Burger
Close

SPLASH: eco + hydrosexuals unite! | Annie Sprinkle, Beth Stephens, Justyna Górowska, Ewelina Jarosz

Wystawa otwarta | exhibition open: 15.06. – 14.09.2024

Artystx: Annie Sprinkle, Beth Stephens; cyber_nymfy: Justyna Górowska, Ewelina Jarosz

Wyobraź sobie, że zakochujesz się w osobie hiperformatu – jak planeta Ziema. To kusząca okazja do eksplorowania Ziemi jako kochankx, a także zmysłowości przekraczającej ludzkie doznania. Wspólne sączenie drinków na plaży o zachodzie słońca brzmi jak bajka, jednak zbudowanie romantycznej, funkcjonalnej więzi, z korzyścią dla obu stron, okazuje się już większym wyzwaniem. Fotki na apce randkowej nie pozostawiają złudzeń: Ziemia jak nigdy dotąd zmaga się z utratą bioróżnorodności, globalnym ociepleniem, antropogenicznymi zanieczyszczeniami lito-, hydro- i atmosfery.  Pod postapokaliptycznym selfie znajduje się hashtag #HeartBrokenEarth. To coś więcej niż puste wołanie o uwagę, ale realność osoby po przejściach, z długą przeszłością naznaczoną przemocą, ekstaktywistyczną gospodarką i degradacją. Ziemia coraz częściej ma ochotę wycofać się z randkowania z osobami ludzkimi. Zmieniła status relacji z nami na “to skomplikowane”. Uczucie miłosnego zawodu prowadzi do ustawienia preferencji #EphemeralEco, #WarmingHeart, #EcoFlirt. Czy naprawdę chcesz zostawić na lodzie tę więcej-niż-ludzką osobę, przesuwając palcem w lewo?  

Przesuń w prawo, a zaprosimy Cię do “rozpylająco-amorycznej relacji” w ramach połączonych ruchów: ekoseksualnego i hydroseksualnego! W 2008 roku Annie Sprinkle i Beth Stephens założyły ruch ekoseksualny w sztuce, przysięgając Ziemi dozgonną miłość. Kalifornijskie artystki zapisały się w historii sztuki performance, łącząc pozytywne podejście do seksualności, aktywizm przyjemności osób queer oraz sztukę środowiskową. Zaproponowały rekonfigurację miłosnego paradygmatu, w wyniku której osoby artystyczne, aktywistyczne, wykonujące pracę seksualną, akademickie i inne(!), zaczęły wyobrażać sobie Ziemię jako partnerx, której mogą zaoferować więcej przyjemności i miłości. Wystawa jest przekrojową prezentacją dokonań Sprinkle i Stephens, we współpracy z artystyczno-badawczym duetem cyber_nymphs, tworzonym przez Justynę Górowską i Ewelinę Jarosz. Czerpiąc z doświadczeń i różnorodności wypracowanych przez amerykańskie artystki formatów sztuki środowiskowej, w międzypokoleniowym dialogu cyber_nymphs dołożyły własne pomysły i zainicjowały ruch hydroseksualny. Skupia się on na ekosystemach wodnych Ziemii, których rozległość i znaczenie sprawiają, że Ziemia nazywana jest również Błękitną Planetą. Ruch hydrosekualny kultywuje ekozmysłowe doznania w obszarach sztuki i wyobraźni cyfrowej oraz stymuluje praktyki ekotechnologiczne.

Wystawa podejmuje temat najważnijszej i aktualnie jednej z najtrudniejszych relacji, jakie można sobie wyobrazić: więzi pomiędzy osobami ludzkimi i środowiskiem. Proponuje dialog między ruchem ekoseksualnym i hydroseksualnym. Tworzy transkulturowe połączenia, niezbędne dla troski o wielogatunkową, różnorodną i włączającą przyszłość. Jest  zaproszeniem w poślubną anty-podróż, w trakcie której staniecie się świadkami interakcji z naturokulturą w niecodziennych okolicznościach. Sztuka stanowi hydroczulne połączenia między obydwoma ruchami, pozwalając nam zanurzyć się głęboko w cielesne ekologiczne przyjemności. Nasza wystawa pokazuje również, że jako ludzie jesteśmy częścią Ziemii – jesteśmy jej niedłącznym eko(seksualnym) systemem.

