Burger
Close
Otwarcie wystawy „Olbrzymki | Giantesses” w BWA Wrocław

Olbrzymki | Giantesses


Artystki/ artists: Bożenna Biskupska, Urszula Broll, Ewa Ciepielewska, Katarzyna Rotkiewicz-Szumska, Ewa Zarzycka
Osoby kuratorujące/ curators: Tomek Pawłowski-Jarmołajew, Agnieszka Rayzacher


BWA Wrocław Główny
otwarcie | opening:
10 maja 2024, godz. 19:00 | May 10th 2024, 7 P.M.
wystawa czynna | exhibition open
10.05. – 08.09.24

Tytuł wystawy nawiązuje do grupy skalnej Olbrzymki znajdującej się w masywie Ślęży – góry ważnej dla Dolnego Śląska ze względu na swoje położenie, piękno krajobrazu oraz historię sięgającą czasów prasłowiańskich, kiedy to góra ta była miejscem praktyk duchowych i kultu solarnego. Górami Olbrzymimi są też często nazywane całe Karkonosze – najwyższe pasmo Sudetów. Olbrzymki to również określenie funkcjonujące w mitologii. W mitach nordyckich tym mianem określano kobiety silne, odznaczające się wiedzą, mocą i pięknem.

Przyglądając się herstoriom bohaterek wystawy, możemy zauważyć, że współczesne opowieści o życiu i twórczości artystek stronią od „wybitności”, zamiast tego skupiają się na realnym działaniu. Działanie owo nie polega na budowaniu kariery, a w każdym razie nie tylko na tym. Jest to przede wszystkim splot różnych, nie zawsze spektakularnych, aktywności – codziennych, twórczych i podejmowanych w pracy na rzecz społeczności. Filozofka Ewa Majewska określa taką postawę terminem „słaby opór”. Ta perspektywa pozwala na odwrót od heroicznego modelu podmiotowości i zwrot w stronę codzienności. Bycie blisko ludzi i blisko miejsc wydaje się bardzo istotną cechą wyróżniającą wszystkie pięć artystek. Każda z nich na którymś z etapów swojej ścieżki artystyczno-życiowej była zaangażowana w pracę kolektywną, tworzenie miejsc sztuki, środowisk i wspólnot, jak również w pracę opiekuńczą. Ich niezwykła energia i siła sprawcza ujawnia się nie tylko na polu sztuki, ale też w obszarach praktyk duchowych, opieki, budowy czy życia towarzyskiego.

***

The title of the exhibition refers to a rock formation called the Giantesses in the Ślęża massif, which is an important mountain in Lower Silesia due to its location, the beauty of its landscape, and its history, which dates to pre-Slavic times when it was a place of spiritual practices and sun worship. Karkonosze, the highest range of the Sudeten Mountains, are also often referred to as the Giant Mountains. And giantesses existed in mythology. In Norse myths, the term was used to describe strong women characterized by knowledge, power, and beauty.

As we look at the herstories of the female protagonists of this exhibition, we can see that contemporary accounts of the lives and work of female artists tend to shy away from “prominence” and instead focus on real action. This action is not about building a career, or at least not exclusively. It is, first and foremost, an interweaving of various, not always spectacular, activities – everyday, creative activities that are done in the service of a community. The philosopher Ewa Majewska calls this “weak resistance.” This perspective makes it possible to turn away from the heroic model of subjectivity and towards the everyday. Being close to people and places seems to be a very important characteristic that distinguishes all five of the artists featured in this exhibition. Each of them, at some stage in their artistic and life path, has been involved in collective work, the creation of art spaces, circles and communities, and care work. Their extraordinary energy and driving force are revealed not only in the field of art, but also in the spheres of spiritual practice, care, construction, and social life.