Burger
Close

Anna Panek, Dissolving/ Rozpuszczenie

Anna Panek, Dissolving/ Rozpuszczenie

Anna Panek, Dissolving/ Rozpuszczenie

special edition of the book „Dissolving”, signed and numbered by the artist / specjalna edycja książki „Rozpuszczenie”, podpisana i ponumerowana przez artystkę

 

Fotografie / Photographs: Bartosz Górka, Anna Panek
Projekt graficzny / Graphic design: Adam Gut
Wydawca / Published by Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Academy of Fine Arts in Warsaw
Druk i oprawa / Printed and bound by Drukarnia Klimiuk

Project Dissolving has been realised as part of the exhibition at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Bank Pekao Project Room, 26.01 – 29.03.2015 / Projekt Rozpuszczanie został zrealizowany w ramach wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Bank Pekao Project Room, 26.01 – 29.03.2015

Kurator wystawy / Exhibition curator: Stach Szabłowski
Koordynacja / Coordination: Katarzyna Tomczak-Wysocka

ISBN: 978-83-65455-02-4

 

about the artist/o artystce