Burger
Close
CFP / XX SemFem: Wiedza wyklęta

2 czerwca 2020 / hybrydowo
Austriackie Forum Kultury
język: polski, angielski

Punktem wyjścia do czerwcowego Seminarium Feministycznego będzie figura Wiedźmy reprezentująca obszary wiedzy rugowane, marginalizowane i deprecjonowane w patriarchalnej wizji świata, przedstawiającej się jako „racjonalną”, „uniwersalną”, a więc jedyną słuszną i jedyną możliwą. Ta narracja, mimo iż podlegająca ciągłej dekonstrukcji m.in. w perspektywie feministycznej, studiach nad imperializmem i kolonializmem oraz nad szeroko pojętą klasowością w społeczeństwach, wciąż determinuje charakter relacji jakie w nich zachodzą. Definiuje pozycję kobiet, stosunek do mniejszości, natury i praw zwierząt. Według tego paradygmatu – wyższości gatunku ludzkiego, a konkretnie jego męskiej i białej odmiany – sformatowane zostało nasze widzenie świata, eksploatowanie naturalnych zasobów dla zysku i wygody rasy ludzkiej. „Odkrycia geograficzne” uruchomiły zawłaszczanie i niszczenie kultur pozaeuropejskich oraz wyzysk ludzi kolorowych. A procesy czarownic skutecznie przypieczętowały uprzedmiotowienie, zniewolenie i zastraszenie kobiet jako grupy społecznej, dokonując ostatecznego rozdziału kiedyś nierozerwalnych sfer – mocy kobiecej seksualności i sacrum.
System zarządzania społeczeństwami oparty na przemocy grup roszczących sobie prawo do przywilejów wobec pozostałych, dzięki będącym w jego służbie religii, filozofii, nauce, medycynie oraz sztuce, wytworzył instytucje legitymizujące i usprawiedliwiające jego działania. Nie mógłby jednak tak sprawnie i długofalowo działać, bez zarządzania wiedzą, decydowania o tym kto może w jej tworzeniu uczestniczyć, kto ma do niej dostęp, a przede wszystkim w jaki sposób jest ona konstruowana. Jaki tekst może być uważany za naukowy? Jaki rodzaj aktywności twórczej to sztuka?

Czekamy na propozycje wystąpień, które będą odnosić się do obszarów takich jak:
– Wiedźma jako reprezentacja osób i postaw kwestionujących patriarchalne, w tym zachodnio-centryczne spojrzenie,
– Wiedźma jako figura rebelii, gniewu, buntu wobec zniewolenia,
– Wiedźma jako emanacja bogini, kobiecych mocy, szamanki, znachorki, zielarki, Innego,
– reprezentacje „Wiedźm” wymykające się patriarchalnym kliszom,
– rytuał, ezoteryka, herezja, sny w kontekście wiedzy wyklętej,
– intuicja, wrażliwość, troska w projektach artystycznych i badawczych.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji 20-minutowych wystąpień, które powinny zawierać informację o wystąpieniu oraz notkę o autorce_rze, a także co najmniej jedno zdjęcie ilustrujące prezentację. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 25.05.2021 na adres: seminarium.feministyczne@gmail.com

Seminarium będzie wydarzeniem towarzyszącym wystawie “Witches, Orientalism and Unconsciousness as Protagonists of Viennese Modernity”, artystki: Ana Hoffner, Anka Leśniak, kuratorka Anamarija Batista, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, otwarcie 2 czerwca 2020


This June, the Feminist Seminar revolves around the Witch figure. The Witch represents everything that is eliminated, marginalised and belittled in the patriarchal vision of the world, which posits itself as “rational”, “universal”, and therefore as the only right and possible vision. Although this narrative undergoes an ongoing deconstruction, for example in feminism, studies on imperialism, colonialism and broadly understood class issues in societies, it continues to determine social relations. It defines the position of women, attitudes to minorities, nature and animal rights. This paradigm of superiority of the human species, or more precisely its male and white representatives, has formatted our worldview, leading to the exploitation of natural resources for the sake of profit and comfort of the human race. “Geographical discoveries” unleashed the appropriation and destruction of non-European cultures and the exploitation of people of colour. Witch trials effectively sealed the objectification, enslavement and intimidation of women as a social group, introducing an ultimate division between once inseparable spheres: the power of female sexuality and the sacred.


The social management system based on violence perpetrated by groups claiming privilege over others, with the help of religion, philosophy, science, medicine and art at its service, created institutions that legitimise and justify its actions. However, it could not operate so effectively and for so long without knowledge management: choosing those who can participate in building it, who have access to it, and above all determining the manner of knowledge construction. What kind of texts can be deemed scientific? What kind of creative activity is art?

We invite abstracts addressing the following questions:
– The Witch as a representation of people and attitudes that question the patriarchal, including the Western-centric, perspective;
– The Witch as a figure of rebellion, anger, revolt against enslavement;
– The Witch as an emanation of a goddess, women’s powers, female shamans, witch-doctors, herbalists, the Other;
– representations of “Witches” that escape patriarchal clichés;
– ritual, esotericism, heresy, dreams in the context of cursed knowledge;
– intuition, care, sensitivity in artistic and research projects.

Feel kindly invited to submit abstracts of 20-minute papers. Please include information about your paper, your bio note and at least one image as an illustration. Please submit your abstracts no later than 25 May 2021 to: seminarium.feministyczne@gmail.com

The Seminar accompanies the exhibition “Witches, Orientalism and Unconsciousness as Protagonists of Viennese Modernity”, artists: Ana Hoffner, Anka Leśniak, curator: Anamarija Battista, Austrian Cultural Forum in Warsaw, opening: 2 June 2020

Projekt finansuje m.st. Warszawa |The project is financed by the Capital City of Warsaw