które możemy kupić, ani energii, którą możemy zużyć nie uczestnicząc jednocześnie w łańcuchu destrukcji, wyzysku i cierpienia?

Wystawie towarzyszy publikacja, na którą składają się m. in. eseje Marcina Dosia i Lukáša Likavčana oraz rozmowa Marleny Wilczak z Ewą Bińczyk.

Projekt finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Program:
1.12.2018 (sobota), godz. 19:00
otwarcie wystawy, podczas którego zagra FOQL
7.12.2018 (piątek), w godz. 16:00 – 20:00
Zielony Anarchizm i Nieposłuszeństwo Obywatelskie – warsztaty
pokaz filmu “Behind the Fossil Curtain”, reż. Vladimir Turner
Aktywizm kontra negocjacje: strategie dla ruchu klimatycznego – panel dyskusyjny z udziałem m. in. Mikuláš Černík (Limity jsme my), Marta Senk (aktywistka anarchistyczna), Monika Sadkowska (Obóz dla Klimatu), Jakub Gawkowski
4.01.2019 (piątek), godz. 18:00
finisaż z oprowadzaniem kuratorskim oraz spotkanie z Marcinem Dosiem – lokalnym aktywistą oraz prekursorem alternatywnej turystyki postindustrialnej na Śląsku

________
1.12.2018 – 4.01.2019
The Most Beautiful Catastrophe
Participants: APART, Karolina Brzuzan, Mikuláš Černík, Sara Czyż, Krzysztof Jung, Tamás Kaszás, Michal Kindernay, Diana Lelonek, Barbara Sass, Marta Senk, Pavel Sterec, Tereza Stöckelová, Vladimír Turner
Curator: Jakub Gawkowski
Cooperation: Katarzyna Kalina
Partners: Agosto Foundation, APART, Artportal.hu

“The Most Beautiful Catastrophe” is an intervention project that critically reflects on the UN Climate Summit (COP24) taking place in the post-industrial region of Upper Silesia. It presents the voices of artists, activists, and scientists from Central Europe, who connect their interest in the current environmental crisis with an active search for alternative visions of the future, both on a local and global scale.

When considering the role of the viewer and the participant in the upcoming ecological, economic, and social disasters, the project locates the individual between the forces of the global market, great politics, and the media broadcasting the end of the world. It also engages with questions of activism and individual responsibility, and their real and imagined impact on resisting climate change. Today, neoliberalism shifts the responsibility and the burden of a potential ecological collapse on the consumer whilst enhancing consumerism – but of a “conscious,” “green,” and “sustainable” type.

In addition to interventions, protests, and actions to protect the environment, it is necessary to problematize the very concept of nature, as well as to reflect on new inter-species models of coexistence. “The Most Beautiful Catastrophe” proposes to rethink the future of the planet and the relationship between humans and the environment, while rejecting the new-age vision of ecology and Gaia, the good Mother Earth. In the face of the upcoming catastrophe, apart from lament and active opposition, one needs to look for new solutions, which go beyond the simple dichotomy of pure nature and toxic civilization. But how to overcome the crisis, when there is no food we can eat, clothing we can buy, or energy we can use without participating in the chains of destruction, suffering and exploitation?

The exhibition is accompanied by a publication with essays by Marcin Doś and Lukáš Likavčan, and an interview with Ewa Bińczyk.

The project is realized with the kind support of Visegrad Fund.

Event program:
1.12.2018 at 7 PM
Opening of the exhibition, FOQL live
7.12.2018, from 4 PM to 8 PM
Green anarchism and civil disobedience – workshop
Behind the Fossil Curtain film screening
Activism vs Negotiation: Strategies for the Environmental Movement – discussion with (among others) Marta Senk (anarchist activist), Mikuláš Černík (Limity Jsme My), Jakub Gawkowski
4.01.2019 at 6 PM
Lecture by Marcin Doś, curatorial guided tour of the exhibition

www

46519007_2137423542982358_1125333340526739456_n