Burger
Close
Maria Anto, Zuzanna Janin, Jan Mozdżyński, Chloe Piene, Wiktoria Walendzik

Sowy nie są tym, czym się wydają

29.09 – 2.10.2022

Przychodzę do domu i nie rozbieram się i nie stawiam walizki. Pod ścianami chodzi obcy, czarne zwierzęta śpią na drewnianej podłodze. Nie zamykam drzwi, żeby ich nie obudzić. Za kotarą wielkie sterty zmywania i roboty.*

Zostajemy wciągnięci do świata, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje. Malarski dorobek Marii Anto, zakotwiczony w biografii artystki – w jej codzienności, relacjach z dziećmi i rodziną, w jej snach i refleksjach – jest jednocześnie fantazmatyczny, zawieszony w czasie i przepełniony atmosferą niesamowitości. Byty nieludzkie przejmują narrację na tej wystawie. Urok przedstawień zasadza się na niedomówieniu, nawarstwieniu znaczeń płynących z poetyckiej introspekcji i użyciu symboli. To malowanie instynktem. **

W dialog z nim wchodzą fantastyczne istoty z bestiariusza Jana Możdżyńskiego; przeniesione ze świata cyfrowego, kampowe rzeźby Wiktorii Walendzik, hybrydyczne postaci z rysunków Chloe Piene oraz córczane obiekty Zuzanny Janin – fammage dla dwóch matek (biologicznej i duchowej) – Marii Anto i Katarzyny Kobro.

Stoimy na pograniczu jawy i snu. Nie mam pojęcia, dokąd nas to zaprowadzi, ale mam silne przeczucie, że będzie to miejsce wspaniałe i dziwne zarazem.***


*Fragment snu Marii Anto
** Słowa Marii Anto, Z Marią Anto rozmawia Małgorzata Bocheńska, w: Maria Anto, red. Elżbieta Olszewska, Muza, Warszawa 2004, s. 83.
*** Słowa wypowiedziane przez agenta Dale Coopera, głównego bohatera serialu telewizyjnego Miasteczko Twin Peaks (1990-1991) Davida Lyncha.

Wydarzenie odbywa się w ramach Warsaw Gallery Weekend 2022.


Maria Anto, Zuzanna Janin, Jan Mozdżyński, Chloe Piene, Wiktoria Walendzik

The Owls Are Not What They Seem – Femmage to Maria
29.10 – 2.10.2022

I come back home and I don’t take my coat off or put down my suitcase. There’s a stranger walking by the walls, black animals are sleeping on the wooden floor. I don’t close the door not to wake them up. Behind a curtain there are huge heaps of dishes to wash and work to do.*

We are drawn into a world where nothing is what it seems. Rooted in the artist’s biography – in her everyday life, relations with her children and family, her dreams and thoughts, Maria Anto’s painterly oeuvre is nonetheless phantasmal, suspended in time, brimming with an uncanny atmosphere. Non-human entities take control of this exhibition’s narrative. The allure of these representations comes from oblique statements, the accumulation of meanings originating from poetic introspection, and the use of symbols. This is painting with your instinct.**

Engaging in a dialogue with this practice are fantastic creatures from Jan Możdżyński’s bestiary; Wiktoria Walendzik’s camp sculptures transferred from the digital world; hybrid figures from Chloe Piene’s drawings; and Zuzanna Janin’s daughterly objects – her femmage to her two mothers (biological and spiritual): Maria Anto and Katarzyna Kobro.

We are on the border of reality and dream. I have no idea where this will lead us. But I have a definite feeling it will be a place both wonderful and strange.***

*fragment of Maria Anto’s dream
** As said by Maria Anto – “Z Marią Anto rozmawia Małgorzata Bocheńska”, in Maria Anto, ed. Elżbieta Olszewska (Warszawa: Muza, 2004), p. 83.
** As said by agent Dale Cooper, the main character of David Lynch’s TV series Twin Peaks (1990–1991).

The exhibition is part of the Warsaw Gallery Weekend 2022.

otwarcie | opening
29.09–2.10.2022
Czw.–Niedz. 11–19
Thu–Sun 11–7 p.m.

Wystawa odbywa się w ramach Warsaw Gallery Weekend 2022 |
Exhibition in frames of Warsaw Gallery Weekend 2022
warsawgalleryweekend.pl

wystawa czynna | exhibition open
29.09–06.10.2022

Pracownia Jasia Możdżyńskiego | Studio of Jasio Możdżyński
ul. Marszałkowska 43/1
00-648 Warszawa

Elka Krajewska & KrajM i goście

Masz tu być!

29.09 – 02.12.2022

Kateryna Lisovenko, Natalia Diachenko, Kate Manheim, Richard Foreman, Eileen Myles, Felice Rosser, Monica Palma, Sarah Peter, Olga Micińska, Gregor Neuerer, Olga Stanisławska, Roy Lichtenstein, Paweł Żukowski, Ellen Zweig, Jack Waters & Peter Cramer, Jeff Koons, Pablo Picasso, Laura Fields, Andrzej Partum, Ewa Zarzycka, Agata Bogacka, Patty Mucha

Garderoba przy współpracy: Krystyna Nasiłowska, Agata Nowicka, Salma Aldoory, Szymon Althamer, Filipka Rutkowska

Elka Krajewska od blisko dwudziestu lat towarzyszyła swojej mamie Marii (KrajM) w procesie twórczym – była jej mentorką, współautorką prac, organizatorką wystaw, przewodniczką po świecie sztuki. KrajM jest tak naprawdę połączeniem potencjału dwóch kobiet – wspierających się, inspirujących wzajemnie, przeżywających to matko-córko-tworzenie w Matrii, wspólnej przestrzeni, czule i uparcie łączącej rzeczywistość ze światem sztuki, wyobraźni i emocji.

