Burger
Close

INTEGRATED PARTICIPATORY ACTIVITIES

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA PARTYCYPACYJNE

wystawa zbiorowa:
Paweł Althamer, Paulina Antoniewicz, Jan Bajtlik, Norbert Delman, Zuzanna Janin, Oskar Kasperek, Sebastian Krok, Jacek Markiewicz, Aleksandra Polisiewicz, Reaktor Laboratorium Rzeźby, Katya Shadkovska, Beata Sosnowska, Joanna Synowiec, Stanisław Szumski, Jerzy Szumczyk, Ewa-Maria Śmigielska, Artur Żmijewski

kuratorka / curator: Katya Shadkovska

“Sztuka w więzieniach” to projekt, którego zadaniem jest popularyzacja prospołecznych działań inicjowanych przez artystów sztuki współczesnej. Projekt, powstały jako zintegrowane działanie partycypacyjne, miał na celu nie tylko przyczynić się do resocjalizacji osadzonych i przygotować ich do powrotu do życia poza więzieniem, ale także sprowokować potencjalnych odbiorców do zastanowienia się nad ideą współczesnej kary, jej długofalowym sensem i tym, czy przyczynia się ona do zmiany osobowości i systemów wartości osób skazanych.

Kontakt z ludźmi pozbawionymi wolności prowokuje zadawanie sobie pytań – o wartości społeczne, sprawiedliwość mechanizmów karnych, wpływ polityki na zasady kodeksu penitencjarnego, ale również o własną transgresję, o to, do czego każdy człowiek jest zdolny. Innym zagadnieniem stała się wewnątrzgrupowa integracja artystów. Był to raczej symboliczny gest, eksperyment zainicjowany w celu zbadania, czy artyści chcą i potrafią działać razem.

Współczesna praca artystyczna w większym stopniu ma charakter odosobniony, odizolowany, co jest charakterystyczne dla społeczeństwa neoliberalnego. Ale poprzez spotkania i omawianie swoich doświadczeń pracy z osadzonymi, artyści mieli możliwość wypowiedzenia intencji wspólnego działania, podjęcia otwartej dyskusji między sobą. “Sztuka w więzieniach” jest projektem, który ma uświadomić odbiorcy wagę sztuki społecznie zaangażowanej, zachęcić go do podjęcia następnych działań, ale przede wszystkim sprowokować go do refleksji nad ich sensem, nad kształtem systemu penitencjarnego w ogóle i faktem, że jest on odbiciem lustrzanym całego ustroju społecznego, a także nad tym, czy i jak możemy ten system zmienić.

Wystawa jest zwieńczeniem projektu realizowanego przez Fundację “Dom Kultury”.

_____

INTEGRATED PARTICIPATORY ACTIVITIES

“Art in Prisons” is a project aiming to popularise community work in prisons initiated by contemporary artists. For the first time in Poland joint workshops involving artists and inmates have been carried out on such a large scale. Classes, discussions, lectures and workshops, prepared by artists and social activists, have taken place at various Polish prisons.

The project, developed as an integrated participative action, is meant not only to help rehabilitate the inmates and prepare them for a return to life outside, but also to provoke potential recipients to reflect on the contemporary notion of punishment, its long-term rationale, and its role, if any, in overhauling the convicts’ personalities and value systems.

The ideas of Michel Foucault are all too obvious a reference here, but investigating the penitentiary system, and the notion of punishment in particular, remains key to understanding the mechanisms of social development and, consequently, the next stage of transformation that can be conceived to change society.

Through their activity at prisons, artists not only declare their willingness to help the inmates, but also receive from them an infinite amount of information and emotions. Contact with incarcerated persons provokes one to ask questions – about social values, the fairness of judicial procedures, the populism/politicisation of penal policy, but also about one’s own transgression, about what everyone is capable of doing. This confrontation with the prison world became a strong impulse that, in many cases, released a mutual creative potential.

Another aspect was the integration of the artists themselves. It was a rather symbolic gesture, an experiment undertaken to find out whether artists can and want to work together. Characteristically for the neoliberal society, contemporary artistic practice has been increasingly solitary, isolated. Through meeting and discussing their experience of working with inmates, artists were able to voice the intention of working together and start an open discussion between themselves.

Moreover, the project’s participants have initiated actions that will be continued, establishing new connections between inmates, personnel and artists; ideas of new joint projects have already been conceived.

“Art in Prisons” is a project meant to make the recipient aware of the importance of engaged art, to encourage him to follow up with further action, and, above all, to provoke him to reflect critically on the sense thereof, on the shape of the penitentiary system, on how it is a mirror of the larger social order, and on whether, and if so, how, it can be changed.

The exhibition is a result of a project conducted by Fundacja “Dom Kultury”.

lokal_30
Wilcza 29a/12
Warszawa

opening | otwarcie
8.04.2016

śniadanie z artystą
breakfast with the artist
23.04.2016, godz. 12-14 / noon-2pm

wystawa czynna | exhibition open till
14.05.2016