Burger
Close

Atlas śmiecioroślin / Wasteplants Atlas

Diana Lelonek

Zielnik Diany Lelonek różni się zasadniczo od tych znanych z historii. Nie jest zbiorem zasuszonych eksponatów, lecz sprawozdaniem ze skutków działań człowieka i wpływu tej działalności na sposób egzystowania wybranych gatunków roślin. Artystka przeprowadziła badania na wysypiskach i hałdach poprzemysłowych, w miejscach, wydawałoby się, najbardziej niesprzyjających dla bytowania flory. Zafascynowało ją to, w jaki sposób różne gatunki roślin przystosowują się do nowych, nienaturalnych, często całkowicie syntetycznych rodzajów podłoży i zaczynają tworzyć hybrydalne formy śmiecioroślin. Jej praca koncentruje się na przemianach, jakie w naturalnym środowisku wywołuje działalność człowieka w epoce antropocenu, czyli w czasie, w którym supremacja ludzi nad naturą zaczyna podważać podstawy istnienia nie tylko gatunku homo sapiens, ale także całej planety. W tym sensie zielnik Diany Lelonek można traktować jako wydarzenie przełomowe. Jest on najprawdopodobniej pierwszym herbarium nowej ery, w której od-ludzkie formy hybrydowe stopniowo będą zyskiwać przewagę nad dotychczasową florą, traktowaną przez nas jako „naturalna”.

Fragment Wstępu Marka Wasilewskiego


 

Diana Lelonek’s herbarium is fundamen­tally distinct from its historical precedents. It is not a collection of dried specimens but, rath­er, a report on the effects of human activity on certain species of plants. Lelonek has conducted research in landfills and postindustrial slag heaps on sites that may seem minimally conducive to floral life. She is fascinated by the capacity of cer­tain plant species to adapt to new, unnatural, and often entirely synthetic soil matrices and to create hybrid wasteplants. Lelonek’s work calls attention to transformations in the natural world provoked by human activity in the age of the Anthropocene, now that humankind’s supremacy over nature has begun to undermine the very basis of the Homo sapiens species and that of planet Earth as a whole. In this light, Lelonek’s herbarium is a watershed event, for hers is likely the first her­barium of a new era in which these de-humanized hybrid forms will incrementally gain precedence over the flora we have thus far deemed “natural.”

from Marek Wasilewski’s introduction

***

Kurator / Curator: Marek Wasilewski
Fotografie / Photographs by: Diana Lelonek
Projekt graficzny i skład /Graphic Design and Typesetting: Krzysztof Pyda
Koordynacja wydawnicza / Editorial Coordinator: Jacek Zwierzyński
Tłumaczenia na język angielski / English Translations: Eliza Rose
Korekta w języku angielskim / Proofreading in English: Vanessa Gravenor
Redakcja językowa i korekta w języku polskim / Copy-editing and Proofreading in Polish: Justyna Knieć, Monika Stanek
Przygotowanie do druku / Prepress: Krzysztof Krzysztofiak
Druk / Printed by: Moś & Łuczak
Wydawca / Published by: Galeria Miejska Arsenał
przy współudziale / with the Participation of : lokal_30

Oprawa miękka bindowana ze skrzydełkami / Softcover with flaps
Format / Dimensions: 24 × 32 cm
Ilość stron / Pages: 112 + 8 s.
Cena / Price: 96,00 PLN / 22,00 EUR

Poznań 2021.
ISBN (1): 978-83-61886-93-8
ISBN (2): 978-83-94996-81-9