Pokaz ma na celu uwidocznienie naszej sprawczości w aktywizmie ekologicznym – ponieważ nasze ruchy odgrywają strategiczną rolę w budowaniu od podstaw społecznego ruchu, ucieleśniającego emancypacyjny potencjał  feminizmu piątej fali. Pokazujemy akwatyczne wątki w biografiach artystycznych Sprinkle i Stephens oraz prace zrealizowane przez artystki wspólnie w ramach ruchu ekosesualnego, które stały się inspiracją dla postmedialnych performansów duetu cyber_nymphs. Wystawa pozwala nam projektować środowisko ucieleśnionej i transmedialnej opowieści na temat naszego spotkania z Ziemią, Błękitną Planetą – naszą Kochanx.

Zapraszamy do “rozpylająco-amorycznej relacji” w ramach połączonych ruchów: ekoseksualnego i hydroseksualnego! 

Tekst kuratorski: cyber_nymphs

ENGLISH

Imagine falling in love with someone more than human – like with planet Earth. It’s a tantalizing opportunity to explore the Earth as a lover and to experiment with your more-than-human sensuality. Drinking cocktails on the beach during sunset may have the feeling of a romantic fairy tale, but building a functional, mutually beneficial relationship turns out to be more of a challenge. The dating app photos leave no illusions: Earth, more than ever, grapples with the loss of biodiversity, global warming, and anthropogenic pollution in the litho-, hydro-, and atmosphere. The hashtag # heartbrokenearth accompanies Earth’s post-apocalyptic selfie. This is more than an empty cry for attention; it reflects the reality of a being who has been through a lot: violence, an extractivist economy, and degradation. Earth is increasingly tempted to withdraw from the human dating scene. They’ve even changed their relationship status with us humans to 'it’s complicated.’ These romantic disappointments prompted the establishment of stimulating preferences like #EphemeralEco, #WarmingHeart, and #EcoFlirt. Would you leave this more-than-human being out in the cold by swiping left?

Swipe right, and we invite you to the eco- and hydrosexual movement’s ‘pollen-amourous relationship.’ In 2008, artists Annie Sprinkle and Beth Stephens launched the ecosexual art movement and pledged their eternal love to the Earth. The California-based artists have made performance art history by combining sex positivity, queer pleasure activism, and environmental art. They proposed a reconfigured paradigm of love, in which artists, activists, sex workers, academics, and others (!) began to imagine the Earth as a partner to whom they can offer more pleasure, love, and joy. The exhibition is a comprehensive presentation of Sprinkle and Stephens’ achievements, in collaboration with the artistic-research duo cyber_nymphs, also known as Justyna Górowska and Ewelina Jarosz. Drawing from the experiences and diversity of American artists in environmental art, cyber_nymphs have contributed their ideas in an intergenerational dialogue by initiating the hydrosexual movement. It focuses on Earth’s aquatic ecosystems, whose vastness and importance lead to the Earth’s nickname – ‘the Blue Planet.’ The hydrosexual movement cultivates ecosensual experiences in digital art and imagination, stimulating eco-technological practices.

The exhibition explores one of humanity’s most significant and challenging relationships: the bond between us and the environment. It proposes a dialogue between the ecosexual and hydrosexual movements, creating transcultural connections crucial for caring about diverse, multispecies futures. It is an invitation to an anti-honeymoon, where you will witness the interactions of natureculture under extraordinary circumstances. Art creates the hydrosensory connections between both movements, allowing us to dive deep into embodied ecological pleasures. Our show also reminds us that humans are part of the Earth, not separate. We are an eco(sexy) system.

This show aims to make our agency in environmental activism visible, as our movements play strategic roles in building a grassroots, emancipated social movement embodying fifth-wave feminism. We showcase aquatic themes found throughout the artistic biographies of Sprinkle and Stephens and artworks created collaboratively by artists within the ecosexual movement, which inspired postmedial performances by cyber_nymphs. In this exhibition, we share an environed, embodied, and transmedial story of our encounter with the Earth, the Blue Planet – our Lover!

We invite you to the eco- and hydrosexual movement’s ‘pollen-amourous relationship!

Text: cyber_nymphs

 

Osoby ekoseksualne na Paradzie Równości 2015
Ecosexuals at Pride Parade 2015

Portret rodzinny z krewtkowym dzieckiem solankowym, fot. A. Grzonkowska, Kreis Gallery w Norymberdze, 2022.  © cyber_nymphs, cyfrowe_nimfy
(Ewelina Jarosz & Justyna Górowska)

Family Portrait with the Baby Shrimp, photo by A. Grznokowska, Kreis Gallery in Nurnberg, 2022. © cyber_nymphs cyfrowe_nimfy (Ewelina Jarosz & Justyna Górowska)

Sfinansowano ze środków Fundacji Artystyczna Podróż Hestii | Financed by the Hestia Travel Artistic Foundation