NATALIA LL at “Subjects of art. Collection of Joanna and Krzysztof Madelski”, The Department of Modern Art, The Abbots’ Palace, opening: 20.09.2014 at 6PM


Uwikłani w sztukę. Kolekcja Joanny i Krzysztofa Madelskich

Pierwsze było malarstwo, fotografia pojawiła się później. Ta prosta historia pasuje również do kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich, którzy budowali swoją kolekcję w oparciu o twórczość kluczowych dla polskiej sztuki drugiej połowy XX wieku malarzy formatu Stanisława Fijałkowskiego, Andrzeja Szewczyka, Tadeusza Dominika, Henryka Stażewskiego, Leona Tarasewicza, Jerzego Nowosielskiego, Stefana Gierowskiego, Teresę Tyszkiewicz, Tomasza Ciecierskiego, czy Pawła Susida. Na tle kolekcji niefiguratywnego malarstwa pojawiła się potrzeba zbierania jak najbardziej przedstawiającej fotografii. Zderzenie mediów w jednym zbiorze jest znaczące nie tylko ze względu na sięgającą XIX wieku dyskusję o relacji malarstwa i fotografii. Do dziś dnia w malarstwie dominują mężczyźni, w fotografii i – szerzej – nowych mediach dużo mocniej obecne są kobiety. Natalia LL, Dorota Nieznalska, Katarzyna Kozyra, Katarzyna Górna, Ewa Partum, Zuzanna Janin, to tylko wybrane nazwiska artystek posługujących się fotografią i wideo, które obecne są w kolekcji Madelskich. Ekspozycja konfrontuje “stare malarstwo” z “nowymi mediami”, artystów z artystkami, ale też wydobywa napięcie obecne w sztuce współczesnej pomiędzy “czystą formą” i “brudną polityką”. Uwikłane w płeć są z pewnością nie tylko post-feministyczne artystki, ale również trzymający się kurczowo pędzla i sztalugi współcześni malarze.

Wystawa przedstawia najciekawsze prace z kolekcji bogatej w pierwszorzędne nazwiska istotne dla malarstwa, fotografii, po prostu dla sztuki. O ile dobrze znane są już zdjęcia z kolekcji Madelskich, to teraz przyszedł czas na konfrontację z malarstwem.

Artyści: Anna Bedyńska, Paweł Bownik, Tomasz Ciecierski, Marian Dederko, Zbigniew Dłubak, Jerzy Benedykt Dorys, Kazimiera Dyakowska, Jan Dziaczkowski, Stanisław Fijałkowski, Janina Gardzielewska, Stefan Gierowski, Teresa Gierzyńska, Katarzyna Górna, Izabela Gustowska, Edward Hartwig, Jakub Karwowski, Leszek Knaflewski, Jerzy Kosiński, Dorota Kozieradzka, Zofia Kulik, Piotr Kurka, Natalia LL, Jerzy Lewczyński, Zbigniew Łagocki, Weronika Ławniczak, Krystyna Łyczywek, Henryk Makarewicz, Eugeniusz Markowski, Jarosław Modzelewski, Agata Michowska, Dorota Nieznalska, Wacław Nowak, Jerzy Nowosielski, Fortunata Obrąpalska, Anna Orłowska, Witek Orski, Ewa Partum, Marek Piasecki, Paweł Pierściński, Wojciech Plewiński, Krzysztof Pruszkowski, Tadeusz Rolke, Zofia Rydet, Tadeusz Rydet, Mateusz Sadowski, Marian Schmidt, Krzysztof Sołowiej, Michał Sowiński, Paweł Susid, Andrzej Szewczyk, Sonia Szóstak, Leon Tarasewicz, Teresa Tyszkiewicz, Jerzy Wardak, Martynka Wawrzyniak, Anatol Węcławski, Bartek Wieczorek, Yulka Wilam, Andrzej Wróblewski, Kamil Zacharski, Włodzimierz Jan Zakrzewski, Monika Mamzeta Zielińska

Kurator wystawy: Adam Mazur
Współpraca: Joanna i Krzysztof Madelscy, Małgorzata Paszylka-Glaza, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

Koncepcja graficzna: Joanna Michniewska

Termin wystawy: 21 września – 23 listopada 2014
www.mng.gda.pl
www.uwiklaniwplec.pl

Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego Gdańsk
ul. Cystersów 18, 80-330 Gdansk, Poland

english version

Subjects of art. Collection of Joanna and Krzysztof Madelski

Painting was first, photography appeared later. This simple history line also matches the collection of Joanna and Krzysztof Madelski who have been building their collection basing on the creation of artists key to the Polish art of the second part of the 20th century such as Stanisław Fijałkowski, Andrzej Szewczyk, Tadeusz Dominik, Henryk Stażewski, Leon Tarasewicz, Jerzy Nowosielski, Stefan Gierowski, Teresa Tyszkiewicz, Tomasz Ciecierski or Paweł Susid. Having such a background of non-figurative paintings the need of collecting essentially figurative photographs appeared. The juxtaposition of media in one collection is meaningful not only regarding the discussion reaching the 19th century on the relation between painting and photography. Till today painting has been dominated by men while photography and – more broadly speaking – new media have been represented more by women. Natalia LL, Dorota Nieznalska, Katarzyna Kozyra, Katarzyna Górna, Ewa Partum, Zuzanna Janin are only some of the names of female artists using photography and video, which are present in the collection of Joanna and Krzysztof Madelski. The exposition confronts the “old painting” with the “new media”, female with male artists but also exposes the tension present in the contemporary art between painting abstraction and photographic concreteness, between the “pure form” and “dirty politics”. Subjects of gender and desire are certainly not only post-feminist female artists but also the contemporary male painters who are gripping the brush and easels tightly.
The exhibition presents the most interesting works from the collection rich in the first rate names key to the painting, photography, or simply – art. While the photographs from the collection are already well known, now it is time to confront with the paintings.

Exhibition Curator: Adam Mazur
Cooperation: Joanna i Krzysztof Madelscy, Małgorzata Paszylka-Glaza, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Graphic concept: Joanna Michniewska

Exhibition in: 21 September – 23 November 2014

www.mng.gda.pl
www.uwiklaniwplec.pl

10330516_10152421589946357_8116271782295427991_n