Burger
Close

I Have Never Painted a Painting

Nigdy nie namalowałem obrazu

artyści: Andrzej Szewczyk, Hanna Nowicka, Jakub Gliński, Zuzanna Janin, Grzegorz Kozera, Monika Mamzeta, Jan Mioduszewski, Anna Panek, Katarzyna Przezwańska, Zofia Rydet, Mateusz Szczypiński, Grzegorz Sztwiertnia, Honza Zamojski, Ewa Zarzycka

Andrzej Szewczyk (1950–2001) był artystą, który przeprowadził zamach na obraz – chciał wyzwolić się z jego okowów, nie porzucając jednak malarstwa. Malowanie – samą czynność, jak i jej efekty – widział wszędzie: na ścianach pokoi malowanych tradycyjnymi śląskimi wałkami, ale też na fasadach wiejskich bielonych chat.

Co wiemy o tym radykalnym malarzu który chciał, aby malarstwo stało się czymś znacznie więcej niż jest? Co wiemy o malarstwie Szewczyka? Malarstwie, które roztopiło się w ścianach (Malarstwo ujednolicone z malarstwem ściany, 1974), malarstwie, które przekształciło się w otoczenie (Lustra, lata 70.; Przestrzeń wciąż ta sama czy rośnie czy maleje, 1981), malarstwie, które stało się pismem (Plumbografie, lata 80./90.).

lokal_30 we współpracy z Kolekcją Simulart proponuje odczytanie twórczości Andrzeja Szewczyka jeszcze raz, odnosząc ją do sztuki artystów nam współczesnych. Pragniemy obejrzeć ją świeżym okiem i wydobyć mniej eksponowane wątki. Twórczość Szewczyka to znacznie więcej niż materiał i struktura – można iść w głąb, nie tracąc jednak z oczu malarstwa. Jan Mioduszewski i Agnieszka Rayzacher, kuratorzy wystawy Nigdy nie namalowałem obrazu chcą pokazać Andrzeja Szewczyka jako mistyka, maga, outsidera, alchemika, intelektualistę i ironistę. Odkrywanie Szewczyka ma być przede wszystkim patrzeniem i myśleniem, ale też czuciem. Wystawa będzie wędrówką po bezdrożach modernizmu, śladami śląskiego malarza, który zostawił wiele tropów ważnych dla sztuki również teraz.

____

I Have Never Painted a Painting

artists: Andrzej Szewczyk, Hanna Nowicka, Jakub Gliński, Zuzanna Janin, Grzegorz Kozera, Monika Mamzeta, Jan Mioduszewski, Anna Panek, Katarzyna Przezwańska, Zofia Rydet, Mateusz Szczypiński, Grzegorz Sztwiertnia, Honza Zamojski, Ewa Zarzycka

Andrzej Szewczyk (1950–2001) was an artist who made an assault on the painting – he wanted to liberate himself from his chains, however, without abandoning painting. He saw painting – the activity itself and its effects everywhere – on the walls of rooms painted with traditional Silesian rollers, but also on the façades of whitewashed cottages in rural areas.

What do we know about this radical painter who wanted painting to become something more than it is? What do we know about Szewczyk’s painting? Painting that melted in the walls (Painting unified with wall painting, 1974), painting that turned into the environment (Mirrors, 1970s; Space is still the same whether it increases or decreases, 1981), painting that has become writing (Plumbographs, 1980s/1990s).

lokal_30 in cooperation with the Simulart Collection proposes to read the works of Andrzej Szewczyk once again referring it to the art of the artists contemporary to us. We strive to see it with a fresh eye and extract less exposed threads. Szewczyk’s work is much more than a material and a structure – here you can submerge into the depths, without losing sight of painting. Jan Mioduszewski and Agnieszka Rayzacher, the curators of the exhibition I have never painted a picture want to show Andrzej Szewczyk as a mystic, magician, outsider, alchemist, intellectual and ironist. Discovering Szewczyk should mean first of all watching and thinking but also feeling. The exhibition will be like wandering across the wilderness of modernism, following in the footsteps of the Silesian painter who has left many traces that are also important for the arts now.

czas trwania wystawy | exhibition open
25.05.2019–19.07.2019