Burger
Close
Jan Możdżyński

Idźmy więc, ty i ja, kiedy wieczór na niebie rozpostarty trwa |Let us go then, you and I, When the evening is spread out against the sky

30.09–03.10.2021
kuratorka | curator: Marta Kudelska

Gerald B. Gardner na pozór był zwyczajnym Anglikiem. Bogata rodzina, irlandzka niania, chorowite dzieciństwo, które doprowadziło do wyjazdu młodego Geralda do Azji w celu podratowania jego dróg oddechowych. Elementy jego biografii dałyby się wkomponować w każdą brytyjską powieść o niezwykłym dziecku, które w przyszłości zmieni świat. Gerald został w dorosłym życiu urzędnikiem, jednak pod płaszczykiem angielskiego dżentelmena skrywał w sobie zainteresowanie magią, okultyzmem i naturalizmem. W latach 50. XX wieku ogłosił nową religię, którą dziś znamy jako wicca. Ta panteistyczna wiara oparta na kulcie Rogatego Boga i Bogini związanej z Ziemią, stała się ważnym elementem nowoczesnej duchowości i wywarła wielki wpływ na kulturę masową i samą sztukę, ale także na ruchy kontrkulturowe i rewolucję roku 1968.

Wystawa Jana Możdżyńskiego nie odwołuje się tylko do postaci Geralda B. Gardnera, jest on jednym z wielu bohaterów tej opowieści. Carl Gustaw Jung, Paul Pagani, Margaret Murray, Pamela Colman Smith… Wreszcie same karty Wielkich Arkanów tarota. Możdżyński buduje opowieść o niezwykłym świecie, który sytuuje się jakby obok współczesnej rzeczywistości. Pełno w nim archetypów, symboli przywoływanych przez Gardnera, tajemniczych stowarzyszeń i tajnych bractw, ale także pradawnej siły niepoddającej się racjonalizacji. 

Ten świat pradawnej magii, rytuałów wypełniają nie tylko fantastyczne postaci dawnych bóstw, demonów, duchów, ale także widma niezwykłych postaci kobiecych. Papieżyc, kapłanek, bogiń, wiedźm, dla których ta archetypiczna przestrzeń stała się miejscem budowania przez nie własnej siły i podmiotowości. I to właśnie one stają się głównymi bohaterkami świata, który odsłania przed nami Możdżyński. 


On the outside, Gerald B. Gardner was an ordinary Englishman. A rich family, an Irish nanny, an ailing childhood, which led to young Gerald’s departure for Asia for a respiratory tract treatment. The elements of his biography could form part of every British story of an extraordinary child that will change the world in the future. When he grew up, Gerald became an official, but under the guise of an English gentleman he concealed an interest in magic, occultism and naturalism. In the 1950s, he proclaimed a new religion, known today as Wicca. This pantheistic faith, based on the cult of the Horned God and the Goddess associated with earth, became a major element of modern spirituality and significantly influenced mass culture and art as well as countercultural movements and the revolution of 1968.

Jan Możdżyński’s exhibition does not centre on Gerald B. Gardner, who is just one of many protagonists of this tale, along with Carl Gustav Jung, Paul Pagani, Margaret Murray, Pamela Colman Smith… Finally, there are also the Tarot’s Major Arcana cards. Możdzyński tells the story of an extraordinary world situated somewhat beside our contemporary reality. It is filled with abundant archetypes, symbols evoked by Gardner, mysterious societies and secret fraternities, but also brims with a primeval force that escapes rationalisation. 

This world of ancient magic and rituals is populated not only by the fantastic figures of primordial deities, demons, spirits, but also the phantoms of uncommon female personages: popesses, priestesses, goddesses, witches, for whom this archetypal space has become a place in which to build their own power and subjectivity. These are the main characters of the world unveiled for us by Możdżyński.

Wystawa współorganizowana z |
The exhibition is co-organized with

claywarsaw.com

lokalizacja | location
Wenantego Burdzińskiego 5
03-480 Warszawa

wystawa czynna | exhibition open
30.09–3.10.2021
Czw.–Niedz. 11–19
Thu–Sun 11–7 p.m.

Wystawa odbywa się w ramach Warsaw Gallery Weekend 2021 |
Exhibition in frames of Warsaw Gallery Weekend 2021
warsawgalleryweekend.pl

Osoby przychodzące na wystawę prosimy o zachowanie zasad dystansu fizycznego. |
Visitors coming to the exhibition are asked to keep the rules of physical distance.