Natalia LL at “Private Mythologies. Marta’s Birthday”, Wroclaw Contemporary Museum


“Prywatne mitologie. Urodziny Marty”

Wystawa stała z międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Współczesnego Wrocław

6.12.2019–31.12.2021

Artystki i artyści:
Antosz & Andzia, Ed Atkins, Monica Bonvicini, Włodzimierz Borowski, Bownik, Karolina Breguła, Olaf Brzeski, Stanisław Dróżdż, Ion Grigorescu, Igor Grubić, Aneta Grzeszykowska, IRWIN, Kristof Kintera, Piotr Kurka, Anna Kutera, Zbigniew Libera, Little Warsaw, Natalia LL, Angelika Markul, Honorata Martin, Gustav Metzger, Jarosław Modzelewski, Carlos Motta, Paul Neagu, Sándor Pinczehelyi, Agnieszka Polska, Prouvost Laure, Karol Radziszewski, Slavs and Tatars, Marek Sobczyk, Pawel Susid, Jan Świdziński, Goran Trbuljak, Jerzy Truszkowski, Krzysztof Wodiczko

Kurator: Piotr Lisowski

Wernisaż:
6.12.19, godz. 19.00, poziom 4
Wieczór otwarcia uświetni koncert Kuby Ziołka

Zobacz także:
Stanisław Dróżdż. Poezja konkretna

Oprowadzanie kuratorskie:
8.12.19, godz. 15.00

▽▽▽ Scroll down for the English version ▽▽▽

Marzenie o sztuce idealnej zmieniającej świat, będące jednym z głównych postulatów pierwszej awangardy, w dużej mierze pozostało w sferze utopii. Zakwestionowanie granicy pomiędzy codziennością a sztuką uruchomiło jednak proces, dla którego rzeczywistość stała się głównym polem działań artystycznych.

Jerzy Ludwiński próbując zobrazować model rozwoju sztuki, proponował, aby wyobrazić sobie nieustannie rozszerzającą się strukturę. Strukturę, która pędzi raz wolniej, a innym razem szybciej. W latach 60. XX w. model ten zaczął się rozszerzać niezwykle intensywnie, aż w końcu eksplodował, by w efekcie doprowadzić do utożsamienia się sztuki z rzeczywistością. Starcie się tych dwóch sił sprawiło, że cała walka o nową sztukę przeniosła się na pola wyznaczane przez stosunki społeczne, polityczne czy światopoglądowe.

Rozpoznanie Ludwińskiego, że sztuka przyszłości dążyć będzie do dalszego zacierania swoich granic i obszarów aktywności, zmierzając do całkowitego połączenia się z rzeczywistością, jest nie tylko przepracowaniem przez neoawangardę ambicji historycznej awangardy, ale znajduje odzwierciedlenie we współczesnych artystycznych poszukiwaniach.

Wystawa “Urodziny Marty” – inicjująca projekt “Prywatne mitologie” – próbuje badać te zależności, odchodząc od linearnego układu na rzecz podkreślenia prawa do wyrażania w sztuce tego, co indywidualne, intymne czy prywatne, aczkolwiek zdeterminowane społecznie. Narracja wystawy odnosi się do trzech obszarów ramowych. Pierwszy z nich wiąże się z kwestią pamięci i historii zarówno na poziomie przechowywania minionych śladów, jak również odczytywania odmiennych wizji mniej lub bardziej odległej rzeczywistości. Drugi obszar dotyka sprawczości sztuki i jej uwikłania w utopie, ideologie czy społeczne zaangażowanie. Trzeci obszar odsyła do poszukiwań kształtujących doświadczenie tożsamości jednostki i społecznej interakcji, będących swoistą metodą analizującą nie tylko kwestie egzystencjalne, ale także wszelkie struktury, w których funkcjonujemy lub które podważamy.

Tytuł pierwszej odsłony projektu – “Urodziny Marty” – jest bezpośrednim nawiązaniem do prezentowanego na wystawie filmu rumuńskiego artysty Iona Grigorescu z 1976 r. Przytoczona w pracy opowieść, ukazująca sceny uroczystości rodzinnej, jest przykładem charakterystycznego dla Grigorescu – a szerzej dla szeregu twórców z tamtego czasu z Europy Środkowo-Wschodniej – zwrotu w stronę prywatności i rozpoznania jej uwikłania w kontekst społeczno-polityczny. Prywatność w filmie, ale i na wystawie, pozostaje kluczem do uwrażliwienia na otaczającą rzeczywistość.

***

“Prywatne mitologie” to długofalowy projekt zakładający stworzenie stałej przestrzeni dla międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Współczesnego Wrocław. Będzie on składał się z serii wystaw, których dynamika oparta jest na dwuletnich interwałach. Ten rytm narzucający zmiennokształtność poszczególnych ekspozycji pozwala jednocześnie na obserwację strategii rozwoju kolekcji, jak również daje szansę uaktualniania wypowiedzi artystycznych i poszukiwanie dla nich wciąż nowych kontekstów. Projekt pozwala nadać kolekcji charakter krytycznego narzędzia analizującego strategię tworzenia muzealnych zbiorów, sposobów ich pokazywania oraz interpretowania.

