Ewa Juszkiewicz at “The State We Are In. Collection of the Museum of Modern Art in Warsaw” at the Galeria Labirynt in Lublin


Stan rzeczy. Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w Galerii Labirynt w Lublinie / The State We Are In. Collection of the Museum of Modern Art in Warsaw at the Galeria Labirynt in Lublin
____________________________________
[Please scroll down for English version]

Otwarcie wystawy: 15.09.2018 (sobota), godz. 18.00
Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin
Wystawa czynna do 11.11.2018
Wernisaż tłumaczony na polski język migowy (Magdalena Gach) oraz na język angielski (Krystian Kamiński)

Zainicjowana w 2009 roku kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie gromadzi prace artystów współczesnych, powstałe przede wszystkim po 1989 roku. Jej celem jest opisanie poprzez dzieła sztuki historii polskiej transformacji w szerokiej, globalnej perspektywie. Kolekcja ma dyskursywny charakter i jest traktowana jako głos w debacie i badaniach nad współczesnością. Wychodząc od spraw lokalnych, zbiera prace międzynarodowych artystów, często powstałe na zamówienie i odnoszące się do lokalnych kwestii. Jednocześnie ten „zbiór rzeczy” jest konstruowany w odniesieniu do przemian, jakie zaszły w statusie i materialności dzieła sztuki, relacji instytucji i publiczności, jak i samej funkcji muzeum (nie tylko magazynu na dzieła sztuki, ale i miejsca wspólnego uczenia się, dystrybucji informacji oraz interdyscyplinarnego eksperymentu).

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie nie ma stałej siedziby, jest w trakcie budowy i sytuację tę wykorzystuje do pokazywania swojej kolekcji w różnych miejscach. Goszczenie w Galerii Labirynt w Lublinie to doskonała okazja, by przetestować funkcjonowanie prac z kolekcji i budowanych wokół nich narracji i znaczeń w nowym kontekście. Znajdujące się na wystawie dzieła to w większości nowe zakupy, pokazywane publicznie po raz pierwszy.

Prace Wilhelma Sasnala, grupy Slavs&Tatars, Kadera Attii, Gulsun Karamustafy i Miriam Cahn odnoszą się do postkolonialnego i postsowieckiego świata, zawieszonego pomiędzy tradycją a wciąż tworzącą się i niezdefiniowaną nowoczesnością. Napięcia powstające na styku tradycji i niewyartykułowanej nowoczesności zostały świetnie uchwycone w malarskim tryptyku Jadwigi Sawickiej „Krzyczeli, Płakali, Zginęli”, gdzie tematem jest sam język debaty publicznej, który staje się coraz bardziej emocjonalny, nieracjonalny i histeryczny.

Prace Cathy Wilkes, Wolfganga Tillmansa, Lynette Yiadom-Boakye i Zofii Rydet, tworzą opowieść o najgłębszych lękach „o stan rzeczy”, coraz bardziej dominujących w życiu publicznym lękach o koniec świata jaki znamy, pojawiają się tu więc referencje do historycznych przedstawień wojny, nędzy i głodu. Sam tytuł wystawy jest nawiązaniem do pracy Wolfganga Tillmansa „The State We Are In” z 2015 roku, zwiastującej brexit i dryfowanie współczesnego świata ku niepewnej przyszłości.

Wystawa „Stan rzeczy” jest pierwszą gościnną prezentacją kolekcji warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Polsce. Inauguruje następne odsłony w innych miejscach kraju w najbliższych trzech latach, do czasu otwarcia docelowej siedziby Muzeum na placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki.

Artystki/artyści: Kader Attia, Miriam Cahn, Olga Czernyszewa, Nathalie Djurberg, Ruth Ewan, Kiluanji Kia Henda, Ewa Juszkiewicz, Gülsün Karamustafa, Leszek Knaflewski, Sonia Leber i David Chesworth, Lukas Müller, Zofia Rydet, Wilhelm Sasnal, Şerban Savu, Jadwiga Sawicka, Slavs and Tatars, Roman Stańczak, Wolfgang Tillmans, Cathy Wilkes, Lynette Yiadom-Boakye

Wśród wydarzeń towarzyszących wystawie będą m.in. projekcje filmów Jill Godmilow i Waela Shawky’ego.

