Burger
Close
Mateusz Szczypiński

UTOPIA. Ukryte terapie

27.11.2020 - 16.01.2021

Utopijne kolaże Mateusza Szczypińskiego wywołują uczucie déjà vu – zawieszony w przestrzeni kosmicznej miejski pejzaż jest dziwnie znajomy. Artysta dekonstruuje logikę dziejów w celu powołania do życia ich alternatywnych czy potencjalnych modeli. 

“W moich pracach odwołuję się do tematów związanych z pamięcią i jej wpływem na teraźniejszość. Szczególnie akcentowane są w nich kwestie ciągłego odciskania się w ludziach wspomnień, które «zarastają» ich i przy pomocy których tkają swoje wewnętrzne, intymne azyle.” To działanie przypomina warburgiańskie poszukiwanie świadectw obrazowych, będących nośnikami śladów pamięciowych, przywoływanych dzięki utrwalonym wyobrażeniom i dążących do uchwycenia ludzkiej mentalności. 

Dystopia, którą kreuje w kolażach Mateusz Szczypiński, nie jest apokaliptycznym światem popadającym w ruinę, przeciwnie – niebezpiecznie mnoży się i nawarstwia. Kolejne kolaże to jego alternatywne wizje. Nielinearność i ahistoryczność tych przedstawień utrudnia nadanie im kontekstu, zatraca się poczucie czasu. Podobnie dzisiaj – życie przed pandemią wydaje się niezwykle odległe, choć nie minął nawet rok, czas się jakby rozciągnął. 

Narracja toczy się na różnych poziomach – to gra symultanicznych, osobnych, ale zależnych od siebie scen w określonych ramach społecznych. Ich swobodne połączenie daje efekt dadaistycznego kolażu, przepełnionego absurdem i humorem. Wzrok odbiorcy, niczym u flanera, błądzi po architektonicznym labiryncie w poszukiwaniu życia pomiędzy. Metropolia przytłacza skalą, przedstawione postaci wydają się zakleszczone w przestrzeniach miejskich. Doświadczenie zamknięcia w czterech ścianach podczas lockdownu w pewnym sensie pozwala nam się z tym utożsamić, a obecne w kolażach wątki medyczne i wrażenie chaosu informacyjnego przywodzą na myśl naszą teraźniejszość.


Mateusz Szczypiński
UTOPIA. Hidden Therapies

Exhibition runs from 27 November 2020 to 16 January 2021

Mateusz Szczypiński’s utopian collages invite a sense of déjà vu – an urban landscape suspended in cosmic space is strangely familiar. The artist deconstructs the logic of history in order to develop its alternative and potential models.


“My works address topics related to memory and its impact on the present. They concentrate especially on the question of memories which are constantly imprinted in people, which ‘overgrow’ them and help them weave their own inner, intimate asylums.” This approach resembles Aby Warburg’s search for visual testimonies that carry traces of memory, evoked by means of long-standing visions in pursuit of capturing human mentality.


The dystopia created by Mateusz Szczypiński in his collages is not an apocalyptic world that falls into ruin. On the contrary, it proliferates and piles up dangerously. Individual collages offer its alternative visions. The non-linear and ahistorical character of these representations makes it difficult to establish their context, disturbing the sense of time. We are facing a similar situation today, when the past from before the pandemic seems extremely distant, although not even a year has passed; time has become strangely extended.


The narrative develops on a number of levels – it is a game of simultaneous, separate, but mutually related scenes set in specific social frames. Combined freely, they begin to resemble a Dadaist collage, brimming with humour and absurdity. Like a flâneur, the viewer’s gaze wanders around the architectural maze in search of life in-between. The scale of the metropolis is overwhelming, the figures that populate it appear stuck in urban spaces. Confined to our homes during lockdown, we may identify ourselves with this experience in a certain way, while the medical motifs and the impression of information chaos in the collages bring to mind our present day situation.

otwarcie| opening:
27.11.2020
12:00-18:00

*Wystawę można oglądać w siedzibie galerii – zapewniamy możliwość indywidualnego zwiedzania. Osoby, chcące upewnić się, że w czasie ich wizyty nie będzie innych gości prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: lokal30@gmail.com.

*The exhibition can be viewed at the gallery. We offer the possibility of individual viewing. Visitors who wish to make sure that no other guests will be present during their visit are kindly asked to contact us in advance at: lokal30@gmail.com.

Projekt finansuje m.st. Warszawa |
The project is financed by the Capital City of Warsaw

Katya Shadkovska

PEACE, LOVE & ANTYFASZYZM

20.11.2020–16.01.2021

strona wystawy / website: https://peaceloveantyfaszyzm.cargo.site/

artystki i artyści: Andrej Keczup, Andrey Novikov, Biz, Garilla Bisquits, Daria Vorujubivaeva, Dima M., El Ygrekowski, Kakuleya, Kasia Mateja, Katrin Yakimaha, Katya Macabre, Kosma Derlacz, Luntik, Marina Dravant, Mikołaj Kłos, Olya Helga, yanzilla

Peace, love & antyfaszyzm jest inicjatywą – cyklem spotkań i wystawą – poruszającą zagadnienie antyfaszyzmu na kilku poziomach. Z jednej strony zaprasza do otwartej dyskusji, podejmując pytania o sens i motywację współczesnego antyfaszyzmu w Polsce i na świecie, o podział na antyfaszyzm subkulturowy i aktywistyczny, o powiązanie antyfaszyzmu z ruchem anarchistycznym oraz o możliwość zewnętrznej i wewnętrznej krytyki ruchów lewicowych, a także o to, czy możemy mówić w tej chwili o neofaszyzmie i czy walka z faszyzmem może nie być związana z walką z kapitalizmem.

