Justyna Górowska, Ewa Juszkiewicz at “The Beguiling Siren is Thy Crest”, MoMA Warsaw


Syrena herbem twym zwodnicza

Publiczność odwiedzająca nowo powstały pawilon Muzeum obejrzy połączenie materiału historycznego – dzieł sztuki i artefaktów – z twórczością współczesnych artystów inspirowaną mitologicznym motywem. Celem wystawy jest pokazanie i uruchomienie potencjału tkwiącego w symbolu syreny. Jest to pierwsza tak duża wystawa współcześnie traktująca o syrenie, łącząca różne podejścia do zagadnień hybrydowości, tożsamości narodowej i mitologii.
Tytuł to cytat z wiersza „Dedykacja” Cypriana Kamila Norwida z 1866 roku, będącego osobistą inwokacją do Warszawy („młodości mej stolico…”) i przypomnieniem mitologicznej syreny jako niebezpiecznej hybrydy człowieka i zwierzęcia (oryginalnie ptak z głową kobiety), uwodzącej żeglarzy śpiewem i wiodącej ku zatraceniu. Poeta, by pokazać własne złożone relacje z Warszawą przywołuje antyczne źródła herbu – inwokacja Norwida zainspirowała metodę pracy twórców wystawy.
Na przestrzeni wieków wyobrażenia i przedstawienia syren są tak różnorodne, że właściwie jedyne, co mają ze sobą wspólnego, to dwoistą, hybrydyczną naturę: człowieka i zwierzęcia. Nawet warszawski herb z mroków średniowiecza wyłania się zaskakująco jako postać męska, pół człowiek, pół skrzydlaty smok, zaś wizerunek kobiety ryby jako herbu miasta utrwala się dopiero u progu XVIII wieku. Wystawa oddaje tę różnorodność. Syrenę prezentują m.in. szkice Pabla Picassa, kolaże brytyjsko-amerykańskiej surrealistki Penny Slinger czy obrazy Doroty Jurczak.

Syrenom towarzyszą inne hybrydy, chętnie przedstawiane w drugiej połowie XIX i w pierwszej dekadzie XX wieku, epoce symbolizmu, w pracach Jacka Malczewskiego, Wacława Szymanowskiego, Féliciena Ropsa. Sztuka ta jest odbiciem kryzysu kultury mieszczańskiej, pękania gorsetu dawnego języka. Przedstawienia postaci hybrydycznych to wyraz szukania ujścia dla ekscentrycznych fantazji symbolicznie łamiących ciasne, obowiązujące normy. Ruchy awangardowe XX wieku odnajdują w motywie syreny własny znak wyemancypowanej zmysłowości. Ilustrują to prace przedstawicielek surrealizmu: Dorothei Tanning, Leonor Fini, Louise Bourgeois i innych.
Motyw syreny uruchamia też wątki queerowe przez m.in. słynne zdjęcie Wolfganga Tillmansa „Lutz, Alex, Suzanne & Christoph na plaży” czy rzeźbę duńskiego duetu Elmgreen & Dragset „On” – kopenhaską syrenkę, która została przedstawiona jako młodzieniec. W wybranych pracach pojawia się refleksja nad kryzysem ekologicznym i tzw. antropocenem – nową epoką w dziejach Ziemi, kształtowaną przez człowieka (Liz Craft i jej „Stara panna” czy plenerowa instalacja Jerzego Szumczyka). Anne Uddenberg w swoich instalacjach pokazuje motyw syreny poddany współczesnej obróbce fascynacji udoskonalania ludzkiej kondycji i natury przez technologię (nurt transhumanizmu). Z kolei rysunki Aleksandry Waliszewskiej dają wejrzenie w mroczne fantazje i podskórne życie nadrzecznej metropolii. Choć prace tej artystki często są inspirowane odniesieniami do historycznych dzieł sztuki, eksplorują one bardzo współczesne lęki przed nieznanym, miastem, które jest tworem tak złożonym, że wytwarza swe własne mitologie. Po raz pierwszy będzie można obejrzeć tak wiele rysunków poświęconych syrenie autorstwa Waliszewskiej (w ramach bogatego programu towarzyszącego pokazany zostanie ponownie film inspirowany jej twórczością – „Córki dancingu” Agnieszki Smoczyńskiej, stylizowana na lata 80. opowieść o syrenach zamieszkujących Wisłę).
Na wystawie nie może zabraknąć też syreniego głosu – jej centralnym akcentem jest zapis video performansu amerykańskiej artystki Juliany Snapper, stosującej autorską technikę śpiewu pod wodą. Swą podwodną operę artystka wykonała m.in. w Warszawie, na pływalni Pałacu Kultury i Nauki w 2010 roku.
Warszawska syrena jest symbolem łączącym, który nie spaja na siłę, lecz organizuje wspólnotę, a równocześnie pozwala jej zachować różnorodność.

