Burger
Close
Karolina Breguła at „Reincarnation” exhibition, Fotofestiwal Łódź 2021

Główna część programu Fotofestiwalu powstaje pod okiem prof. Józefa Robakowskiego i poświęcona jest łódzkiej scenie artystycznej. Na wystawie zbiorowej „Reinkarnacja” w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi prezentowane będą prace 34 artystów, m.in. Ryszarda Waśko, Aleksandry Ska, Karoliny Breguły, Karoliny Wojtas czy Grzegorza Przyborka.

Łódź to nie tylko miasto, to zjawisko kulturowe. W kontekście historycznym postrzegana była jako miejsce „ukarane przemysłem”, o zranionej tożsamości, w którym sztuka stała się  remedium na żmudne, robotnicze życie. Być może właśnie ten element współdzielenia i współpracy stworzył warunki do narodzin wielu awangardowych środowisk, ruchów artystycznych, instytucji i wydarzeń takich jak: grupa Jung Jidysz, grupa “a.r.”, współtworząca Muzeum Sztuki w Łodzi, Warsztat Formy Filmowej, Łódź Kaliska, Kultura Zrzuty, Konstrukcja w Procesie czy Łódź Biennale. W podobnym duchu, 20 lat temu, w wyniku działalności studentów i wykładowców trzech uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Filmowej w Łodzi powstał Fotofestiwal. Co łączy te wszystkie inicjatywy? Awangarda, szaleństwo, zapał, kolektywna natura i jak mówi prof. Józef Robakowski – „łódzka szajba”.

I w takim duchu tworzona jest wystawa „Reinkarnacja 2021”. To manifestacja kultury kolektywnej i wolności. Autorzy zaproszeni do współtworzenia tego zbiorowego przedsięwzięcia reprezentują trzy pokolenia łódzkich twórców – począwszy od patrona wystawy Wacława Antczaka urodzonego w 1911, po współczesnych artystów debiutujących w ciągu ostatnich 10 lat. Każdy z nich, w pewnym momencie swojego życia, współtworzył artystyczny tygiel miasta. Prezentowane prace często nawiązują do ważnych wątków historycznych na przestrzeni ostatnich 50 lat, jednak dominującym elementem narracji są elementy współczesne i uniwersalne: indywidualizm, wolność i przestrzeń twórcza. Głównymi ogniwami ekspozycji są najbardziej charakterystyczne lub aktualne wątki w twórczości artystów.  

A motywem przewodnim jest miasto Łódź jako przestrzeń artystyczna oraz, przede wszystkim, jako przestrzeń do życia, bo jak mawiał Michaił Matiuszyn, przedstawiciel awangardy rosyjskiej: „Sztuka  tak… ale najważniejsze jest życie!”. 

Strona internetowa dotycząca grupy Jung Idysz autorstwa Marty Maro

Artyści:
Wacław Antczak
Karolina Breguła, film „Oh, Professor!”, 2018
Aleksandra Chciuk
Artur Chrzanowski
Tatiana Czekalska / Leszek Golec
Jakub Dylewski
Marek Domański
Magdalena Franczuk
Jerzy Grzegorski
Paweł Hajncel
Elżbieta Janicka
Irena Kalicka
Witosław Krymarys / Józef Robakowski
Konrad Kuzyszyn
Andrzej Kwietniewski
Katarzyna Maluga
Aleksandra Mańczak
Andrzej Miastkowski
Anna Orlikowska
Andrzej Paruzel
Igor Pisuk
Małgorzata Potocka
Łukasz Prus-Niewiadomski
Grzegorz Przyborek
Wojciech Puś
Aleksandra SKA
Kacper Szalecki / Anna Wacławek
Ryszard Waśko
Piotr Tomczyk
Karolina Wojtas
Piotr Zbierski


The main part of the Fotofestiwal program is being developed under the supervision of prof. Józef Robakowski and is dedicated to the Łódź art scene. The collective exhibition “Reincarnation” in Art_Inkubator at Fabryka Sztuki in Łódź will feature works by 34 artists, incl. Ryszard Waśko, Aleksandra Ska, Karolina Breguła, Karolina Wojtas and Grzegorz Przyborek.

Łódź is not only a city, it is a cultural phenomenon. Historically, it has been perceived as a place that was “punished by industry”, a town of wounded identity, where art became a remedy against the dull, wearisome life of the working class. Possibly, this factor of sharing and co-operation has prepared the ground for many avant-garde groups and artistic movements, institutions and events, such as the Jung Jidysz group, “a.r.” group who co-created the Museum of Art in Łódź, Workshop of the Film Form, Łódź Kaliska, Chip-In Culture (Kultura Zrzuty), Construction in Process, and Łódź Biennale. Inspired with a similar idea, 20 years ago, the cooperation of students and teachers of three academies: the University of Łódź, the Academy of Fine Arts and the Film School in Łódź, resulted in the creation of Fotofestiwal. What is common for all those initiatives? Avant-garde, crazy spirit, enthusiasm, collective nature, and – according to Prof. Józef Robakowski – “the crankiness of Łódź”.

And this is how the exhibition titled “Reincarnation  2021” is being brought to life. It is a manifestation of collective culture and freedom. The authors, invited to co-create this group project, represent three generations of the artists of Łódź – from the patron of the exhibition, Wacław Antczak, born in 1911, to the contemporary artists who have debuted during last 10 years. Each of them had their own share in creating, at some moment of their life, the melting pot of the city. Presented works often refer to important historical events of the last 50 years, however, the main narrative of the exhibition focuses the current and universal matters; individualism, freedom and creative space. The main links of the display are the most characteristic or most current motifs in the artists’ works.

The leitmotif is the city of Łódź as the space for art, and most of all, as the space for life. According to avant-garde Russian artist Mikhail Matyushin: “Art, yes… but the utmost importance is upon life!”.

Artists:
Wacław Antczak
Karolina Breguła, film „Oh, Professor!”, 2018
Aleksandra Chciuk
Artur Chrzanowski
Tatiana Czekalska / Leszek Golec
Jakub Dylewski
Marek Domański
Magdalena Franczuk
Jerzy Grzegorski
Paweł Hajncel
Elżbieta Janicka
Irena Kalicka
Witosław Krymarys / Józef Robakowski
Konrad Kuzyszyn
Andrzej Kwietniewski
Katarzyna Maluga
Aleksandra Mańczak
Andrzej Miastkowski
Anna Orlikowska
Andrzej Paruzel
Igor Pisuk
Małgorzata Potocka
Łukasz Prus-Niewiadomski
Grzegorz Przyborek
Wojciech Puś
Aleksandra SKA
Kacper Szalecki / Anna Wacławek
Ryszard Waśko
Piotr Tomczyk
Karolina Wojtas
Piotr Zbierski