Justyna Górowska, Natalia LL, Józef Robakowski and Ewa Zarzycka at 9th International Festival of Ephemeral Art Contexts 2019, Sokołowsko


9. Edycja Festiwalu Sztuki Efemerycznej Konteksty.

Wszystko już było?

Rabin Akiba ben Josef stwierdził dwa tysiące lat temu: „Wszystko już było”. Tego samego zdania byli filozofowie greccy (milezejczycy, pitagorejczycy, stoicy, Heraklit, Anaksymander), odwołując się do przekonań starożytnych Egipcjan, że wszystko wielokrotnie się powtarza – paligeneza światów (wieczny powrót). W filozofii nowożytnej koncepcję tę podjał Nietzsche, postrzegając czas jako cykliczny i materię jako powracającą do tego samego stanu.

Sztuka współczesna wyrasta z tradycji tego, co stworzono w przeszłości, czerpie zeń i włącza się w jej kontinuum. Niejako obowiązkowo istnieje w artystach potrzeba tworzenia czegoś nowego, najchętniej przełomowego, nowych trendów, kierunków, jakości ale czy jest to możliwe? Czy można stworzyć dzieło absolutnie oryginalne, poza kontekstem? A także czy poczucie nowości nie bierze się z braku znajomości historii sztuki?

Czy nie wyważamy już otwartych drzwi? Czy nie nakładamy nowego kostiumu na wciąż to samo ciało? Z jednej strony to, co „ już było” stanowi inspirację dla sztuki współczesnej, a z drugiej strony artyści poszukujący/eksperymentatorzy i awangardziści przeciwstawiają się tradycji? Nie ma wątpliwości, że nie znajdujemy się w okresie przełomowym dla sztuki tak jak to miało miejsce na początku wieku XX czy też w latach 60. czy 70. Pojawiają się kolejne czyli nowe wersje przeszłego, zmieniają się akcenty, uwaga zwracana jest na inne aspekty. Oczywiście przez wzgląd na obieg informacji, globalizację kultury i rozwój nowych technologii otwierają się nowe możliwości. Osobną kwestią jest plagiat – do jakiego stopnia odniesienie się do wcześniej stworzonego dzieła jest jego twórczym potraktowaniem, a do jakiego naśladownictwem i nadużyciem. Zdobywajmy wiedzę i uczmy szacunku dla tego co „już było”, i szukajmy „innego”.

Kurator: Małgorzata Sady

post scriptum :
*Pustka rośnie, biada temu, kto nosi w sobie pustkę. (F.Nietzsche)
*Najpierw sztuka musi być całkowicie zignorowana, najpierw musi zostać za całkowicie niepotrzebną, żeby mogła znowu odzyskać swoje prawa. (Ph.O. Runge)
*Rzadko widuje się tyle pomysłowości zmieszanej z takim brakiem talentu. (L.K.)
*Kicz znajduje się zawsze na szlaku ucieczki w racjonalizm. (H.Broch)
*Dada spadło jak kropla deszczu z nieba. Neodadaiści nauczyli się naśladować upadek, ale nie samą kroplę. (R.Hausmann)
*To nie sztuka, to tylko przyczynek do krytyki sztuki.
Jest jak dowcip opowiadany w kółko przez kogoś bez poczucia humoru, aż zaczyna brzmieć jak cicha groźba.
*To jest sztuka reklamowa, która sama siebie reklamuje jako sztuka, która reklamy nienawidzi. (H.Rosenberg)

Brak trwałości, jest tylko stawanie się.

To projekt kuratorski stanowiący rozważanie nad nietrwałością w odniesieniu do kultury, gospodarki, środowiska, polityki i spraw osobistych. Posługując się cytatem z eseju Alexandra Trocchiego „The Invisible Insurrection of a Million Minds” z roku 1962 zapraszamy artystów do zgłębiania efemeryczności jako sposobu na „odrzucenia konwencjonalnej fikcji” odnoszącej się do niezmiennej natury ludzkiej ”.
Zważywszy na nasilające się poczucie niepewności we współczesnym świecie pytamy o to czy wciąż jeszcze cenimy i rozumiemy nietrwałość tak jak to miało miejsce w przeszłości? Jak odnosimy się do skrajnej nietrwałości systemów wiary i polityki, zbiorowej moralności, zagrożonego środowiska i nieodwracalnego upadku? W jakim sensie nietrwałość może być nadal ceniona jako awangardowa strategia przeciwstawiająca się hegemonii ortodoksji, jako wpływowa krytyka ekonomicznego uprzedmiotowienia i materializmu? Zapraszamy artystów działających w obszarze różnych mediów, zajmujących performatywne i autorefleksyjne stanowiska, aby zaprezentowali interdyscyplinarne i hybrydowe działania w odpowiedzi na dylemat nietrwałości na początku XXI wieku.

współkuratorzy: Judit Bodor, Roddy Hunter, Węgry/Szkocja

_________________________________________________________________

9th International Festival of Ephemeral Art

Has everything already happened?

Two thousand years ago Rabin Akiba ben Josef concluded that “Everything had already been”. Greek philosophers (the Milesians, the Pythagoreans, the Stoics, Heraclitus, Anaximander) shared this view, when they referred to the beliefs of ancient Egyptians, who claimed that everything repeats itself mutliple times – eternal return. Nietsche continued with this concept in modern philosophy. He perceived time as cyclical and matter as returning to the same state.

