Justyna Górowska, Natalia LL at “Hoolifemmes”, MoMA Warsaw – Museum at Opener Festival, Gdynia


Chuliganki

W tym roku, na zaproszenie Alter Art, organizatora festiwalu, do Muzeum na Open’erze zlecą się diwy, złe wróżki i awanturnice: chuliganki, które tańczą same i dla siebie.

Kobiece ciało jest zawsze w pracy: tej zawodowej i tej prywatnej. Stale świadczy różne usługi „intymności” – od rozrywki po opiekę. A co dzieje się, kiedy kobieta odmawia pracy na rzecz innych? Przygotowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na festiwal Open’er wystawa przybliża te formy kobiecego buntu, które wyrażają się poprzez taniec i performans. Eksploruje chuligański charakter twórczości i życiowych postaw artystek wizualnych i perfomerek, dla których ciało jest przestrzenią projekcji różnych wizji pożądania, wolności i nieposłuszeństwa.

W kalejdoskopie póz i gestów, ekstatycznego tańca i niesfornego swagu, publiczność odnajdzie prace niepokornych ikon sztuki feministycznej lat 70. i 80., takich jak Natalia LL, Teresa Tyszkiewicz, Hannah Wilke czy Cosey Fanni Tutti obok dzieł młodszych artystek. Zaproszone performerki w prowokacyjny sposób dotykają napięć pomiędzy „przymusem a wyborem”, pomiędzy schematami władzy i uprzedmiotowienia, reinterpretują dominujące obrazy ciała i porządki estetyczne propagowane przez media i kulturę popularną. Przechodząc od ciał posłusznych i podporządkowanych do ciał niesubordynowanych i ciał w ruchu – chuliganki tańczą, rozkosz i spełnienie odnajdując w performansie i nieskrępowanej kobiecej ekspresji.

Artystki: Agata Bogacka, Agnieszka Brzeżańska, Cosey Fanni Tutti, Zuzanna Czebatul, Daria Giwer, Justyna Górowska, Maria Magdalena Kozłowska, Natalia LL, Melissa Lacoste, Dominka Olszowy, Paulina Ołowska, Hannah Perry, Fannie Sosa, Frances Stark, $afia Bahmed-Schwartz, Maria Toboła, Teresa Tyszkiewicz, Hannah Wilke, Anna Zaradny, Marta Ziółek i Florentina Holzinger feat. Katarzyna Szugajew

Kuratorka: Natalia Sielewicz
Koncepcja architektury i projekt oświetlenia: Wojciech Puś
Produkcja: Jakub Antosz i Mateusz Maleszewski
Wystawa sfinansowana i zrealizowana przez Alter Art / Open’er Festival

____

This year, upon an invitation of the festival organiser, Alter Art, the Museum at Open’er will welcome divas, evil fairies and troublemakers: hoolifemmes that dance alone and dance for themselves.

The female body is always at work: both professionally and in private. It constantly renders different services of “intimacy” – from entertainment to care. What happens when a woman refuses to work for others? The exhibition created by the Museum of Modern Art for the Open’er festival concentrates on the forms of women’s rebellion expressed through dance and performance. It explores the riotous character of work and life stances of female visual artists and performers for whom the body becomes a space on which to project different visions of desire, freedom and disobedience.

Amidst a kaleidoscope of poses and gestures, ecstatic dancing and unruly swag, the audience will find works by insubordinate icons of Feminist art of the 1970 and 1980s, such as Natalia LL, Teresa Tyszkiewicz, Hannah Wilke and Cosey Fanni Tutti, in the company of projects created by younger women artists. The invited performers address in a provocative way the tensions between “submission and free choice,” between the schemes of power and objectification. They reinterpret the dominant images of the body and aesthetic orders propagated by the media and popular culture. Changing obedient and subordinated bodies for those that are disobedient and in motion, the hoolifemmes dance, finding ecstasy and fulfilment in performance and unrestrained female expression.

Artists: Agata Bogacka, Agnieszka Brzeżańska, Cosey Fanni Tutti, Zuzanna Czebatul, Daria Giwer, Justyna Górowska, Maria Magdalena Kozłowska, Natalia LL, Melissa Lacoste, Dominika Olszowy, Paulina Ołowska, Hannah Perry, Fannie Sosa, Frances Stark, $afia Bahmed-Schwartz, Maria Toboła, Teresa Tyszkiewicz, Hannah Wilke, Anna Zaradny, Marta Ziółek and Florentina Holzinger feat. Katarzyna Szugajew

Curator: Natalia Sielewicz
Architectural concept and lighting design: Wojciech Puś
Production: Jakub Antosz and Mateusz Maleszewski
Exhibition financed and organised by Alter Art / Open’er Festival

opener.pl/en

Iris and Rex, video (4)