Wybór prac: Joanna Mytkowska, Sebastian Cichocki, Waldemar Tatarczuk

Wystawa czynna do 11.11.2018 (wt.-niedz., godz. 12.00-19.00)

– – – – –
Wystawa zorganizowana przez Galerię Labirynt i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy współpracy z Muzeum Warszawy

_____________________________________________EN

Exhibition opening: September 15th, 2018 (Saturday), 6 p.m.
Galeria Labirynt, 5 Popiełuszki Street, Lublin
Opening will be transleted into English (intepreter: Krystian Kamiński)

The collection of Museum of Modern Art in Warsaw, initiated in 2009, gathers art works of contemporary artists, primarily those executed after 1989. Its goal is to describe the history of Polish transformation in a wider, global perspective by works of art.

The collection has a discursive character and is treated as a voice in the debate and research on modernity. Starting from local affairs, it is an accumulation of works by international artists, often created on a commission and referring to local issues. At the same time, this “collection of things” is constructed in relation to the changes that have taken place in the status and materiality of art piece, the relationship between the institution and the public, and the very function of the museum (not just the storage house for art works, but also a place for collective learning, information distribution and interdisciplinary experiment).

Museum of Modern Art in Warsaw does not have a permanent location, it is currently under construction and so it takes advantage of the fact to present its collection in various other spaces. Being a guest at Galeria Labirynt in Lublin is a great opportunity to test how the collection pieces and the narratives and meanings built around them function in a new context. The art. Works to be presented are primarily new purchases, shown publicly for the first time.

The works by Wilhelm Sasnal, the Slavs&Tatars group, Kader Attia, Gulsun Karamustafa and Miriam Cahn refer to the post-colonial and post-soviet world, suspended between tradition and still emerging and undefined modernity. The tensions created at the interface between tradition and the unidentified modernity have been perfectly captured in the painting triptych Krzyczeli, Płakali, Zginęli/They Cried, They Screamed, They Died by Jadwiga Sawicka, whose subject is the language of the public debate, which is becoming more and more emotional, irrational and hysterical.

The works by Cathy Wilkes, Wolfgang Tillmans, Lynette Yiadom-Boakye and Zofia Rydet create a story about the deepest fears about “the State We Are In”, the more and more dominant public fears about the end of the world as we know it, so there are references here to historical depictions of war, poverty and hunger. The title of the exhibition itself is a reference to a piece by Wolfgang Tillmans The State We Are In from 2015 roku, foreshadowing Brexit and the drifting of contemporary world towards the future no one can be sure of.

“The State We Are In” is the first guest presentation of the Warsaw Museum of Modern Art’s collection in Poland. It inaugurates the subsequent shows in other parts of the country in the next three years, until its very own venue is opened in Warsaw at Plac Defilad in front of the Palace of Culture and Science.

Artists: Kader Attia, Miriam Cahn, Olga Czernyszewa, Nathalie Djurberg, Ruth Ewan, Kiluanji Kia Henda, Ewa Juszkiewicz, Gülsün Karamustafa, Leszek Knaflewski, Sonia Leber & David Chesworth, Lukas Müller, Zofia Rydet, Wilhelm Sasnal, Şerban Savu, Jadwiga Sawicka, Slavs and Tatars, Roman Stańczak, Wolfgang Tillmans, Cathy Wilkes, Lynette Yiadom-Boakye

Among the events accompanying the exhibition there will be screenings of films by Jill Godmilow and Wael Shawky.

Selection of works: Joanna Mytkowska, Sebastian Cichocki, Waldemar Tatarczuk

On until November 11th, 2018 (Tue-Sun, 12 p.m.-7 p.m.)

– – – – –
Exhibition organised by Galeria Labirynt and Museum of Modern Art in Warsaw in cooperation with Museum of Warsaw

pic. Wolfgang Tillmans

39638038_1821871431195189_7286114084372611072_o