Z drugiej strony, projekt opowiada o antyfaszyzmie z poziomu własnych doświadczeń Katyi Shadkovskiej. Jest to intymny zapis ponad 10-letniego doświadczenia relacji z niszowymi, oddolnymi ruchami wolnościowymi. Shadkovska obserwowała antyfaszyzm zarówno jako narzędzie walki politycznej, jak i jako styl bycia, przeżycie osobiste oraz – co bardzo istotne – przeżycie wspólnotowe, zwracając przy tym uwagę na zawiłości życia w komunie, sprzeczności wewnątrz ruchu i stosunek do przemocy. Katya Shadkovska opowiada o tym, że pomimo nieuniknionych błędów i potknięć, ruchy anarchistyczne i lewicowe stanowią przykład dla ludzi, wierzących w możliwość istnienia społeczeństwa bez hierarchii i kultu władzy. 

Wystawa początkowo miała zostać otwarta w kwietniu 2020 roku, jednak ze względu na pierwszy lockdown została przesunięta na jesień, idealnie na początek drugiego lockdownu. Przez pół roku dzielące nas od zakładanej pierwotnie daty otwarcia Peace, love and antyfaszyzm sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta. Wprawdzie strajk kobiet niesie nadzieję na społeczne przebudzenie, ale jednocześnie w czasie manifestacji doszło do licznych ataków ze strony ugrupowań nacjonalistycznych, niektórych deklarujących, że oni wprawdzie też „jebią PiS”, ale jeszcze bardziej „jebią anitifę”. Zostańcie z nami, rozmawiajmy o antagonizmach, o zagrożeniach, a przede wszystkim o tym, co dziś jako zwykli ludzie, ale też jako ludzie działający w sferze publicznej, możemy zrobić. Będziemy również zapraszać na spotkania online z artystką i zaproszonymi przez nią gośćmi.


Katya Shadkowska
PEACE, LOVE & ANTI-FASCISM


Exhibition runs from 20 November 2020 to 16 January 2021


Peace, Love & Anti-fascism is an initiative comprising a cycle of meetings and an exhibition that address the question of anti-fascism at a number of levels. On the one hand, it is an invitation to an open debate about the sense and motivations of modern-day anti-fascism in Poland and worldwide, the division between subcultural and activist anti-fascism, the links between anti-fascism and the anarchist movement, and the possibility of outsider and insider critique of leftist movements. Further questions are whether we can talk about neo-fascism today and if a possibility exists for the struggle with fascism to be waged in separation from the struggle with capitalism.


On the other hand, the project addresses anti-fascism from the perspective of Katya Shadkovska’s own experience. It offers an intimate record of more than ten years of contacts with niche, grassroots freedom movements. Shadkovska has observed anti-fascism both as a tool of political struggle and a way of life, a personal experience and – crucially – a community experience, calling attention to the complexities of living in a commune, internal contradictions in the movement, and its approach to violence. The artist’s message is that despite inevitable mistakes and shortcomings, anarchist and leftist movements offer a model for people who believe in the
possibility of a society without a hierarchy and cult of authority.

The exhibition was initially set to open in April 2020, but due to the first lockdown it was rescheduled for autumn – coinciding with the beginning of another lockdown, as it has turned out. Six months after the originally planned opening date, the social and political situation has grown even more tense. Although the women’s strike offers hope for a social awakening, its manifestations have suffered numerous attacks from nationalist groups, some of whom may declare that, like the protesters, they “fuck the Law and Justice party”, but at the same time they “fuck antifa” even more. Stay with us, let’s talk about antagonisms, threats and, above all, discuss what we can do now as ordinary people, but also as people active in the public sphere. We will also invite you to online meetings with the artist and her guests.

 

zdjęcie/photo: Katrin Yakimaha @yakimaha_ha_ha

otwarcie| opening:
20.11.2020

*Wystawę można oglądać w siedzibie galerii – zapewniamy możliwość indywidualnego zwiedzania. Osoby, chcące upewnić się, że w czasie ich wizyty nie będzie innych gości prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: lokal30@gmail.com. Przygotowujemy też stronę internetową wystawy oraz cykl spotkań online. Będziemy na bieżąco udostępniać linki i powiadamiać o terminach.

*The exhibition can be viewed at the gallery. We offer the possibility of individual viewing. Visitors who wish to make sure that no other guests will be present during their visit are kindly asked to contact us in advance at: lokal30@gmail.com. We’re also building an exhibition website and a cycle of online meetings. We will update you with links and meeting dates.

Projekt finansuje m.st. Warszawa |
The project is financed by the Capital City of Warsaw