W swoim założeniu projekt “Prywatne mitologie” koncentruje się na współczesnym odczytaniu praktyk neoawangardowych i ich zredefiniowaniu w kontekście sztuki aktualnej. Czerpiąc z dokonań artystycznych przełomu lat 60. i 70. XX w., będzie badał przede wszystkim postawy eksplorujące potencjał przenikania się sztuki i rzeczywistości. Za każdym razem prace z kolekcji zostaną zestawione w nowe sekwencje ukazujące wciąż rozszerzające się możliwości sztuki. To właśnie pewna ciągłość poszukiwań i postaw, a także weryfikacja i reinterpretacja działań artystycznych wyznaczają główne cele projektu.

“Prywatne mitologie” kierują się ku osobistym narracjom i intencjom, które mogą przyjmować różnorakie formy, niemniej za każdym razem wynikające z pasji opisywania, analizowania, lecz również naprawiania świata. Jednocześnie w swoim założeniu projekt stawia istotne dla MWW pytania o dziedzictwo myśli neoawangardowej.

***

Wystawę dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakupy prac dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

_______________________________________

“Private Mythologies. Marta’s Birthday”

Permanent exhibition from the international contemporary art collection of Wrocław Contemporary Museum

6.12.2019–31.12.2021

Artists:
Antosz & Andzia, Ed Atkins, Monica Bonvicini, Włodzimierz Borowski, Bownik, Karolina Breguła, Olaf Brzeski, Stanisław Dróżdż, Ion Grigorescu, Igor Grubić, Aneta Grzeszykowska, IRWIN, Kristof Kintera, Piotr Kurka, Anna Kutera, Zbigniew Libera, Little Warsaw, Natalia LL, Angelika Markul, Honorata Martin, Gustav Metzger, Jarosław Modzelewski, Carlos Motta, Paul Neagu, Sándor Pinczehelyi, Agnieszka Polska, Prouvost Laure, Karol Radziszewski, Slavs and Tatars, Marek Sobczyk, Pawel Susid, Jan Świdziński, Goran Trbuljak, Jerzy Truszkowski, Krzysztof Wodiczko

Curator: Piotr Lisowski

Vernissage:
6.12.19, 7.00 PM, level 4
The opening night will feature a concert by Kuba Ziołek

See also: Stanisław Dróżdż. Poezja konkretna

Curator-led tour:
8.12.19, 3.00 PM, start level 4

The dream of perfect art capable of changing the world – one of the main postulates of the first avant-garde – has largely remained in the sphere of utopia. However, questioning the border between everyday life and art triggered a process that has turned reality into the main field of artistic activity.

In an attempt to visualise art development, Jerzy Ludwiński proposed a model based on an ever-expanding structure which sometimes moves slowly, and sometimes rushes forward. In the 1960s, this model began to expand dramatically until it finally exploded, leading to the identification of art with reality. The clash between the two moved the entire struggle for new art to fields delineated by social, political or ideological relations.

Ludwiński’s observation that art of the future would increasingly blur its boundaries and increase its field, aiming at full connection with reality, was more than just an expression of working through the ambitions of the historical avant-garde by the neo-avant-garde – it is also reflected in contemporary artistic search.

The exhibition titled “Marta’s Birthday”, which initiates the “Private Mythologies” project, is intended to study these relations. It departs from a linear arrangement in order to emphasise the right to artistically express that which is individual, intimate or private, although socially determined. The narrative of the exhibition is based on three general areas. The first one is connected with memory and history, at the level of both preserving past traces and reinterpreting more or less distant realities. The second area concerns the agency of art and its entanglement in utopias, ideologies and social engagement. The third area is related to experiments that determine the individual experience of identity and social interactions, constituting a peculiar method of analysing not only existential issues, but any structures in which we operate or which we question.

The title of the first instalment of the project – “Marta’s Birthday” – is a direct reference to the 1976 film by the Romanian artist Ion Grigorescu, which is presented at the exhibition. Focusing on the story of a family celebration, the film is an example of turning towards the private and analysing an individual’s entanglement in the socio-political context, which is a characteristic features of Grigorescu’s art – and, more broadly, of a number of artists from Central and Eastern Europe living at the time. Both in the film and at the exhibition, privacy is a key factor of sensitising to the surrounding reality.

***

“Private Mythologies” is a long-term project intended to create a permanent space for the international collection of contemporary art of Wrocław Contemporary Museum. It will consist of a series of exhibitions held at two-year intervals. This rhythm, which assumes the evolving nature of the individual presentations, will make it possible to observe the collection development strategy while providing an opportunity to update the artistic statements and search for new contexts for them. Thus the project will use the collection as a critical tool for analysing the strategy of creating, displaying and interpreting museum collections as such.

The “Private Mythologies” project is meant to concentrate on contemporary interpretations of neo-avant-garde practices and their redefinitions in the context of current art. Drawing on the artistic achievements of the late 1960s and early 1970s, it will primarily investigate various attitudes exploring the potential of the interpenetration of art and reality. Each time, works from the collection will be juxtaposed to form new sequences showing the ever-expanding scope of art. It is this peculiar continuity of experiments and attitudes, as well as verification and reinterpretation of artistic activities, that determines the main goals of the project.

“Private Mythologies” tends towards personal narratives and intentions that can acquire various forms, but each time they stem from a passion to describe and analyse the world – and to fix it. At the same time, the assumptions of the project pose questions about the heritage of the neo-avant-garde thought, which is so important for Wrocław Contemporary Museum.

72477259_3182130691857325_7825614310926712832_o