Burger
Close
Jan Możdżyński at 13th Geppert Competition

Jan Możdżyński na 13. Konkurs Gepperta. Wystawa konkursowa

Trzydziestu młodych artystów zostało wybranych do 13. edycji Konkursu Gepperta, ogólnopolskiego przeglądu najlepszych debiutów polskiej sceny malarskiej, który możemy oglądać na wystawie w galerii BWA Wrocław Główny.

Tylko w internecie pojawia się dziennie prawie miliard nowych obrazów. Nasza zdolność do ich przetworzenia i przyswojenia jest z kolei minimalna. Czy zatem potrzebujemy nowych obrazów? Takie pytanie zadają sobie kuratorki wystawy konkursowej 13. Konkursu Gepperta: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka oraz Anna Kołodziejczyk. I od razu dają odpowiedź: Artyści, malarze odpowiedzą – tak, potrzebujemy nowych obrazów. Temu właśnie będzie poświęcona najbliższa wystawa w galerii BWA Wrocław Główny prezentująca finalistów 13. Konkursu Gepperta.

Sama idea tego konkursu powstała w 1989 roku z inicjatywy pedagogów wrocławskiej PWSSP (dziś ASP) oraz krytyków sztuki dla upamiętnienia postaci Eugeniusza Gepperta, pierwszego rektora wrocławskiej uczelni artystycznej. Konkurs był początkowo wydarzeniem ściśle akademickim, zaś od 1999 roku współorganizatorem jest BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej. Konkurs skierowany jest do młodych malarzy, najpóźniej do trzech lat po obronie dyplomu oraz do osób nieposiadających dyplomu uczelni artystycznej, jednak czynnie uprawiających sztukę. Na wydarzenie składają się dwa elementy: sympozjum kwalifikacyjne oraz wystawa konkursowa. – W trakcie sympozjum, które odbyło się w październiku 2019 roku – opowiada kuratorka Alicja Klimczak-Dobrzaniecka – eksperci reprezentujący szeroki przekrój krajowych ośrodków artystycznych a także różne funkcje pola sztuki (wykładowcy akademiccy, artyści i kuratorzy wystaw) przedstawili kandydatury maksymalnie trzech, ich zdaniem, najciekawszych młodych malarzy, prezentując ich sylwetki oraz dotychczasowy dorobek. Spośród tej grupy, w drodze zamkniętych obrad, eksperci wyłonili grupę finalistów, którzy wezmą udział w wystawie, a następnie w maju 2020 roku Jury wybierze zwycięzców nagród.

W najnowszej edycji Konkursu Gepperta do głosu dochodzą młodzi artyści o różnorodnych uzdolnieniach. – Próbują uchwycić trudną koegzystencję stylów i znacznie wykraczając poza aktualność czasu, który opisują – mówi kuratorka Anna Kołodziejczyk. Malarze ci bez kompleksów opowiadają o wszystkim i rozważają wszystko. A my, odbiorcy, też potrzebujemy nowych obrazów.

artyści: Yui Akiyama, Lena Achtelik, Marceli Adamczyk, Martyna Baranowicz, Paweł Baśnik, Kacper Będkowski, Aleksander Błaszkiewicz, Martyna Czech, Jagoda Dobecka, Róża Duda i Michał Soja, Marcin Janusz, Martyna Kielesińska, Anna Kołacka, Vojtech Kovarik, Mikołaj Kowalski, Edyta Kowalewska, Alicja Kubicka, Agnieszka Kucharska, Maciej Kusy, Jan Możdżyński, Maciej Nowacki, Małgorzata Pawlak, Zofia Pałucha, Mateusz Piestrak, Krzysztof Piętka, Kinga Popiela, Szymon Popielec, Maryna Sakowska, Mikołaj Szpaczyński, Katarzyna Szymkiewicz

kuratorki: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, Anna Kołodziejczyk
jury: Iwona Bigos, Maria Poprzęcka, Kamil Kuskowski, Zdzisław Nitka, Bogusław Deptuła

współorganizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
patroni medialni: Tygodnik Przegląd, Magazyn Szum, Artinfo.pl

Wystawa została objęta honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia.

https://bwa.wroc.pl/events/wystawa-13-konkursu-gepperta/

20.05–30.08.2020

~

Jan Możdżyński at 13th Geppert Competiton. Exhibition

Thirty young artists were selected for the 13th edition of the Geppert Competition, a national review of debuts on the Polish painting scene, to be seen at the BWA Wrocław Główny Gallery exhibition. 

Almost a billion new pictures appear daily on the internet alone. In turn, our ability to absorb and process them is minimal. Do we need new pictures, then? This is a question asked by the curators of the exhibition of the 13th Geppert Competition: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka and Anna Kołodziejczyk. And they answer it right away: artists, painters say “yes, we do need new pictures”. This is the theme of the upcoming exhibition at the BWA Wrocław Główny Gallery, presenting the finalists of the 13th Geppert Competition.

The idea of the competition was originated in 1989 among the teaching staff of Wrocław’s State College of Visual Arts (today’s Academy of Fine Arts) and art critics to commemorate Eugeniusz Geppert, the art school’s first rector. Originally, the competition was a strictly academic event, but since 1999 it has been co-organized by BWA Wrocław Galleries of Contemporary Art. The competition is aimed at young painters, three years after graduation at the latest, as well as non-professionals actively involved in art. The event comprises two elements: a qualifying symposium and a competition exhibition. “During the symposium in October 2019,” says curator Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, “experts representing a wide range of art centres in Poland and various functions within the artistic field (academic staff, artists and exhibition curators) entered a maximum of three candidates each – young painters they considered most interesting – presenting their profiles and artistic achievements to date. The finalists to be showcased in the competition exhibition were shortlisted by means of a closed deliberation process. The Jury will announce the winners in May 2020.”

The latest edition of the Geppert Competition features young artists of various talents. “They attempt to grasp the difficult co-existence of styles, going beyond the topicality of the times they depict,” says curator Anna Kołodziejczyk. Without any complexes, the painters tell stories about anything and consider everything. And we, the recipients, also need new pictures.

artists: Yui Akiyama, Lena Achtelik, Marceli Adamczyk, Martyna Baranowicz, Paweł Baśnik, Kacper Będkowski, Aleksander Błaszkiewicz, Martyna Czech, Jagoda Dobecka, Róża Duda and Michał Soja, Marcin Janusz, Martyna Kielesińska, Anna Kołacka, Vojtech Kovarik, Mikołaj Kowalski, Edyta Kowalewska, Alicja Kubicka, Agnieszka Kucharska, Maciej Kusy, Jan Możdżyński, Maciej Nowacki, Małgorzata Pawlak, Zofia Pałucha, Mateusz Piestrak, Krzysztof Piętka, Kinga Popiela, Szymon Popielec, Maryna Sakowska, Mikołaj Szpaczyński, Katarzyna Szymkiewicz

curators: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, Anna Kołodziejczyk
jury: Iwona Bigos, Maria Poprzęcka, Kamil Kuskowski, Zdzisław Nitka, Bogusław Deptuła
co-organizer: Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław
partners: Tygodnik Przegląd, Magazyn SZUM, Artinfo.pl

13th Geppert Competiton. Exhibition

20.05–30.08.2020