Natalia LL at “Far Too Many Stories to Fit into so Small a Box”, CCA Ujazdowski Castle, Warszawa


25/10/2019—03/05/2020
Bik Van der Pol
wystawa performatywna
„O wiele historii za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku”

Otwarcie i performans: 25/10/2019 (piątek) 19:00
Na otwarcie wstęp wolny

Najciekawsze są opowieści szeptane. Fakty przeplatają się w nich z plotkami, a wspomnienia z wyobrażeniami. Jesienią holenderski duet Bik Van der Pol opowie szeptaną historię Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Projekt „O wiele historii za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku” powstał w oparciu o kolekcję i archiwa Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Tytuł wystawy nawiązuje do pracy umieszczonej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku na fasadzie zamku przez Lawrence’a Weinera. Zdanie „O wiele rzeczy za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku” stało się mottem instytucji. Bik Van der Pol – patrząc z zewnętrznej perspektywy – krytycznie przyglądają się jej historii, sięgają po mit założycielski i przypominają twórcę jej koncepcji, Wojciecha Krukowskiego, historyka sztuki i założyciela awangardowego teatru Akademia Ruchu.

Wystawa jest prezentacją dzieł z kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Stają się one rekwizytami i ożywają w mówionym performansie, który w wybrane dni można obejrzeć w przestrzeni ekspozycji. Jego scenariusz to wielogłos – powstał w oparciu o rozmowy, między innymi z pracownikami, artystami i kuratorami, którzy współtworzyli instytucję. Jednak pamięć bywa zawodna. Dlatego scenariusz performansu jest dynamiczny – publiczność może go modyfikować zgodnie z własnymi wspomnieniami. Kto pamięta początki Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski?

Ci, którzy nie pamiętają, mogą zapoznać się z dokumentacją wideo z życia centrum sztuki. Zostało także zaaranżowane archiwum książek i plakatów oraz przestrzeń warsztatowa. Odbywają się tu wydarzenia z cyklu Inne lekcje. W jego programie znalazły się m.in. warsztaty Jolanty Krukowskiej i Janusza Bałdygi oraz seria oprowadzań przez osoby związane z instytucją.

Projekt Bik Van der Pol stawia pytanie o to, do kogo należy historia. Czym jest pamięć, a czym zapominanie? Jak powstają archiwa i czy opowieści przekazywane z ust do ust mogą stać się ich częścią? Czy wokół kolekcji dzieł sztuki można zbudować wspólnotę?

Wystawa zrealizowana w ramach rezydencji duetu Bik Van der Pol w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Wystawa zrealizowana w oparciu o kolekcję i archiwum Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Z udziałem prac artystów takich jak
Akademia Ruchu, Martin Creed, Andrzej Dłużniewski, Nan Goldin, Wanda Gołkowska, Jenny Holzer, Ilya i Emilia Kabakov / Joseph Kosuth, Marek Kijewski, Barbara Kruger, Oleg Kulig, Natalia LL, Zbigniew Libera, Joanna Rajkowska, Nedko Solakov, Roman Stańczak, Alina Szapocznikow, Winter Holiday Camp i inni

Kuratorka
Joanna Zielińska

_________

25/10/2019—03/05/2020
performative exhibition
Bik Van der Pol
“Far Too Many Stories to Fit into so Small a Box”

Opening and performance: 25/10/2019 7:00 p.m.
Admission for opening is free of charge

The most interesting stories are the ones whispered around. There, facts and gossip are intertwined; memories blur with the imagined. This autumn, the Dutch duo Bik Van der Pol will tell the whispered story of the Ujazdowski Castle Centre of Contemporary Art.

The project “Far Too Many Stories to Fit into so Small a Box” by Bik Van der Pol is based on the collection and archives of the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art. The title of the exhibition is a reference to a work of the artist Lawrence Weiner Far Too Many Things to Fit into so Small a Box placed on the façade of the building in the 1990s, which has become the institution’s unofficial motto. Bik Van der Pol critically examine – from the vantage point of outsiders – its history as well as take on board its founding myth and remind of its creator, Wojciech Krukowski, art historian and founder of the avant-garde theatre Akademia Ruchu [Academy of Movement].

The exhibition will include selected objects from the Centre’s collection. They will come to life as props in a spoken performance that will take place on specific days in the exhibition space. The script combines many threads – it has been created with input from the Centre’s workers, artists, curators and other enthusiasts who have participated in creating the institution. Memory is not infallible, however, so the script of the performance is dynamic: the audience will be able to modify it to fit in with their own recollections. Who remembers the beginnings of the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art?

Those who weren’t there or do not remember can watch video documentation of the life of the art centre. The exhibition will also comprise an archive of books and posters that have been published by the Ujazdowski Castle together with a workshop space, where viewers can participate in sessions from the series Other Lessons. The series includes workshops with Jolanta Krukowska and Janusz Bałdyga and guided tours led by persons related to the institution.

In their project, Bik Van der Pol ask who owns history. What is memory and what is oblivion? Who creates archives? Can word-of-mouth stories be a legitimate part of them? Is it possible to build communality around a collection of artworks?

The exhibition has been produced as part of Bik Van der Pol’s artist residency at U-jazdowski Rezydencje / U-jazdowski Residencies

Exhibition based on the collection and archive of the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art

Including artworks by
Akademia Ruchu, Martin Creed, Andrzej Dłużniewski, Nan Goldin, Wanda Gołkowska, Jenny Holzer, Ilya i Emilia Kabakov / Joseph Kosuth, Marek Kijewski, Barbara Kruger, Oleg Kulig, Natalia LL, Zbigniew Libera, Joanna Rajkowska, Nedko Solakov, Roman Stańczak, Alina Szapocznikow, Winter Holiday Camp, and many others.

Curator
Joanna Zielińska

70805147_10156534851128568_8198598268867837952_o