Wystawa „Syrena herbem twym zwodnicza“ została przygotowana przez zespół kuratorski w składzie:
Joanna Mytkowska, Marta Dziewańska oraz Sebastian Cichocki, Tomasz Fudala, Robert Jarosz, Magdalena Lipska, Paweł Nowożycki, Łukasz Ronduda, Natalia Sielewicz

artmuseum.pl

______

The Beguiling Siren is Thy Crest

Those visiting the newly opened pavilion can view historic materials – works of art and artefacts – as well as creations of modern artists inspired by the mythological siren. This exhibition, the first ever of this scale to discuss the siren, aims to portray and activate her potential as a symbol. It combines different takes on hybridity, national identity and mythology.
The title of the exhibition is a quote from a poem by Cyprian Kamil Norwid (one of the great Polish romantic poets), who addresses Warsaw by means of a personal invocation (“capital of my youth…”) and formulates a reminder that the mythological siren was originally a dangerous hybrid of a human and animal (specifically a bird with a woman’s head), that lured sailors to their doom. The poet calls upon the origins of Warsaw’s coat of arms to explain his multifaceted relationship with the city. This quote proved deeply inspiring to the exhibition’s creators.
Depictions of the siren have changed so often over the centuries, that the one thing they all have in common seems to be her dualistic, hybrid nature: she is both human and animal. Appearing on Warsaw’s medieval coat of arms is – surprisingly – a half-man, half-dragon figure. The image of the fish-woman became prevalent as late as the beginning of the 18th century. The exhibition focuses on this diversity of forms. The birdlike siren is depicted (among others) in Pablo Picasso sketches, the collages of Anglo-American surrealist Penny Slinger or the paintings of Dorota Jurczak.