Od kilku lat Maria zmagała się z chorobą Alzheimera. Malowanie i rysowanie, stało się bardzo ważnym elementem stanowiącym o podtrzymywaniu jej jak najdłużej w kondycji pozwalającej na codzienne funkcjonowanie. KrajM zmarła 1 sierpnia tego lata. Ostatnie jej prace powstały w 2021 roku, Masz tu być! jest więc zarówno spojrzeniem wstecz na pewien etap, zanurzeniem się w tym, co było, jak i czerpaniem z tu i teraz.

Tytuł wystawy wyznacza przestrzeń stymulowaną pracą, miłością, uwagą, troską. Jest cytatem zaczerpniętym z notatek Elki Krajewskiej: “Masz tu być” – słowa wypowiedziane wiosną 2020 interpretuję zarówno jako nakaz przybycia, nakaz powrotu, uwagi, towarzyszenia jej w tym nowym okresie życia, nadaje także ważność procesom, przez które przechodzi moja chora matka. Masz tu być, (nie myśleć), patrzeć, widzieć, bo tu się dzieje coś ważnego, tędy droga.

Masz tu być! to opowieść o języku w kontekście jego utraty i tworzenia nowych sposobów komunikowania. To pełna emocji i niewypowiedzianych przeczuć wędrówka przez chorobę i wszystko, co z nią związane. Na wystawie pokazane są prace Elki Krajewskiej, m.in. Dromoi Pros Matria, dokumentalny wideo-kolaż z piękną muzyką Felice Rosser, zdjęcia, instalacje i obrazy. Ważnym elementem ekspozycji jest włączenie innych artystek, które na zaproszenie Elki Krajewskiej przyłącząją się do pożegnania KrajM.

Elka Krajewska, Dromi Pros Matria, 2022

Elka Krajewska & KrajM and guests

You’ve Got to Be Here!

Kateryna Lisovenko, Natalia Diachenko, Kate Manheim, Richard Foreman, Eileen Myles, Felice Rosser, Monica Palma, Sarah Peter, Olga Micińska, Gregor Neuerer, Olga Stanisławska, Roy Lichtenstein, Paweł Żukowski, Ellen Zweig, Jack Waters & Peter Cramer, Jeff Koons, Pablo Picasso, Laura Fields, Andrzej Partum, Ewa Zarzycka, Agata Bogacka, Patty Mucha

Dressing room in collaboration with: Krystyna Nasiłowska, Agata Nowicka, Salma Aldoory, Szymon Althamer, Filipka Rutkowska

For nearly twenty years, Elka Krajewska had accompanied her mother, Maria (KrajM), in her creative process as her mentor, co-creator of works, exhibition organizer, guide to the art world. KrajM in fact combines the potential of the two women, who support and inspire each other, experiencing their mother-daughter creativity in the Matria, a shared space that tenderly and persistently connects reality with the world of art, imagination and emotions.

Maria was struggling with Alzheimer’s illness for the last few years. Painting and drawing became a vital part of keeping her functioning in daily life for as long as possible. KrajM died this summer, on the 1st of August. Her most recent works originate from 2021, thus You’ve Got to Be Here! looks backwards in time as much as it immerses itself in what exists here and now.

The exhibition’s title designates a space stimulated by work, love, attention and care. It is a quote from Elka Krajewska’s notes: ‘You’ve got to be here’ – I interpret these words, said in the spring of 2021, as a warrant to arrive, to return, to pay attention, to accompany her in this new period of life; it also validates the processes experienced by my ailing mother. You’ve got to BE here, (not to think), to look, to see, because something important is going on here, this is the way.

You’ve Got to Be Here! is a story about language in the context of its loss and developing new ways to communicate. It is a journey – full of emotions and unstated intuitions – through illness and everything around it. The exhibition features Elka Krajewska’s works, such as Dromoi Pros Matria, a documentary video-collage with beautiful music by Felice Rosser, photographs, installations and paintings. A vital aspect of the show is the presence of other artists, whom Elka Krajewska invited to join her in bidding farewell to KrajM.

otwarcie | opening
29.09–2.10.2022
Czw.–Niedz. 11–19
Thu–Sun 11–7 p.m.

Wystawa odbywa się w ramach Warsaw Gallery Weekend 2022 |
Exhibition in frames of Warsaw Gallery Weekend 2022
warsawgalleryweekend.pl

wystawa czynna | exhibition open
29.09–02.12.2022
wt–sb 12:00–18:00

wydarzenia towarzyszące:

Sesja Strojenia z Marian-na-na-ną | Tuning Session with Marian-na-na-na
sobota, 1.10.2022, godz. 17.00 | Saturday, October 1, 5 pm

lokal_30, Wilcza 29a/12, Warszawa

 

Specjalne podziękowanie dla Pawła Jędrzejczyka za kamień | Special thanks to Paweł Jędrzejczyk for the stone

 

MEDIA:

Arkadiusz Gruszczyński, Pięć wystaw, które trzeba zobaczyć w ten weekend w Warszawie, „Gazeta Wyborcza”, online, 2022

Aga Sablinska, Here Are 5 Rising Polish Artists You Should Know From Warsaw Gallery Weekend, „artnet”, online, 2022