Burger
Close
Karolina Breguła at TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin

DIE SONNE NIE ŚWIECI TAK JAK SŁOŃCE
15.10 29.11.2020
TRAFOSTACJA Sztuki w Szczecinie
ul. Świetego Ducha 4


Wystawa śledzi rozwój marzenia o jednej, niepodzielonej Europie, przyjmując za punkt wyjścia rok 2004 – moment akcesji krajów postsocjalistycznych do Unii Europejskiej. Analizuje wątki pracy i migracji oraz kulturę liberalnej modernizacji napędzanej przez UE. Prezentuje prace związane z geografią kulturową i zmieniającym się postrzeganiem granic między „nową” a „starą” Europą. Prace artystów i artystek z ostatnich dwóch dekad oraz prace przygotowane specjalnie na wystawę posłużą jako studia przypadków do badania transformacji krajów Europy Środkowej od „postsocjalistycznych” do „europejskich”.

Wystawa pokazuje, jak sztuka odbijała ekscytacje i lęki związane z przystąpieniem krajów byłego bloku wschodniego do Unii Europejskiej oraz jak dziś wyraża ona, negocjuje i poddaje krytyce ideę dążenia do zjednoczonej Europy. Wychodząc od społecznej atmosfery około roku 2004, zadaje pytanie o przebytą drogę oraz przyszłość marzenia o ponadnarodowej wspólnocie. Wystawa osadzona jest w lokalnym kontekście położonego nieopodal granicy polsko-niemieckiej Szczecina. Zebrane w przestrzeni TRAFO dzieła są świadectwem działań skupionych na umownej granicy między Europą Środkową a Zachodnią, a także wyrazem negocjowania własnej pozycji. Ukazują metody angażowania się artystów i artystek w europejską sferę publiczną, artystyczne emanacje wyobraźni geopolitycznej, kontestowanie liberalnego modelu ekonomicznego, naprzemienne zanikanie i odnawianie się granic narodowych i klasowych. Die Sonne… jest podróżą przez niedaleką przeszłość, marzenia, przemoc i modernizację.

Artyści i artystki: Apart collective, Mikołaj Biberstein, Karolina Breguła, Adam Chodzko, Zuzanna Czebatul, Martyna Hadyńska, Michał Iwanowski, Flo Kasearu, Kijewski/Kocur, Małgorzata Mirga-Tas, Henrike Naumann, Grażyna Monika Olszewska/Rufus, Tanja Ostojić, Marko Raat, Slavs and Tatars, Société Réaliste, Franciszek Starowieyski, Ive Tabar, Nomeda & Gediminas Urbonas

Kurator: Jakub Gawkowski
Aranżacja wystawy: Karolina Babińska 
Koordynator: Jędrzej Wijas

Wystawie towarzyszy publikacja zawierająca eseje Ievy Astahovskiej, Kornelii Kończal, Klary Kemp-Welch i Stanisława Rukszy.

zdjęcie wydarzenia: Adam Chodzko, „The Pickers”, 2009, kadr z filmu, dzięki uprzejmości artysty

źródło: https://trafo.art/die-sonne-nie-swieci-tak-jak-slonce/


The exhibition traces the dream of one, undivided Europe, starting from the sentiments of the year 2004 and the enlargement of the European Union by eight countries from the former Eastern bloc. It analyzes subjects of labor, migration, the culture of liberal modernization fuelled by the EU, explores cultural geography and the changing perceptions of the borders between the “Old” and the “New” Europe. Works of artists from the last two decades as well as new commissions serve as case studies in investigating Central European countries’ transformation from “post-Socialist” to “European.”

The exhibition presents the ways that art reflects the excitements and fears around the accession of countries from the former Eastern bloc to the European Union, and how it expresses, negotiates and criticizes the idea of striving for a united Europe. Beginning with the social sentiment around the year 2004, the exhibition asks questions about the journey so far and about the future of the dream ofa transnational community.

The exhibition is firmly embedded in its local context as it takes place in Szczecin, a city situated near the Polish-German border. The works gathered in the space of Trafostacja give an account of activities along the border dividing Central and Western Europe, and express negotiations of one’s position. The exhibition also presents ways in which artists engage in the European public sphere, artistic emanations of geopolitical imagination, opposition against the liberal economic model, the alternating disappearance and renewal of national and class boundaries. “Die Sonne…” is a journey through recent past, dreams, fears, violence and modernization.

Artists: Apart collective, Mikołaj Biberstein, Karolina Breguła, Adam Chodzko, Zuzanna Czebatul, Martyna Hadyńska, Michał Iwanowski, Flo Kasearu, Kijewski/Kocur, Małgorzata Mirga-Tas, Henrike Naumann, Grażyna Monika Olszewska/Rufus, Tanja Ostojić, Marko Raat, Slavs and Tatars, Société Réaliste, Franciszek Starowieyski, Ive Tabar, Nomeda & Gediminas Urbonas

Curator: Jakub Gawkowski
Exhibition design: Karolina Babińska
Cooperation: Jędrzej Wijas

The exhibition will be accompanied by a catalogue including essays by Ieva Astahovska, Kornelia Kończal, Klara Kemp-Welch and Stanisław Ruksza.

event cover photo: Adam Chodzko „The Pickers”, 2009, filmstill, courtesy of the artist

source: https://trafo.art/en/die-sonne-nie-swieci-tak-jak-slonce/