Zuzanna Janin. Biała Kruk / Zuzanna Janin. White She-Raven


Zuzanna Janin. Biała Kruk / Zuzanna Janin. White She-Raven

Wydano w związku z wystawą: / publication on the occasion of the exhibition: Zuzanna Janin Siedem tańców / Zuzanna Janin Seven dances
15.01– 24.03.2016
Galeria Labirynt, Lublin
kurator wystawy / exhibition curator: Waldemar Tatarczuk
oraz edycji wystawy odbywających się w galeriach: / as well as the following editions of the exhibition in: BWA Galeria Sztuki w Olsztynie
lokal_30
Gdańska Galeria Miejska
Galeria BWA w Jeleniej Górze

koncepcja książki / book concept: Agnieszka Rayzacher, Zuzanna Janin
redakcja / edited by: Agnieszka Rayzacher
współpraca redakcyjna / editorial cooperation: Zuzanna Derlacz, Aleksandra Skrabek
przekład / translated by Łukasz mojsak, Nathaniel espino
przekład z języka angielskiego tekstu Amy Bryzgel / polish translation of Amy Bryzgel’s text: Jacek Jaźwierski
redakcja językowa wersji polskiej / polish copy-editing: Jan Koźbiel
korekta wersji polskiej / polish proofreading: Anna Kiszka
redakcja językowa i korekta wersji angielskiej / english copy-editing and proofreading: Monika Adamczyk-Garbowska
projekt i skład / designed by: Błażej Pindor
retusz fotografii / lithography: Jakub Ryske
asystenci / assistants: Małgorzata Kalita, Adrianna Lau, Julia Łyszcz, Szymon Stępniak
druk i oprawa / printed by: Petit, Lublin

© 2016 Galeria Labirynt, Fundacja Lokal Sztuki i autorzy / copyright by the Galeria Labirynt, Fundacja Lokal Sztuki and the authors
ISBN: 978-83-64588-40-2

Zrzut ekranu 2017-09-14 o 15.35.05