JOZEF ROBAKOWSKI “Chamber of Light”, ms, Opening 6th May 2011, 6pm. Józef Robakowski


JOZEF ROBAKOWSKI

Gabinet Swiatla / Chamber of Light

ms, 36 Wieckowskiego. LODZ
6th May – 26th June 2011
Opening: 6th May 2011, 6.00 pm.

Curator: Maria Morzuch
Cooperation: Józef Robakowski

_____

Inspiracja do zrobienia wystawy Gabinet swiatla bylo zainteresowanie Józefa Robakowskiego, prekursora sztuki medialnej w Polsce, zagadnieniami dotyczacymi swiatla. Temat ten zajmowal artyste poczawszy od jego kultowego filmu „Test” (obraz bedacy pulsacja swiatla), poprzez obecnosc w Warsztacie Formy Filmowej, az po wspólny projekt zrealizowany we wspólpracy z Paulem Sharits’em pt. „Uwaga: swiatlo!”.
Gabinet swiatla to ekspozycja …zlozona z obiektów-neonów, filmów, wideo, fotografii autorstwa miedzy innymi takich artystów jak Bruce Checefsky, Dora Maurer, Anri Sala a takze Andrzej Pawlowski, Antoni Mikolajczyk i Kazimierz Bendkowski z Warsztatu Formy Filmowej oraz przedstawicieli mlodszej generacji, jak Stefan Nitoslawski i Wojciech Pus .
Inspiracja dla wielu prac z tej wystawy, widoczna równiez w twórczosci Józefa Robakowskiego, sa projekty czystego kina z okresu awangardy miedzywojennej lat 20., eksperymentujace z zagadnieniem swiatla w obrazie filmowym. Przykladem bezposredniej inspiracji moze byc praca Bruce’a Checefsky’ego, który zrekonstruowal zaginiony film Franciszki i Stefana Themersonów „Apteka” z 1930 roku. Takze prezentowane na wystawie „Kineformy” Andrzeja Pawlowskiego z 1957 r. oparte jedynie na istnieniu swiatla jako zródla medialnego.

Gabinet swiatla prezentuje równiez prace artystów z kregu Warsztatu Formy Filmowej, dla których zagadnienie swiatla w fotografii i filmie bylo kluczowe. Tak jak to ma miejsce w prezentowanych fotografiach „Partytury miast” Antoniego Mikolajczyka, który efekt swiatla uczyl tematem calego swojego cyklu o tym samym tytule.

Wystawa zostala skonstruowana na bazie trzech kolekcji: Galerii Wymiany, Muzeum Sztuki w Lodzi i prywatnych zbiorów Dariusza Bienkowskiego. Ta pierwsza nigdy nie powstalaby gdyby nie prywatne kontakty Józefa Robakowskiego, jego relacje artystyczne z innymi twórcami, które samoistnie staly sie dodatkowym tlem Gabinetu swiatla tworzac prywatna historie sztuki, dzieki której mozemy sledzic wymiany doswiadczen i inspiracji najwazniejszych artystów ostatnich lat.

Wystawie towarzysza 3 filmowe pokazy prezentowane przez Józefa Robakowskiego.

Kuratorka: Maria Morzuch
Wspólpraca: Józef Robakowski

6 maja – 26 czerwca 2011 r.

Prace Uwaga Swiatlo! TEST I Jozefa Robakowskiego pokazane zostaly na wystawie indywidualnej artysty w listopadzie-grudniu 2009 roku w czasowuej siedzibie LOKAL_30 w Londynie: lokal_30_warszawa_london.

PHOTORELATION / lokal_30_warszawa_london

——————————————-

Chamber of Light
ms, 36 Wieckowskiego St
6th May – 26th June 2011
Opening: 6th May 2011, 6.00 pm.
Curator: Maria Morzuch
Cooperation: Józef Robakowski

The inspiration for the exhibition Hall of Light was Józef’s Robakowski’s, the precursor of media art in Poland, interest in themes connected with light. The artist was preoccupied with the theme from the moment of making his cultural film Test (an image of pulsating light), through the period of his activity as a member of Film Form Workshop, to a joint project realized in cooperation with Paul Sharits titled Attention: Light!
Hall of Light is an exhibition consisting of objects-neon lights, films, video, photos by such artists as Bruce Checefsky, Michael Snow, Paul Sharits, as well as Andrzej Pawlowski, Antoni Mikolajczyk and Kazimierz Bendkowski of Film Form Workshop, and representatives of younger generation: Stefan Nitoslawski and Wojciech Pus.

The inspiration for many works included in the exhibition, visible also in Robakowski’s art, are projects of pure cinema of the inter-war avant-garde of the 1920s experimenting with the theme of light in film image. The example of direct inspiration is the work by Bruce Checefsky, who reconstructed a lost film by Franciszka and Stefan Themerson Pharmacy’s (1930). Also the exhibited Kineformy (1957) by Andrzej Pawlowski, based only on the existence of light as a source of a media event, has its source in the tradition of film avant-garde.
Hall of Light also presents the works of the artists associated with Film Form Workshop for whom the theme of light in photography and film was a key issue. It can be seen in the presented photos City Scores by Antoni Mikolajczyk who made the effect of light the central; theme of the whole series of the same title.

The exhibition has been constructed basing on three collections: that of Exchange Gallery, Muzeum Sztuki in Lodz and private collection of Dariusz Bienkowski. The first would not have existed if it had not been for Józef Robakowski’s personal contacts, his artistic relationships with other authors which have themselves become an additional background for Hall of Light constructing a private history of art thanks to which we can trace the exchange of experiences and inspiration among the most important artists of recent years.

Video installation of Jozef Robakowski Attention Light! and TEST I, was show on Nevember-December 2009 at temporary art space of LOKAL_30 in London : lokal_30_warszawa_london.

PHOTORELATION/lokal_30_warszawa_london