Burger
Close
Justyna Górowska at online project Six Rooms

www.sixrooms.online
22 października 2020
godz. 18:00

Sześć pokoi, czwórka artystek i artystów, dwójka kuratorów i trzy performensy. Jedna graficzka, jeden fotograf, kilkanaście współpracowników i wolontariuszy Festiwalu Unsound i kolejne kilkadziesiąt pracowników Krakowskiego Urzędu Miasta. Ilość widzów nieznana. Wystawa rozgrywa się w trzech czasoprzestrzeniach. Wszyscy mogą je zobaczyć, nikt nie może odwiedzić. W czasach pandemii, po jednym lockdownie i pewnie chwilę przed kolejnym. Też w okresie nasilania się konfliktów na tle etnicznym, rasowym i tożsamościowym. Kryzysu i kryzysów. Ekologicznych, ekonomicznych i politycznych. W czasach, kiedy nowoczesność mnożąc możliwość relacji jednocześnie opróżniła te relacje z wszelkiej treści i jak chce francuski filozof Maffesoli doprowadziła do przejścia od wspólnoty do społeczeństwa, które kapitalizuje swoje pragnienia.Jesteśmy częścią neoplemienia. Mamy swoje tradycje i rytuały. Mieszkamy na bezludnych wyspach. Zwłaszcza, że utopia to też wyspa. Taka, której nie ma. Byliśmy tu już wcześniej. Wysyłamy hybrydyczne listy w butelkach. Palimy ogniska i puszczamy sygnały dymne.

Czy totalne zamknięcie jest miejscem radykalnego otwarcia?

Artystki i artyści: Justyna Górowska, Domnika Olszowy, Mikołaj Sobczak & Nicholas Grafia
Kuratorzy: Ania Batko i Aleksander Celusta
Koordynacja projektu: Mateusz Piegza
Identyfikacja graficzna: Renata Motyka
Fotografia: Paweł Wyląg
Partner: Festiwal Unsound
Partner medialny: Współczesna

Identyfikacja wizualna: Renata Motyka
Fotografia: Paweł Wyląg

Wystawa współfinansowana ze środków finansowych Gminy Miejskiej Kraków www.krakow.pl

źródło: https://www.facebook.com/events/371991857318558/


www.sixrooms.online
22 October 2020
6 p.m

Six rooms, four artists, two curators, and three performances. One graphic designer, one photographer, a dozen or so associates and volunteers of the Unsound Festival, and several dozen employees of Kraków Municipality. The number of viewers unknown.
The exhibition takes place in three spacetimes. Everyone can see them, but no one can enter. In times of the pandemic, after one lockdown, and probably shortly before the next. Also, in the period of escalating ethnic, racial, and identity conflicts. Of the crisis and of crises. Environmental, economic, and political. At a time when modernity, by multiplying the possibility of relations, simultaneously emptied these relations of all content, and as the French philosopher Maffesoli would have it, this led to a transition from a community to a society that capitalizes on its desires.We are part of a neo-tribe. We have our traditions and our rituals. We live on desert islands. Especially since utopia is also an island. An island that does not exist. We have been here before. We are sending hybrid letters in the bottles. We are lighting bonfires and sending smoke signals.

Is ultimate lockdown a place of radical opening? 

Artists: Justyna Górowska, Domnika Olszowy, Mikołaj Sobczak & Nicholas Grafia
Curators: Ania Batko i Aleksander Celusta
Coordinator: Mateusz Piegza
Graphic design: Renata Motyka
Photography: Paweł Wyląg
Partner: Unsound Festival
Media Partner: Współczesna

Visual identification: Renata Motyka
Photography: Paweł Wyląg

source: https://www.facebook.com/events/371991857318558/