Natalia LL at Karol Radziszewski’s “The Power of Secrets”, CCA Ujazdowski Castle


[For English scroll down]

15/11/2019—29/03/2020
wystawa
Karol Radziszewski „Potęga sekretów”

15/11/2019
19:00, Otwarcie wystawy
21:00, DJ-set Avtomat (Pracownia)

Na otwarcie wstęp wolny

Czym jest queerowa pamięć i czy można budować ją wspólnie? „Potęga sekretów” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski to eksperymentalna, solowa wystawa, która po raz pierwszy tak przekrojowo prezentuje sztukę Karola Radziszewskiego.

Artysta, kurator, fascynat, zbieracz, historyk amator – Radziszewski sprawnie porusza się między sztukami wizualnymi i performansem. Wystawa w U–jazdowskim pokazuje bogactwo jego praktyk twórczych i metod artystycznych.

Osią tematyczną ekspozycji jest performatywny charakter queerowych archiwów. Archiwa te przywracają pamięć o wypieranej przeszłości i demokratyzują historię.

Karol Radziszewski stosuje wyjątkowe narzędzia do montażu materiałów: fakty łączy z fantazjami, komponuje dokumenty ze skrawkami wspomnień. Myli tropy, by wskazać alternatywne ścieżki pamiętania. Ujawnia nie tylko indywidualne przeżycia, ale utrwala także losy wspólnot. Wykracza przy tym poza granice Polski.

„Potęgę sekretów” współtworzą artyści i artystki, dzięki którym różne wątki ukazują się w szerokich kontekstach historycznych i artystycznych. Ich dzieła układają się we wspólną opowieść o losach queerowych społeczności. W U–jazdowskim pokazujemy prace Ryszarda Kisiela, Natalii LL, Libuše Jarcovjákovej, Wolfganga Tillmansa oraz kanadyjskiego kolektywu General Idea.

Na wystawie intymność przeplata się z polityką, a historie prywatne z publicznymi. Zobaczymy prace poświęcone queerowym bohaterom i bohaterkom – Tarasowi Szewczence i Ewie Hołuszko, akcji „Hiacynt”, a także próbę odtworzenia erotycznej wystawy Wojciecha Skrodzkiego z lat siedemdziesiątych XX wieku. Bajkowe rysunki z dzieciństwa artysta cytuje na obrazach i muralach z serii „1989”. Przedstawiona jest również działalność Queer Archives Institute. To parainstytucja założona przez artystę, która bada queerową tożsamość Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach wydarzeń towarzyszących „Potędze sekretów” odbędzie się przegląd filmów Karola Radziszewskiego, oprowadzania i spotkania z artystami, m.in. z AA Bronsonem.

Treści prezentowane na wystawie przeznaczone są wyłącznie dla widzów pełnoletnich.

Ze specjalnym udziałem
General Idea, Libuše Jarcovjákovej, Ryszarda Kisiela, Natalia LL i Wolfganga Tillmansa

Kurator
Michał Grzegorzek

_________
15/11/2019—29/03/2020
exhibition
Karol Radziszewski “The Power of Secrets”

15/11/2019,
7:00 p.m., Exhibition opening
9:00 p.m., DJ-set by Avtomat (Workspace)

Admission for opening is free of charge

What is queer memory and can it be built in a common effort? The Power of Secrets at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art is an experimental solo exhibition – the first such broad presentation of Karol Radziszewski’s art.

Artist, curator, collector, amateur historian and a man of many fascinations, Radziszewski skilfully manoeuvres between visual and performance arts. The exhibition at U–jazdowski shows the wealth of his creative practices and artistic methods.

The exposition revolves around the theme of the performative nature of queer archives which bring back the memory of the past once denied and which democratise history.

The tools Karol Radziszewski uses in editing the materials are unique: he combines facts with fantasies, composes documents with shreds of memory; he misleads so as to show alternative trails of remembering. He not only reveals individual experiences but also documents the histories of communities. And he does not limit himself to Poland alone.

“The Power of Secrets” is created by artists – men and women – whose works expose a variety of tropes in broad historical and artistic contexts. They fall into a joint narrative about the fate of queer communities. The exhibition at U–jazdowski include pieces by Ryszard Kisiel, Natalia LL, Libuše Jarcovjákova, Wolfgang Tillmans and the Canadian collective General Idea.

Intimacy intertwines here with politics, and private histories blend in and out with public ones. The works on display have been dedicated to queer heroes and heroines – Taras Shevchenko and Ewa Hołuszko, the “Hiacynt” campaign, or the attempt to recreate the erotic exhibition of Wojciech Skrodzki from the 1970’s . Radziszewski includes quotes from his childhood fairly – tale drawings in images and murals from the “1989” series. The exhibition also presents the activities of the Queer Archives Institute – a para-institution founded by the artist focusing on researching the queer identity of Central and Eastern Europe.

The events accompanying “The Power of Secrets” exhibition will include screenings of Karol Radziszewski’s films, as well as guided tours and meetings with artists – AA Bronson among others.

The content presented at the exhibition is for adult audience only.

Special guest appearance
General Idea, Libuše Jarcovjáková, Ryszard Kisiel, Natalia LL and Wolfgang Tillmans

Curator
Michał Grzegorzek

nat