The Museum of Modern Art in Warsaw opens in its new premises on the banks of the Vistula with an exhibition entitled “The Beguiling Siren is Thy Crest”. It delves into the cultural connotations of Warsaw’s symbol, and its universality in the context of creating a modern urban identity.
INFORMATION COLOPHON OF THE EXHIBITION
Those visiting the newly opened pavilion can view historic materials – works of art and artefacts – as well as creations of modern artists inspired by the mythological siren. This exhibition, the first ever of this scale to discuss the siren, aims to portray and activate her potential as a symbol. It combines different takes on hybridity, national identity and mythology.
The title of the exhibition is a quote from a poem by Cyprian Kamil Norwid (one of the great Polish romantic poets), who addresses Warsaw by means of a personal invocation (“capital of my youth…”) and formulates a reminder that the mythological siren was originally a dangerous hybrid of a human and animal (specifically a bird with a woman’s head), that lured sailors to their doom. The poet calls upon the origins of Warsaw’s coat of arms to explain his multifaceted relationship with the city. This quote proved deeply inspiring to the exhibition’s creators.
Depictions of the siren have changed so often over the centuries, that the one thing they all have in common seems to be her dualistic, hybrid nature: she is both human and animal. Appearing on Warsaw’s medieval coat of arms is – surprisingly – a half-man, half-dragon figure. The image of the fish-woman became prevalent as late as the beginning of the 18th century. The exhibition focuses on this diversity of forms. The birdlike siren is depicted (among others) in Pablo Picasso sketches, the collages of Anglo-American surrealist Penny Slinger or the paintings of Dorota Jurczak.
Sirens are accompanied by other hybrids, eagerly depicted in the second half of the 19th and the first decade of the 20th century, in the Symbolism period, in the works of Jacek Malczewski, Wacław Szymanowski, Félicien Rops. Reflected in their art is a crisis of the bourgeoisie and the very rules of language. Depicting hybrid forms fulfils eccentric fantasies, symbolically breaking the suffocating norms of society. The avant-garde movements of the 20th century find in the Siren their own symbol of emancipated sensuality. This is evident in the works of surrealist Dorothea Tanning, Leonor Fini, and Louise Bourgeois.
The motif of the siren activates queer themes as well, for instance in Wolfgang Tillmans famous photograph “Lutz, Alex, Suzanne & Christoph on the Beach” or the sculpture “Him” (by Danish duet Elmgreen & Dragset), which depicts the Copenhagen Little Mermaid as a man. Selected works reflect on the economic crisis, as well as Anthropocene – a new epoch in Earth’s history, shaped by man (Liz Craft and her “Spinster” or Jerzy Szumczyk’s outdoor installation). Anne Uddenberg installations present the motif of the siren in a different, modern light of perfecting the human condition and nature through technology (transhumanism). Aleksandra Waliszewska’s drawings, on the other hand, provide a glimpse into dark phantasies dwelling under the skin of a city by the river. Although this artist draws inspiration from historic works of art, she explores very modern fears of the unknown and of the city: a system complex enough to birth its own mythologies. This many of Waliszewska’s drawings of sirens were never on display before. The accompanying program will also feature Agnieszka Smoczyńska’s film “The Lure” – an 80s-stylized tale of two Vistula-dwelling sirens, awarded at Sundance festival 2016.
The siren must be heard – that’s why the whole exhibition is enveloped in the voice of Juliana Snapper, an American artist, who sings underwater. Her submerged opera was performed in Warsaw, at the Palace of Culture’s swimming pool, in 2010.
The Mermaid of Warsaw is a symbol that doesn’t bind forcefully, but organises the community while allowing it to remain diverse.

The exhibition “The Beguiling Siren is Thy Crest” was prepared by the curatorial team consisting of:
Joanna Mytkowska, Marta Dziewańska with Sebastian Cichocki, Tomasz Fudala, Robert Jarosz, Magdalena Lipska, Paweł Nowożycki, Łukasz Ronduda, Natalia Sielewicz

artyści / artists:
Korakrit Arunanondchai, Evelyne Axell, Alex Baczyński-Jenkins, Zdzisław Beksiński, Louise Bourgeois, Eugène Brands, Agnieszka Brzeżańska, Bernard Buffet, Claude Cahun, Liz Craft, Edith Dekyndt, Christian Dietrich, Leo Dohmen, Drexcyia i Abdul Qadim Haqq, Elmgreen & Dragset, Leonor Fini, Ellen Gallagher, Malarz Goltyr, Justyna Górowska, Zdzisław Jasiński, Dorota Jurczak, Ewa Juszkiewicz, Birgit Jürgenssen, Tobias Kaspar, Marek Kijewski, Aldona Kopkiewicz i Mateusz Kula, Łukasz Korolkiewicz, Gina Litherland, Jacek Malczewski, Witek Orski, Sylvia Palacios Whitman, Pablo Picasso, Krzysztof Pijarski, Aleka Polis, Agnieszka Polska, Karol Radziszewski, Joanna Rajkowska, Carol Rama, Erna Rosenstein, Tejal Shah, Franciszek Siedlecki, Tomasz Sikorski, Penny Slinger, Juliana Snapper, Franz von Stuck, projekt „Syrenki Warszawskie” (Jacek Łagowski, Danuta Matloch, Katarzyna Opara, Aleksandra Schönthaler), Alina Szapocznikow, Stanisław Szukalski, Jerzy Bohdan Szumczyk, Wacław Szymanowski, Dorothea Tanning, Wolfgang Tillmans, Tunga, Anne Uddenberg, Aleksandra Waliszewska, Wojciech Wilczyk, Hannah Wilke, Ming Wong, Marcelo Zammenhoff, Anna Zaradny, Artur Żmijewski.

artmuseum.pl

Ewa Juszkiewicz'e painting