Burger
Close

Karolina Breguła

karolinabregula.com
CV


Karolina Breguła (1979) to artystka zajmująca się filmem, fotografią i instalacją. Breguła jest absolwentką Szkoły Filmowej w Łodzi, gdzie w 2016 r. obroniła doktorat. W swojej pracy bada problematykę statusu dzieła sztuki, materialności obiektów sztuki i ich funkcjonowania w ramach instytucjonalnych. Bada recepcję sztuki współczesnej i podważa oficjalne narracje o sztuce, kwestionując ich język i otwierając je na nowe interpretacje. Breguła zachęca widzów do aktywnego uczestnictwa w procesie, do interakcji i kwestionowania ustalonych sposobów odbioru. Bada społeczną rolę sztuki i krążące wokół niej mity. Wiele z jej prac powstaje przy użyciu metod partycypacyjnych. W swojej najnowszej praktyce zajmuje się niestabilnością polityczną i napięciami społecznymi. Jej filmy sytuują się na pograniczu sztuki współczesnej i kina – są pokazywane zarówno w galeriach sztuki, jak i na festiwalach filmowych. Jej prace były wystawiane w takich instytucjach jak Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, Jewish Museum w Nowym Jorku czy Międzynarodowe Biennale w Wenecji. Otrzymała nagrodę Spojrzenia 2013 – Deutsche Bank Award, trzecią nagrodę w konkursie Samsung Art Master 2007 oraz nagrodę Złotego Pazura w konkursie Wizje Obce na 41 Festiwalu Filmowym w Gdyni. Jest adiunktką w Akademii Sztuki w Szczecinie. W ostatnich latach pracowała na Tajwanie i w Polsce, angażując się w interdyscyplinarne praktyki artystyczne i akademickie.

Karolina Breguła – bio

Karolina Breguła (1979) is the artist worked in the fields of film, photography, and installation. Breguła is a graduate of the Film School in Łódź, where she received her Ph.D. in 2016. Her work explores the problems of the status of the artwork, the materiality of art objects, and their functioning within the institutional frameworks. She scrutinizes the reception of contemporary art and undermines official art narrations, questioning their language and opening them to new interpretations. Breguła encourages viewers to actively participate in the process, to interact and to challenge the established manners of reception. She explores the social role of art and the myths that revolve around it. Many of her works are made using participatory methods. In her recent practice, she addresses political instability and social tensions. Her films inhabit the borderland of contemporary art and the cinema – they are shown both at art galleries and film festivals. Her works have been exhibited at institutions such as Zachęta National Gallery of Art in Warsaw, the Jewish Museum in New York, and the International Venice Biennale. She received Views 2013 – Deutsche Bank Award, the third prize in the 2007 Samsung Art Master competition, and Golden Claw Award in the Visions Apart Competition at the 41st Gdynia Film Festival. She is an assistant professor at the Academy of Art in Szczecin. In recent years she has been working in Taiwan and Poland, engaging in interdisciplinary artistic and academic practices.


Karolina Breguła, ćwiczenia z utraty kontroli

Publikacja „Ćwiczenia z utraty kontroli” jest dostępna do zakupu. / Publication „Exercises in Losing Control” is available to purchase.

WORKS | PRACE
DOCUMENTATION | DOKUMENTACJA
NEWS | AKTUALNOŚCI