Karolina Breguła at “Three plagues”, Galeria Labirynt, Lublin


Trzy plagi

Otwarcie wystawy: 01.09.2019 (niedziela), godz. 18.00; wernisaż tłumaczony na polski język migowy (Ewelina Lachowska) oraz na język angielski (Krystian Kamiński)
Wystawa czynna do 10.11.2019 (wt.-niedz., godz.12.00-19.00)

Artyści i artystki:
Paweł Althamer, Ewa Axelrad, Mirosław Bałka, Anna Baumgart, Tomasz Bielak, Przemek Branas, Karolina Breguła, Hubert Czerepok, Elżbieta Jabłońska, Anna Konik, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Robert Kuśmirowski, Diana Lelonek, Zbigniew Libera, Goshka Macuga, Jacek Malinowski, Dorota Nieznalska, Dorota Podlaska, Agnieszka Polska, Karol Radziszewski, Joanna Rajkowska, Jadwiga Sawicka, Janek Simon, Mariusz Tarkawian, Marek Wasilewski, Wojciech Wilczyk, Monika Zadurska-Bielak, Artur Żmijewski

Kuratorka: Magdalena Linkowska
Współpraca: Waldemar Tatarczuk

Artyści i artystki wybrane w otwartym naborze:
Pamela Bożek, Sylwia Brzyszczyk, Marianna Grabska, Barbara Gryka, Magdalena Hoffa, Łukasz Horbów, Daniel Kotowski, Piotr Krzymowski, Justyna Lach, Aleksandra Liput, Gustaw Maj, Agnieszka Mastalerz, Dominika Piętak, Agnieszka Sejud

Kuratorka: Agnieszka Cieślak

Tytuł wystawy został zaczerpnięty z wydanej w 1993 roku książki Ryszarda Kapuścińskiego „Imperium”. Autor ostrzega w niej: „Światu grożą trzy plagi, trzy zarazy. Pierwsza – to plaga nacjonalizmu. Druga – to plaga rasizmu. Trzecia – to plaga religijnego fundamentalizmu. Te trzy plagi mają tę samą cechę, wspólny mianownik – jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność”.

Zaprezentowane podczas wystawy prace odnoszą się bezpośrednio do zawartych w cytacie „plag” lub innych niebezpieczeństw, jak chociażby powracający dziś faszyzm. Wszystkie wymienione problemy mają złożony charakter i stanowią bogaty obszar badawczy dla wielu teoretyków i uczonych. Jednak dla rosnącej liczby ludzi jest to już nie tylko teoria, a coraz bardziej widoczne i odczuwalne zagrożenie dnia codziennego. Wymienione zjawiska nasilają się, w mniejszym lub większym stopniu, nie tylko w Polsce i Europie, ale w wielu innych miejscach na świecie. Takie pojęcia jak naród, rasa, religia są coraz częściej wykorzystywane przez organizacje populistyczne i neofaszystowskie. Przestają być tylko hasłami, stając się fundamentem programów partii politycznych. Tytułowe plagi traktujemy w kontekście wystawy jako punkt wyjścia, w rzeczywistości jako jedne z wielu zagrażających światu katastrof, których wspólnym mianownikiem jest nienawiść, nietolerancja i polityka poszukiwania wroga i niepohamowana ekspansywność człowieka. Prace, które zaprezentujemy podczas wystawy powstały w rożnym czasie i w rożnych kontekstach, wszystkie jednak są wynikiem niepokoju, niezgody, krytyki wobec rzeczywistości i ludzi, którzy wciąż są „gotowi na przemoc”.

Wystawa, podczas której zaprezentujemy ogółem dzieła 43 artystek i artystów, będzie miała dwie części. Na jednej z nich, do której zaproszone zostały wybrane artystki i artyści polscy zaprezentowane zostaną prace w formie cyfrowej: filmy wideo, zdjęcia, animacje i prace dźwiękowe. Drugą część stanowić będą prace urodzonych po 4 czerwca 1989 r. studentek/absolwentek oraz studentów/absolwentów wyższych szkół artystycznych, wyłonione w trybie otwartego naboru. Prace te wykonane są w rożnych mediach.

