Burger
Close

Ćwiczenia z utraty kontroli / Exercises in Losing Control

Karolina Breguła

Wydane przez Akademię Sztuki w Szczecinie oraz Fundację Lokal Sztuki / lokal_30 „Ćwiczenia z utraty kontroli” to projekt interdyscyplinarny, którego autorka korzysta zarówno z narzędzi wypracowanych przez sztuki wizualne jaki i z metodologii nauk humanistycznych. Karolina Breguła łączy tu wiele światów, dyscyplin, a także gatunków literackich – reportaż, opowiadanie, esej naukowy, dramat, list, a nawet bajkę.

Głównym tematem książki, a także odbywającej się w październiku i listopadzie 2021 w lokalu_30 wystawy „Kurz” jest problem utraty domu. W projekcie realizowanym od 2018 roku Karolina Breguła podejmuje temat masowych eksmisji i wyburzeń. Przygląda się mechanizmom gentryfikacji oraz taktykom oporu wobec nich, procesom społecznym zachodzącym w niszczonych dzielnicach i doświadczeniu jednostek, współpracowała z badaczami i badaczkami oraz osobami doświadczającymi eksmisji. Artystka snuje tu wielowątkową opowieść, w której stara się uchwycić moment życiowej zmiany oraz wiążącej się z nią niepewności i niestabilności, będących udziałem mieszkańców i mieszkanek dzielnic przechodzących transformację. Jej prace są opisem procesów urbanistycznych i ich niedoskonałości, równocześnie będąc dokumentem oporu i nadziei, zmęczenia i rezygnacji oraz tego, co jedna z bohaterek książki nazywa ćwiczeniami z utraty kontroli.

Książka i wystawa stały się także pretekstem do refleksji nad wydarzeniami, które działy się i wciąż dzieją na całym świecie- zjawiskiem masowych wysiedleń mających w okresie dyktatur i reżimów totalitarnych,  ze współczesnym zjawiskiem gentryfikacji, a także problemem uchodźctwa i odrzucenia przybyszów jako innych i obcych.

Książkę możesz zamówić pisząc na maila: lokal30@gmail.com


The book Exercises in Losing Control, published by the Academy of Art in Szczecin and the Lokal Sztuki Foundation / lokal_30, is an interdisciplinary project whose author employs tools developed in visual arts and methodologies of the humanities. Karolina Breguła brings together many worlds, disciplines and literary genres: reportage, short story, academic essay, drama, letter, and even fairy tale.

The book, as well as the „Dust” exhibition held in October and November 2021 at lokal_30, revolves around the problem of losing one’s home. In her project, developed since 2018, Karolina Breguła addresses the topic of mass evictions and demolitions. She examines the mechanisms of gentrification and the tactics of resistance against them, the social processes that take place in the areas under demolition, and the experience of individuals who have suffered the loss of home. The artist weaves a multi-layered tale through which she seeks to capture the life-changing moment as well as the resulting uncertainty and instability experienced by residents of areas undergoing transformation. Breguła’s works depict urban planning processes and their imperfections, while also documenting resistance and hope, exhaustion and resignation, and something that one of the book’s protagonists calls exercises in losing control.

The book and the exhibition also offer a pretext for reflecting on phenomena that occurred and still occur across the world: mass evictions during the period of dictatorships and totalitarian regimes, modern-day gentrification, as well as displacement and the rejection of newcomers as different and alien individuals.


Redakcja i koncepcja / Editing and concept
Karolina Breguła

Autorki i autorzy / Authors
Karolina Breguła, Chih-Wei Chiang, Pu Hao, Ai-Yun Huang, Tzu-Ting Huang, Rong-Yu Li, Meng-Tsun Su, Shi-Fen Zhang, Xiang-Ping Zhou

Redakcja językowa i merytoryczna / Content editing
Katarzyna Kazimierowska
Marcin Czajkowski

Tłumaczenia / Translations
Phín-Tsì Kí
Łukasz Mojsak
Agnieszka Walulik

Korekta / Proofreading
Monika Marczyk
Dorota Śrutowska

Recenzja naukowa / Peer-review
prof. dr hab. Marek Wasilewski

Projekt / Design
Karolina Breguła
Zuza Derlacz

Skład / Typesetting
Zuza Derlacz

Obwoluta / Book jacket
plakat / poster by Au-Yeunga Cheunga

Wydawczynie / Publishers
Akademia Sztuki w Szczecinie
ISBN 978-83-63072-58-2
Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30
ISBN 978-83-949968-2-6

Partnerki / Partners
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
Fotoaura Institute of Photography

Projekt współfinansuje
m.st. Warszawa.

Druk
Argraf, Warszawa

Warszawa 2021.