Ewa Zarzycka at “Ministry of Inner Affairs”, MoMA, Warszawa


Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wystawę „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Intymność jako tekst”.

[Please scroll down for the English version]

Wystawa „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Intymność jako tekst” (26.01-02.04.2017) prezentuje różnorodne głosy w poezji i sztukach wizualnych, dla których wspólnym rodzajem ekspresji jest narracja w pierwszej osobie i konfesyjny charakter wypowiedzi, a reprezentowanie siebie w języku staje się procesem walki o podmiotowość twórcy.

Twórcy wystawy przyglądają się zwrotowi ku emocjom i osobistemu doświadczeniu we współczesnej kulturze w ostatnich latach: nie tylko w samej twórczości artystów, ale również w dyskursie i języku protestu, w afekcie dostrzegając język krytyczny i nowe narzędzie uprawiania krytyki kultury. Na wystawie zaprezentowane zostały różnorodne wypowiedzi w pierwszej osobie: operacje słów na słowach i interwencje na uczuciach i myślach, przybierające postać tekstu, zapisu głosowego, klipu wideo oraz obiektu; prace twórców, którzy nie stronią od poruszania tematów trudnych, intymnych, skoncentrowanych na emocjach i osobistym doświadczeniu, rozmywających granice między życiem codziennym a twórczością, między wyznaniem a autokreacją, między opowieścią a tożsamością narratora.

W czasach, kiedy praktyki społeczne zorientowane na dystans i ironię traktują z podejrzliwością kategorie takie jak szczerość i autentyczność, wystawa usiłuje zrehabilitować słowa i obrazy jako narzędzia samoświadomości. Zadaje pytanie o to, na ile wyznanie może wykraczać poza narcystyczny wymiar mówienia o „sobie”, a stanowić źródło komunikacji oraz identyfikacji dla odbiorcy.

Wystawie towarzyszyć będą odczyty poezji, performanse, jak również cykl Muzeum Otwartego, który rozegra się wokół afektów i polityki wyznania. Przyjmie on wyjątkową formę dzięki Young Girl Reading Group, nomadycznej grupie dyskusyjnej zainicjowanej przez artystki Dorotę Gawędę i Egle Kubolkaite.

Gawęda i Kubolkaite od 2013 roku regularnie spotykają się w różnych miejscach – prywatnych i publicznych, by inscenizować performatywne czytania na głos najbardziej aktualnej myśli krytycznej. Włączając do dyskusji publiczność i próbując odpowiedzieć na pytanie, co dzieje się w momencie kiedy „dziewczyna zabiera głos”, artystki kreują przestrzeń wymiany, pragnienia i afektywnego czytania siebie poprzez tekst.

Artyści:
Zuzanna Bartoszek, Hannah Black, Julien Creuzet, Lilii Reynaud Dewar, Cécile B. Evans, Dorota Gawęda i Eglė Kulbokaitė, Jakub Głuszak i Joanna Jurczak, Konrad Góra, Caspar Heinemann, Barbara Klicka, Aldona Kopkiewicz, Chris Kraus, Xu Lizhi, Eileen Myles, Jaakko Pallasvuo, Agnieszka Polska, post-noviki, Fazal Rizvi, Bunny Rogers, Steve Roggenbuck, Megan Rooney, Andrzej Szpindler, Julia Szychowiak, Adela Truścińska, Amalia Ulman, Audrey Wollen, Dena Yago, Ewa Zarzycka

Kuratorka:
Natalia Sielewicz

Więcej o wystawie: http://artmuseum.pl/pl/wystawy/ministerstwo-spraw-wewnetrznych/1

***

The exhibition “Ministry of Internal Affairs. Intimacy as Text” (26.01-02.04.2017) showcases a polyphony of voices in poetry and visual arts whose common mode of expression is a first person narrative and a confessional character of statements, while self-representation in language becomes a discursive practice of reflection and questioning and struggle for the artist’s subjectivity.

The exhibition observes the turn to affects, emotions and personal experience in contemporary culture in the recent years: not only in contemporary art, but also in the discourse and language of protest. Affects are viewed here as a new critical language and a new tool to pursue cultural criticism. The show gathers a variety of first person statements: operations of words on words as well as interventions on feelings and thoughts, which adopt the form of texts, voice records, video essays and objects; works by artists who are no strangers to difficult and intimate topics, and concentrate on emotions and personal experience, blurring the borders between daily life and work, between confession and self-creation, between the storytelling and the narrator’s identity.

In an era when social practices, oriented to distance and irony, treat such categories as sincerity and authenticity with suspicion, the exhibition attempts to revive words and images as tools of self-awareness. The show poses a question about the extent to which confession can go beyond the narcissistic dimension of talking “about oneself,” and provide a transgressive source of communication and identification for the viewer.

Artists
Zuzanna Bartoszek, Hannah Black, Julien Creuzet, Lilii Reynaud Dewar, Cécile B. Evans, Dorota Gawęda i Eglė Kulbokaitė, Jakub Głuszak i Joanna Jurczak, Konrad Góra, Caspar Heinemann, Barbara Klicka, Aldona Kopkiewicz, Chris Kraus, Xu Lizhi, Eileen Myles, Jaakko Pallasvuo, Agnieszka Polska, post-noviki, Fazal Rizvi, Bunny Rogers, Steve Roggenbuck, Megan Rooney, Andrzej Szpindler, Julia Szychowiak, Adela Truścińska, Amalia Ulman, Audrey Wollen, Dena Yago, Ewa Zarzycka

Curator
Natalia Sielewicz

More info: http://artmuseum.pl/en/wystawy/ministerstwo-spraw-wewnetrznych/1

15747642_10154542485754130_754192206037165513_n