Burger
Close

I’m About to Go Berserk

Jeszcze chwila i trafi mnie szlag
Artystki: Maria Anto, Zuzanna Janin, Elka Krajewska, Małgorzata Markiewicz, Kraj M, Małgorzata Malwina Niespodziewana, Anna Orbaczewska, Maria Toboła

Tytuł wystawy jest cytatem z piosenki Katarzyny Nosowskiej “Mówiła mi matka”. Znalazł się w utworze jako jeden z wielu bon motów, które autorka przytacza wspominając własne dzieciństwo i swoje relacje z matką. Nosowska napisała ten tekst jako dojrzała kobieta, sama mająca dorosłego syna, a została oskarżona przez internautki o przedstawianie macierzyńskiej troski w niewłaściwym świetle, co pokazuje jak bardzo same kobiety są przywiązane do mitu matki „idealnej”.

“Jeszcze chwila i trafi mnie szlag” dotyczy relacji córki i matki­ – ich złożoności i różnorodności, charakterystycznych dla nich bliskości, troski i wspólnoty doświadczeń, ale również rywalizacji, odpychania się i wzajemnej kontestacji. Zwracamy uwagę na ewolucję, która zaszła w tych relacjach pod wpływem zmiany postrzegania roli kobiety oraz jej związków z partnerami, a także wzorców życia rodzinnego i społecznego. Poza macierzyństwem, chcemy pokazać również rzadziej eksponowaną stronę tej relacji, jaką jest córkostwo – termin, który wszedł do języka polskiego za sprawą Joanny Miezielińskiej, tłumaczki książki Adrienne Rich “Zrodzone z kobiety”.

W ramach wystawy prezentujemy prace dotyczące macierzyństwa i córkostwa, a także przykłady tych związków funkcjonujące w świecie sztuki. Pozwala to bliżej przyjrzeć się oddziaływaniu na siebie osobowości artystycznych matek i córek, zarówno negujących, jak i inspirujących się wzajemnie. Każda kobieta mająca za sobą doświadczenie macierzyństwa, a jednocześnie będąca aktywna zawodowo, zna wewnętrzny konflikt pomiędzy oddaniem swojej uwagi dziecku, a poświęceniem się swojej karierze. Przykłady tych trudnych, czasem dramatycznych wyborów można odnaleźć również w historii sztuki. Na wystawie “Jeszcze chwila i trafi mnie szlag” podejmujemy również zagadnienie odwrócenia roli, kiedy to córka przejmuje funkcje opiekuńcze nad swoją matką wspierając ją, a jednocześnie współpracując z nią.

______

I’m About to Go Berserk

Artists: Maria Anto, Zuzanna Janin, Elka Krajewska, Małgorzata Markiewicz, Kraj M, Małgorzata Malwina Niespodziewana, Anna Orbaczewska, Maria Toboła

The title of the exhibition is a quote derived from Katarzyna Nosowska’s song titled “Mówiła mi matka” [“My Mother Told Me”]. It found its way into the song as one of the many anecdotes that the author cites, recalling her childhood and her relationship with her mother. When writing the lyrics as an adult woman with a grown son of her own, she was accused by internet users of presenting maternal care in a negative light. This highlighted how some women themselves are attached to the myth of the perfect mother.

“I’m About to Go Berserk” refers to the mother-daughter relationship – its complexity and diversity, the intimacy between two people, the care and shared common experiences, but also their rivalry, rejection and mutual contestation. The exhibit focuses on the development that takes place in these relationships that results from the ever-changing perception of the role of women, the relationships they have with their partners, and standards regarding family and social life. While examining motherhood, the exhibit also attempts to highlight the more obscure side of the mother-daughter relationship – daughterhood – a term that was introduced into the Polish language thanks to Joanna Miezielińska who translated Adrienne Rich’s book “Of Woman Born”.

In this exhibition, works on motherhood and daughterhood are presented, as well as examples of these relationships in the art world.This allows the viewer to take a closer look at the interactions between mother-artists and daughter-artists, and explore how they both contest and inspire each other. Every woman who has experienced motherhood while at the same having to work understands the internal conflict of dividing her attention between her child and her career, and examples of these difficult, sometimes dramatic, choices can be found in art history. In the exhibition “I’m About to Go Berserk”, we explore these relationships, as well as situations in which daughters take care of their mothers, supporting them while simultaneously collaborating with them.

otwarcie | opening
20.09.2019, 17.00 | 5PM

Wystawa odbywa się w ramach Warsaw Gallery Weekend 2019
Exhibition in frames of Warsaw Gallery Weekend 2019
warsawgalleryweekend.pl

wystawa czynna | exhibition open
20.09–8.11.2019