Karolina Breguła at “Swag & Threat”, TRAFO, Szczecin


PRZECHWAŁKI I POGRÓŻKI

EWA AXELRAD, TOMEK BARAN, RAHIM BLAK, KAROLINA BREGUŁA, MATEUSZ CHORÓBSKI, POLA DWURNIK, MARCIN DUDEK, ROMAN DZIADKIEWICZ*, JACEK KOŁODZIEJSKI, MIKOŁAJ MOSKAL, KAROL KOMOROWSKI, OLGA KOWALSKA, PAWEŁ KOWZAN, DOMINIKA OLSZOWY, FRANEK ORŁOWSKI, TOMEK PAWŁOWSKI, CEZARY PONIATOWSKI,KAROL RADZISZEWSKI, DOMINIK RITSZEL, DANIEL RYCHARSKI, KONRAD SMOLEŃSKI, MACIEJ STĘPIŃSKI, STACH SZUMSKI

7 grudnia 2017–28 stycznia 2018

kuratorzy: Łukasz Białkowski, Piotr Sikora

Wystawa Przechwałki i pogróżki podejmuje kwestię antagonizmu we współczesnym życiu artystycznym w Polsce. Inspiracją dla wystawy są zjawiska „beefu” i „dissu” obecne w kulturze hiphopowej. Ten pierwszy termin oznacza mniej więcej pojedynek między dwoma raperami, a drugi – element tego starcia, czyli otwarte obrażanie przeciwnika i wskazywanie jego braków (nie tylko) artystycznych. Hip-hop jest jednym z obszarów kultury, w którym konflikt demonstrowany jest bez oporów i konwenansów, i jawnie demonstruje energie, które – mimo że charakterystyczne dla czasów awangardy – dzisiaj w sztukach wizualnych zostały zamiecione pod dywan. A przecież konflikt jest istotnym elementem funkcjonowania każdego środowiska – budowania jego wewnętrznych hierarchii, lansowania i dezawuowania trendów, kreowania karier jednych i zapominania o losie innych.

Projekt Przechwałki i pogróżki chce więc wyłuskać sytuacje, w których konflikt pojawia się w sztuce współczesnej. Rozumiemy go na wiele różnych sposobów. Z jednej strony prezentujemy prace artystów, którzy otwarcie problematyzują agresję – skierowaną wobec innych twórców lub wobec widza – sugerując, że w świecie sztuki nie dla wszystkich może starczyć miejsca. Z drugiej strony inspirują nas postawy twórców, którzy, choć nie twierdzą wprost (albo robią to rzadko), że są lepsi od innych, to w ich pracach wyczuwalne jest napięcie i poszukiwanie okazji do starcia. Na wystawie znajduje się także szereg prac, które stawiają pytanie o wartość poszczególnych mediów artystycznych. Posługiwanie się konkretną techniką często wpisuje artystkę lub artystę w krąg twórców znajdujących się na fali wznoszącej lub będących passé – medium, jakim posługuje się dany twórca, również pozycjonuje go w artystycznej hierarchii. Istotnym wątkiem, który szkicujemy na wystawie są konflikty pokoleniowe – nieubłagany proces wchodzenia na scenę młodych i spychania z niej starych. Z tym ostatnim motywem wiążą się relacje pomiędzy studentami a wykładowcami akademickimi lub, szerzej, akademią sztuk pięknych jako instytucją. Problematyzować je będą warsztaty, które w ramach wystawy odbędą się w styczniu 2018 roku.

Współczesny twórca stoi na rozdrożu między indywidualizmem – aktem twórczym rozumianym jako działalność jednostkowa – a tendencjami kulturowymi, które każą mu dzia-łać w zespole i wymuszają precyzyjny podział zadań. Mając na względzie tę perspektywę chcemy zastanowić się, jak artystyczne ego wchodzi w kolektywne relacje, których wymaga od niego kultura.

trafo.art

—–

SWAG & THREAT

EWA AXELRAD, TOMEK BARAN, RAHIM BLAK, KAROLINA BREGUŁA, MATEUSZ CHORÓBSKI, POLA DWURNIK, MARCIN DUDEK, ROMAN DZIADKIEWICZ*, JACEK KOŁODZIEJSKI, MIKOŁAJ MOSKAL, KAROL KOMOROWSKI, OLGA KOWALSKA, PAWEŁ KOWZAN, DOMINIKA OLSZOWY, FRANEK ORŁOWSKI, TOMEK PAWŁOWSKI, CEZARY PONIATOWSKI,KAROL RADZISZEWSKI, DOMINIK RITSZEL, DANIEL RYCHARSKI, KONRAD SMOLEŃSKI, MACIEJ STĘPIŃSKI, STACH SZUMSKI

7 December 2017–28 January 2018

curators: Łukasz Białkowski, Piotr Sikora

Swag & Threat is based around the topic of antagonism in the contemporary artistic life in Poland. The exhibition has been inspired by the phenomena of beef and diss present in the hip-hop culture. The first term represents an argument between two rappers, while the other one is used to describe an element of such argument – the open insulting of the opponent through pointing out his artistic (and other) shortcomings. Hip-hop is one of the areas of culture in which conflict is shown openly and without social inhibitions, demonstrating the energies characteristic of the avant-garde times, but swept under the rug in the sphere of visual arts nowadays. Conflict, meanwhile, is an integral part of the functioning of any environment – the building of its internal hierarchies, setting and abolishing of trends, promoting the careers of selected artists and forgetting about the other ones.

The project Swag & Threat aims to pick out the cases of conflict taking place on the contemporary art scene. The conflict can be interpreted from a number of different perspectives. On the one hand, the exhibition showcases works that openly problematize aggression – against other artists or the viewer – suggesting there is not enough room for everyone in the art world. On the other hand, we are inspired by the artists who – although they do not make direct statements, or they seldom claim they are better than the others – produce certain tension and look for confrontation in their works. The exhibition features a number of works questioning the value of individual artistic media. The use of a specific technique frequently positions the artist in the circles of emerging artists or passé ones, just as the medium they use gives them a certain place in the artistic hierarchy. An important aspect of the exhibition concept refers to the generation gap and the inevitable process of young artists entering the scene, while the old ones are being pushed off it. The latter motif is related to the relationship between academy students and lecturers, or, in a wider perspective, the academy of arts as an institution. The above issue will be problematized in workshops accompanying the exhibition scheduled in January 2018.

The contemporary artist is at the crossroads between individualism – a creative act understood as individual activity – and cultural tendencies that force him to work in a team with a precise division of tasks. We want to adopt the above perspective to consider how the artistic ego enters into the collective relationships imposed by the culture.

trafo.art/en

Fire-Followers, 2013, video-1