Contemporary art stems from the tradition of past creation, it draws from it and is integrated into its continuum. Artists somehow feel the obligation within themselves to create something new, preferably a breakthrough, new trends, directions, qualities. But is it possible? Can they create an absolutely original work isolated from context? Does the feeling of novelty come from unfamiliarity with history of art?

So are we reinventing the wheel? Are we putting a new disguise on the same body? On the one hand, „what already had been” serves as an inspiration for contemporary art and on the other hand, seeking artists/experimenters and avant-garde artists are opposing tradition. There is no doubt that we do not live in an era of breakthrough in art, like it was at the beginning of the 20th century or in the 60’s and 70’s. New versions of previous appear, focus shifts, attention is drawn to other aspects. Of course, given the circulation of information, globalisation of culture and development of new technologies new possibilities open up. Plagiarism is another issue. To what extent is referring to an earlier work still creative approach and when does it become imitation and abuse. We should keep acquiring knowledge and learn to respect what „had already been” and seek „other things”.

Curator: Małgorzata Sady

post scriptum:
*The desert grows, woe to him who bears desert within himself. (F.Nietzsche)
*Art must first be totally despised, it must first be thought totally pointless, before it can once more come into its own. (Ph.O.Runge)
*I have seldom seen so much inventiveness combined with so little talent. (L.K.)
*Kitsch is always in the process of escaping into rationality. (H.Broch)
*Dada fell like a raindrop from Heaven. The Neo-Dadaists heave learned to imitate the fall, but not the raindrop. (R.Hausmann)
*The new art is a contribution to art criticism. (H.Rosenberg)
*Like a joke without humour, told over and over again until it begins to sound like a threat.
*Advertising art which advertises itself as art that hates advertising. (H.Rosenberg)

No such permanence, only becoming

No such permanence, only becoming’ is a curatorial project considering impermanence in its cultural, economic, environmental, personal and political terms. Directly citing Alexander Trocchi’s 1962 essay, ‘The Invisible Insurrection of a Million Minds’, the project invites artists to explore ephemerality as a way to ‘reject the conventional fiction of ‘unchanging human nature.’’ Given apparently increasing and persistent uncertainty in the post-millennial world, however, do we still value and understand impermanence as we have done in the past? How do we reflect upon the radical impermanence of belief systems, political frameworks, collective morality or environmental extinction and irreversible collapse? In what senses can impermanence still be valued as an avantgarde strategy against hegemonic orthodoxy, as an impactful critique of economic commodification and materialism? We invite artists taking a performative and self-reflexive approach to working across a range of media to create cross-disciplinary and hybrid art practice to respond to the dilemma and opportunity of impermanence in the early 21st century.

co-curators : Judit Bodor, Roddy Hunter (Hungary/Scotland)

_____________________________________________________________

PERFORMANCE / FILM / WYSTAWY / MIEJSCA W MIEJSCU / INSTALACJE / DZIAŁANIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ / REALIZACJE MUZYCZNE / PLATFORMA OTWARTA / WARSZTATY :

Agnieszka Rayzacher
Anka Leśniak
Anna Włodarska
Anna Tyczyńska
Ana Kavalis
Aneta Dumanowska
Anton Varga
Alistair MacLennan
Andrea Saemann
Bożenna Biskupska
Brian Paterson
Chris Regn
Calum Eccleston
Cyril Lepetit
Carolee Schneemann (film)
Elayne Harrington
Francis Thorburn
Ewa Zarzycka
Guiddo Stemme
Grupa Azorro
Izabella Gustowska
Ingrid Blekstad
Irina Gheorghe
Jadwiga Czepielowska
Jacek Dumanowski
Józef Robakowski
Judit Bodor
Justyna Górowska
Karoline Strys
Laurie Andreson (film)
Leah Buckareff
Lyllie Rouviére
Marina Abramovic (film)
Magdalena Ujma
Małgorzata Sady
Misha Twitchin
Małgorzata Potocka
Maciej Czepielowski
Natalia LL
Open Group (Yuriy Biley, Anton Varga, Pavlo Kovach, Stanislav Turina)
Paweł Korbus
Pavlo Kovach
Pauline Payen
Roody Hunter
Siobhan Muller
Stanislav Turina
Sławek Janicki
Teresa Kamińska
Vlasta Delimaw
Wiera Meniok
Yoko Ono (film)
Zdzisław Piernik
Zorka Wolny

Platformy Otwartej / Open Platform:

Marcelo Zammenhoff
Igor Kubik
Helena Hafemann
Marta Jagielska
Mariola Allbinowska
Izabela Ciechacka
Piotr Kumor
(moRgan) Barbara Konopka i Weronika Amelia Kami
Nela Bártová
Weronika Sobiecka
Joanna Kijak-Rajca
Ewa Wiśniewska – Benedyczuk
Jolanta Musiuk
Horacy Muszyński
Krystian Batyjewski
Michał Piątek i Marcin Rosiński
Maria Bitka
Ola Ignasiak
Aneta Jankowska i Karolina Zaborska
Adam Zduńczyk
Tyśka Samborska
Bogna Juchnowicz i Jessika Dudziak
Karolina Kliszewska
Lisa Corporan
Michał Jakubowicz

SOKOŁOWSKO LABORATORIUM KULTURY

www.contexts.com.pl

Zrzut ekranu 2019-07-8 o 15.07.20