Burger
Close
Prace Zuzanny Janin na wystawie Des exploits, des chefs-d’œuvre, w Frac Sud w Marsylii!
Prace Zuzanny Janin na wystawie Des exploits, des chefs-d’œuvre, w Frac Sud w Marsylii!

wystawa otwarta | exhibition open: 26.04. – 08.09.2024 

Works by Zuzanna Janin at the exhibition Des exploits, des chefs, at Frac Sud in Marseille!
Prace Zuzanny Janin na wystawie Des exploits, des chefs-d’œuvre, w Frac Sud w Marsylii!

Today, art cannot help taking account of sport, which has become an ever-present backdrop to our contemporary societies. On the initiative of the Frac Sud – Cité de l’art contemporain, and at the invitation of its director Muriel Enjalran, the curator and art critic Jean-Marc Huitorel has conceived an exhibition in three leading cultural institutions in the PACA region and the City of Marseille. Endeavours and Masterpieces (Des exploits, des chefs-d’œuvre) examines art’s relationship with sport through more than 350 works by nearly 100 artists from France and abroad, in which fascination, criticism and humor live side-by-side.

At the approach of the 2024 Olympic and Paralympic Games—some events of which will take place in Marseille—these questions of art’s link to sport take on a contemporary relevance that is worth understanding through all of the tools available. It is not a matter of adding more soul or offering some kind of decorative backing to the upcoming sports competitions, but rather seizing this opportunity to try to explore their nature and circumstances through the use of a number of symbolic objects that, each in its own way, help us to interpret them.
Beyond any demonstrative aim, it is about offering an event that not only supports reflection and the questioning of certain conclusions, but also inspires delight, a moment of pleasure.

Guest curator: Jean-Marc Huitorel, co-curator Muriel Enjalran.
Conception graphique: Solie Morin.

PL

Sztuka nie może dziś powstrzymać się od uwzględnienia sportu, który stał się nieustannym tłem naszych współczesnych społeczeństw. Z inicjatywy Frac Sud – Cité de l’art contemporain dyrektor Muriel Enjalran zaprosił kuratora i krytyka sztuki Jean-Marc Huitorel’a aby przygotował wystawę w trzech wiodących instytucjach kulturalnych w regionie PACA i mieście z Marsylii. Endeavours and Masterpieces (Des exploits, des szefów kuchni-d’œuvre) bada związek sztuki ze sportem poprzez ponad 350 prac blisko 100 artystów z Francji i zagranicy, w których fascynacja, krytyka i humor żyją obok siebie.

Wraz ze zbliżaniem się Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2024 r. – których część odbędzie się w Marsylii – kwestie powiązania sztuki ze sportem nabierają współczesnego znaczenia, które warto zrozumieć za pomocą wszystkich dostępnych narzędzi. Nie chodzi o dodanie ducha lub zapewnienie jakiegoś rodzaju dekoracyjnego wsparcia nadchodzącym zawodom sportowym, ale raczej o skorzystanie z okazji i próbę zbadania ich natury i okoliczności poprzez wykorzystanie szeregu symbolicznych obiektów, które każdy na swój sposób pomóż nam je zinterpretować.
Poza celem demonstracyjnym chodzi o zaoferowanie wydarzenia, które nie tylko sprzyja refleksji i kwestionowaniu pewnych wniosków, ale także inspiruje zachwyt, chwilę przyjemności.

Kurator gościnny: Jean-Marc Huitorel, współkurator Muriel Enjalran.
Grafika koncepcyjna: Solie Morin

Artists | Osoby artystyczne:

Zuzanna Janin
Louka Anargyros
Noel W Anderson
Bianca Argimón
Jean Bedez
Berdaguer & Péjus
Julia Borderie
Marie Bovo
Elina Brotherus
Roderick Buchanan
Johanna Cartier
Lieven De Boeck
Gérard Deschamps
Marianne Dupain
FFA : Fédération Française d’Art
Jean-Baptiste Ganne
gethan & myles
Estelle Hanania
Lea Guldditte Hesterlund
Camille Holtz
Taro Izumi
Jacques Julien
Jeremy John Kaplan
Stéphane Le Mercier
Camille Llobet
Fiona McMonagle
Gilles Mahé
Éric Maillet
Laurent Perbos
Delphine Reist
Alexandra Riss
Chloé Serre
Yoan Sorin
Hank Willis Thomas
Olivier Tourenc
Sarah Trouche
Thomas Wattebled