Burger
Close

Jan Mioduszewski. Fabryka Mebli / Furniture Factory

Koncepcja / Concept: Jan Mioduszewski, Agnieszka Rayzacher
Autorzy tekstów: prof. Dorota Folga-Januszewska, Janek Owczarek, Agnieszka Rayzacher
Redakcja / Editor: Agnieszka Rayzacher
Korekta / Proofreading: Małgorzata Mysłowska, Guy Sigsworth
Przekład / Translations: Dominika Sigsworth
Projekt i skład / Graphic design: Błażej Pindor
Zdjęcie na okładce: Marta Paulat
Zdjęcia z wystawy “Zbieractwo łowiectwo” / Photographs of the exhibition “Gathering and Hunting”: Błażej Pindor
Druk i oprawa / Print and Winding: Drukarnia Argraf, Warszawa
Asystentki / Assistants: Zuzanna Derlacz, Adrianna Lau, Sabrina Zorzan
Wydawca / Publisher: Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30

Warszawa 2015.
ISBN 978-83-928404-2-8

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Project implemented with funds provided by the Polish Ministry of Culture and National Herirage
_________________________________________________________________________________

Twórczość Jana Mioduszewskiego wiąże się nie tylko z efemeryczną dziedziną sztuki, jaką jest performans oraz akcje z udziałem obrazów, lecz także ze specyficznym sposobem ekspozycji prac na wystawach. Indywidualne podejście artysty do obrazu — obrazu malarskiego, jak sam podkreśla, sprawia, że jego prace mają charakter realizacji in situ. Wielopoziomowe gry wizualne i intelektualne, które artysta proponuje widzowi, związane są z instalacyjnym, a także mobilnym charakterem tych prac.

Potrzeba zachowania i usystematyzowania dokumentacji, a przede wszystkim podzielenia się nią z odbiorcami doprowadziła nas do wydania książki “Jan Mioduszewski. Fabryka Mebli”. Istotnym motywem, który skłonił nas do pracy nad archiwum fotograficznym artysty, była utrata przez niego w styczniu 2013 roku znacznej części dorobku w pożarze budynku mieszczącego pracownie artystów przy ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie. Zawarta w książce dokumentacja Fabryki Mebli jest podzielona na dwie części. Pierwsza to katalog wybranych obrazów, również tych inspirowanych meblami — ikonami dizajnu. W drugiej części prezentujemy zdjęcia innych realizacji, czyli m.in. wystaw (co wydaje się szczególnie istotne ze względu na otwarty charakter prac Mioduszewskiego), a także dokumentację performansów i interwencji. Ich układ jest chronologiczny, co, mamy nadzieję, pozwoli na pasjonującą wyprawę w głąb tej twórczości. Urozmaiceniem oraz dopełnieniem umożliwiającym osadzenie w czasie są reprodukcje druków ulotnych związanych z poszczególnymi wydarzeniami.

english_______________________________________

The art of Jan Mioduszewski has an affiliation not only with the ephemeral art of performance and actions involving paintings; his concept of exhibiting the works is also highly specific. Due to an individual approach to the image — painterly image — as the artist emphasises, the final result has an in situ character. Multilayered visual and intellectual games, proposed to the audience, come from the nature of his works: they are installations and they are mobile.

This book, “Jan Mioduszewski. Furniture Factory” is a response to the need to archive and catalogue the documentation. After the loss of most of his artistic achievement in the fire at Inżynierska 3 in Warsaw (a home to many artists’ studios) in January 2013, it has been imperative to document the artist’s works. The enclosed documentation of Fabryka Mebli [Furniture Factory] is divided into two parts. The first part is a survey of artist’s paintings, including a series of works inspired by iconic furniture design. In the second part there are photographs documenting exhibitions, performances and interventions. The documentation is presented in chronological order, which, we hope, will enable the reader to take an exciting journey through Mioduszewski’s oeuvre. To vary the material and help to embed the realisations in time we have included the copies of the original flyers for the individual artistic events.