Burger
Close
Galeria Studio: Otwarcie wystawy „Opór Motyla: Haiti | Butterfly Ressistance: Haiti”

Galeria Studio is organizing an exhibition including works by Karolina Breguła, who we represent.

Opening: 15 May 2024, 6pm
Exhibition: 15 May – 21 July 2024
Curators: Katarzyna Prokesz and Maria Prokesz

The exhibition will be open Tuesday – Sunday between 12pm and 7pm.

Spirituality present in several aspects of Haitian social life – religion, collectivity, political engagement or contact with nature – is the central theme of the exhibition. Providing the Polish audience with a context and a more familiar point of view, the exhibition showcases works by contemporary Polish artists alongside Haitian works, as well as pieces from the Galeria Studio collection. They illustrate similar phenomena present in this culture without referring directly to Haiti; illustrating, for instance, the themes of dance, ritual and the power of collective action, we present works strongly associated with religion, in particular Haitian vodou, as well as a more secular perspective of traditional Polish folk dances.

The most obvious international encounter occurs between Poland and Haiti, but at the same time Haitian works, especially those relating to history and politics, frequently refer to colonialism (historical links with France and, from today’s perspective, relations with the United States). We have invited several Haitian artists living in the diaspora, whose works address elements of Haitian tradition and culture from a modern, and often broader – almost global – perspective. The local Haitian perspective is present in works painted in Haiti at the turn of the 21st century which are currently in Polish collections.

PL

Galeria Studio organizuje wystawę, na której znajdzie się kilka prac Karoliny Breguły, którą reprezentujemy.

Otwarcie: 15 maja 2024, godz. 18:00
Wystawa: 15 maja – 21 lipca 2024 r
Kuratorzy: Katarzyna Prokesz i Maria Prokesz

Wystawa będzie czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00–19:00.

Duchowość obecna w kilku aspektach życia społecznego Haiti – religii, zbiorowości, zaangażowaniu politycznym czy kontakcie z naturą – jest głównym tematem wystawy. Zapewniając polskiej publiczności kontekst i bardziej znajomy punkt widzenia, wystawa prezentuje prace współczesnych polskich artystów, obok dzieł haitańskich, a także dzieła z kolekcji Galerii Studio. Ilustrują podobne zjawiska obecne w tej kulturze, nie odnosząc się bezpośrednio do Haiti; ilustrując m.in. tematykę tańca, rytuału i mocy zbiorowego działania, prezentujemy dzieła silnie kojarzące się z religią, w szczególności haitańskie vodou, a także bardziej świeckie spojrzenie na tradycyjne polskie tańce ludowe.

Do najbardziej oczywistego spotkania międzynarodowego dochodzi między Polską a Haiti, ale jednocześnie prace haitańskie, zwłaszcza historyczne i polityczne, często nawiązują do kolonializmu (historyczne powiązania z Francją i, z dzisiejszej perspektywy, stosunki ze Stanami Zjednoczonymi). Zaprosiliśmy kilku haitańskich artystów żyjących w diasporze, których prace nawiązują do elementów haitańskiej tradycji i kultury z nowoczesnej, a często szerszej – niemal globalnej – perspektywy. Lokalna perspektywa haitańska obecna jest w pracach namalowanych na Haiti na przełomie XIX i XX wieku, znajdujących się obecnie w polskich zbiorach.

Artists /Artyści:

Sergine André / Paweł Baśnik / Wesner Bazile / Karolina Breguła / Thermidor Buffon / Jean-Ulrick Désert / Jan Dobkowski / Préfète Duffaut / Lochard Duval / André Eugène / Lafortune Félix / Pascal Fleurantin / Krzysztof Franaszek / Sasha Huber / Saincilus Ismaël / Piotr Janas / Jean-Baptiste Jean Joseph / Katarzyna Korzeniecka / Paul Lionel (O’Nel) / Vil Mackenzy / Ramphis Magloire / Ronald Mevs / Pascale Monnin / Jean Monrose / André Normil / Ernst Payen / André Pierre / Jacques Pierre (Ti Boubout) / Augustin Pierre Sylvain (Payas) / Prospère II Redji / Petri Saarikko / Louisianne Saint Fleurant / Jonasz Stern / Iza Tarasewicz / Nkulu V. de Paul / Olga Wolniak / Frantz Zéphirin