Burger
Close

Adrian Paci

Adrian Paci (1969) urodził się w Shkodër w Albanii, mieszka i pracuje w Mediolanie i mieście rodzinnym. Wykorzystując własne doświadczenia związane z imigracją z Albanii do Włoch, a także historie rodziny i przyjaciół, Paci porusza takie kwestie, jak wygnanie, tożsamość, pamięć i historia zbiorowa. W swoich pracach artysta spogląda wstecz na tamte burzliwe czasy, odnosząc się do radykalnych zmian politycznych w swojej ojczyźnie, która przeszła od komunizmu do chaotycznej gospodarki wolnorynkowej, a także do swoich późniejszych doświadczeń jako artysty na wygnaniu.

Używając mediów takich jak wideo, instalacja, malarstwo i fotografia, Adrian Paci zastanawia się nad stanem egzystencjalnym – przemieszczeniem, stratą i ponownym odkryciem własnego pochodzenia z poczuciem bezpośredniości i ironii. Badania prowadzą go do kwestionowania roli artysty i prawdziwej natury dzieła sztuki podczas ciągłej, subtelnej celebracji codziennego życia.

Poprzez swoją twórczość Paci wkracza w sytuacje społeczne, angażując się zarówno w życie prywatne, jak i publiczne, starając się odkryć – lub odzyskać – sposób, w jaki żyjemy. Tworząc prace umiejscowione w naszym codziennym życiu, twórca ujawnia, w jaki sposób nasze doświadczenia są ze sobą powiązane i jak są kształtowane przez nasze granice środowiskowe.

Adrian Paci – bio

Adrian Paci (b. 1969) is from Shkodër, Albania, now lives and works between Milan and Shkodër. Using his own experience of immigration from Albania to Italy, and stories of family and friends, Paci addresses issues such as exile, identity, memory and collective history. Adrian Paci’s body of work looks back on those tumultuous times, addressing the radical political shifts of his homeland as it transitioned away from communism to a chaotic free market economy and his subsequent experiences as an artist in exile.

Using media such as video, installation, painting, and photography, paci reflects upon an existential condition – dislocation, loss and the rediscovery of one’s origins with a sense of immediacy and irony. His investigations lead him to question the role of the artist and the true nature of the work of art, in an ongoing, subtle celebration of everyday life.

Through his work, paci inserted himself into social situations, engaging both his private and public life in an effort to discover -or recover- how we live, by creating works situated in our everyday lives, paci reveals how our experiences are interconnected and how they are shaped by our environmental boundaries.

TEKSTY | TEXTS:
„Dwutygodnik”, 2012, PL

WORKS | PRACE