Data otwarcia wystawy – 1 września – nie jest przypadkowa i wiąże się z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wystawa wpisuje się także w działania nieformalnego porozumienia osób i instytucji związane z Rokiem Antyfaszystowskim.

////////////////////////////////////////////////////////
Chcielibyśmy, aby cyfrowa odsłona wystawy „Trzy plagi” stała się otwartą propozycją dla mniejszych ośrodków, małych galerii, domów kultury czy nawet szkół; forma projekcji umożliwi zorganizowanie kolejnych odsłon w dowolnym miejscu w dostosowanej formie. Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu mailowego na adres: 3plagi@labirynt.com.

_____________ EN

Three Plagues

Galeria Labirynt, 5 Popiełuszki Street
Exhibition opening: September 1st, 2019 (Sunday), 6 p.m.; opening translated into Polish Sign Language (PJM) by Ewelina Lachowska and into English by Krystian Kaminski.
On until November 10th, 2019 (Tuesday-Sunday, 12 p.m.-7 p.m.)

Artists invited by the gallery:
Paweł Althamer, Ewa Axelrad, Mirosław Bałka, Anna Baumgart, Tomasz Bielak, Przemek Branas, Karolina Breguła, Hubert Czerepok, Elżbieta Jabłońska, Anna Konik, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Robert Kuśmirowski, Diana Lelonek, Zbigniew Libera, Goshka Macuga, Jacek Malinowski, Dorota Nieznalska, Dorota Podlaska, Agnieszka Polska, Karol Radziszewski, Joanna Rajkowska, Jadwiga Sawicka, Janek Simon, Mariusz Tarkawian, Marek Wasilewski, Wojciech Wilczyk, Monika Zadurska-Bielak, Artur Żmijewski

Curator: Magdalena Linkowska
Cooperation: Waldemar Tatarczuk

Artists selected in the open call:
Pamela Bożek, Sylwia Brzyszczyk, Marianna Grabska, Barbara Gryka, Magdalena Hoffa, Łukasz Horbów,
Daniel Kotowski, Piotr Krzymowski, Justyna Lach, Aleksandra Liput, Gustaw Maj, Agnieszka Mastalerz
Dominika Piętak, Agnieszka Sejud

Curator: Agnieszka Cieślak

The exhibition draws its title from “Imperium” – a book by Ryszard Kapuściński published in 1993. In the book the author warns: “Three plagues, three contagions, threaten the world. The first is the plague of nationalism. The second is the plague of racism. The third is the plague of religious fundamentalism. All three share one trait, a common denominator – an aggressive, all-powerful, total irrationality”.

Works presented at the exhibition refer directly to the “plagues” described in the quotation or to other dangers such as fascism that is nowadays reappearing. All mentioned problems have a complex character and constitute a wide research field for numerous theoreticians and scholars. However, for a growing number of people, this is not just a theory, but an increasingly visible and perceived threat to everyday life. These phenomena are intensifying to a greater or lesser extent, not only in Poland and Europe, but also in many other places in the world. Concepts such as nation, race, religion are more frequently used by populist and neo-fascist organisations. They are not just slogans any more, they are becoming the foundation of political parties’ programmes. The plagues mentioned in the title in the context of the exhibition are treated as a starting point, in fact, they are one of many disasters threatening the world. Their common denominator is hatred, intolerance, and politics of searching for the enemy and unrestrained human expansiveness. The works presented at the exhibition were created at different times and in different contexts, however, they are all the result of anxiety, discord, criticism of reality and people who are still “ready for violence”.

The exhibition presenting a total number of 43 male and female artists is going to have two parts. One of them, presenting selected Polish artists invited by the gallery, is going to be devoted exclusively to digital works: videos, photos, animations, and sound works. The second part shows works selected in open call that were made by students/graduates of art schools born after the 4th of June 1989. These pieces are created with the use of various media and refer to the “The Sleep of Reason” motto.

The opening date of the exhibition – the 1st of September – is not accidental and is associated with the 80th anniversary of the outbreak of World War II. The exhibition is also part of the informal agreement of people and institutions related to the Anti-Fascist Year (Rok Antyfaszystowski).

67403637_2315430728505921_948070505393422336_o