Zuzanna Janin at “Priceless. Recent Acquisitions at the National Museum in Warsaw”


POKAZ SPECJALNY: „Bezcenne. Nabytki Muzeum Narodowego w Warszawie”

17 listopada 2016 – 12 lutego 2017

W latach 2014–2016 kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie wzbogaciła się o cenne dzieła. Większość została zakupiona bądź ofiarowana, warto również podkreślić, że do Muzeum powracają zabytki utracone w czasie ostatniej wojny. Na wystawie pokazujemy ponad 200 spośród pozyskanych dzieł, w tym malarstwo, rzeźbę, rysunek, grafikę, fotografie oraz wyroby rzemiosła artystycznego, poczynając od zabytków starożytnych – egipskich masek i antycznych naczyń – a kończąc na pracach współczesnych twórców. Ten reprezentatywny wybór stanowi barwną mozaikę materialną, kulturową i historyczną, a także unaocznia sposób budowania i uzupełniania muzealnych kolekcji.

Od początków swego istnienia Muzeum Narodowe w Warszawie wzbogacane było darami osób prywatnych i instytucji. W ostatnich latach do Muzeum trafiły głównie eksponaty pochodzące z XIX wieku; darczyńcami bywają także artyści współcześni, którzy współpracują z Muzeum i jego Oddziałami przy rozmaitych przedsięwzięciach kuratorskich.

Dzięki staraniom Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nierzadko przy wsparciu i zaangażowaniu wielu organizacji i osób prywatnych, do Muzeum powróciły dzieła zaginione w czasie ostatniej wojny. Są to głównie prace rysunkowe i graficzne artystów polskich, ale odzyskane zostały także cenne obrazy reprezentujące sztukę dawną.

Więcej informacji o pokazie na stronie ☞ http://bit.ly/2dOhkDZ
_____

SPECIAL PRESENTATION: „Priceless. Recent Acquisitions at the National Museum in Warsaw”

17th November 2016 – 12th February 2017

In the period between 2014–2016, the collection of the National Museum in Warsaw grew with the arrival of numerous extremely valuable artworks and artefacts. While most were acquired via purchase or donation, there are also those that have been returned to the museum since being lost during WWII. This exhibition features some 200 of the museum’s newly-acquired works, among them paintings, sculptures, drawings, prints, photographs and artistic handicrafts ranging from ancient artefacts like Egyptian masks and antique pottery to contemporary objects. This exemplary selection will form a vibrant cultural, material and historic mosaic while also shedding light on the ways in which museum collections are built and expanded.

Since its inception, the National Museum in Warsaw has been the beneficiary of donations from private individuals and institutions. In recent years the Museum has acquired works predominantly from the 19th century, but among the donations have been a number of works by contemporary artists, who have collaborated with the Museum and its various branches in numerous curatorial projects.

Thanks to the efforts of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Culture and National Heritage, often with support and assistance from a variety of organisations and private individuals, the Museum has seen the return of works of art which had gone missing during World War Two. These mainly consist of drawings and graphic arts by Polish artists, but there are also many valuable paintings from much earlier periods that have been regained.

More informations about presentation here ☞ http://bit.ly/2ekC8ao

kinomuzeum_majka_from_the_movie_700px