Burger
Close
Katya Shadkovska in the project #LasRzeczy

Inauguracja projektu online #LasRzeczy.
Link do strony projektu zostanie udostępniony w dniu wydarzenia (FB)

Tytuł #LasRzeczy (łac. silva rerum) wywodzi się od określenia popularnych szlacheckich kronik domowych, będących zbiorem zapisków zwykle o bardzo zróżnicowanej treści i formie. Projekt ma rozrastać się jak las. Ma być jak żywa tkanka, rozprzestrzeniająca się organiczna struktura. Zbiór prezentowanych prac jest niejednorodny, ma zmieniać się stopniowo, mniej lub bardziej dynamicznie, rozgałęziać się w różnych nieoczekiwanych kierunkach.

Artystki i artyści funkcjonują we własnych rzeczywistościach, ich prace tematycznie nie posiadają wspólnego mianownika, są skończone lub szkicowe, obarczone ciężarem emocjonalnym lub opowiedziane są w zupełnie lekkiej formie. Kolejne elementy/etapy swoich prac będą udostępniać cyklicznie, co jakiś czas, równocześnie lub bez koordynacji. Mogą się też wzajemnie inspirować na różnych etapach swojej pracy, projekt ma inspirować do przepływu energii między nimi.

Nie sposób jednak zaprzeczyć, że dominującym tematem wśród już zaprezentowanych prac jest doświadczenie niespodziewanej, narzuconej nam wszystkim domowej izolacji w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa COVID-19. Projekt został zapoczątkowany w kwietniu tego roku w następstwie zintensyfikowanych kontaktów telefonicznych i internetowych podczas przymusowego odosobnienia. Kuratorka przez wiele tygodni współpracowała z grupą artystek i artystów szukając sposobu dla prezentacji ich prac. Grupę tę stanowią: Kuba Bąkowski, Izabela Chamczyk, Norbert Delman, Dominik Jałowiński, Bianka Rolando, Katya Shadkovska, Marta Szulc oraz Wojciech Puś, który do projektu włączył działania swoich studentów z PWSFTViT, realizowane w ramach zadania ,,Akt twórczy | Akt oporu”. Są to: Katarzyna Adamkiewicz, Kacper Gawron, Oktawian Jurczykowski, Justyna Miśkowiec, Filip Preis, Joanna Roj, Kamila Solarz, Weronika Szyma i Tomek Tofilski.

Ostateczny kształt i założenia projektu wyłoniły się w trakcie wielokrotnych, wspólnych spotkań i dyskusji na komunikatorach i wideo czatach, doprowadzając do uruchomienia strony internetowej w listopadzie – jakby w odpowiedzi na drugą falę pandemii, której temat obecny jest od początku podjętych działań. W sposób naturalny wykorzystuje on język Internetu – głównym narzędziem nawigacji jest tu chmura tagów, którymi oznaczane są prace. Struktura projektu zakłada możliwość rozwijania go przez dodawanie nowych prac, ale również przez włączanie do niego kolejnych artystek i artystów.

kuratorka: Katarzyna Krysiak
współpraca: Martyna Stołpiec

źródło: https://www.facebook.com/events/697654211147297/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D


Inauguration of the project #LasRzeczy. A link to the website will be available on the day of the event.The title “Forest of Things” (silva rerum) refers to family books popular among Polish nobility, which comprised sets of texts, usually highly diverse in content and form. The project is supposed to grow like a forest, be like living tissue, an extensive organic structure. The presented works form a heterogeneous collection, which is to change gradually, more or less dynamically and branch in different, unexpected directions.

The artists function in their own realities. Their works do not share a common thematic denominator, being either complete or sketchy, loaded with emotional baggage or presented in an utterly light manner. The artists will share subsequent elements/stages of their works regularly, from time to time, simultaneously or without coordination. They can also inspire themselves at different stages of their work as the project is to encourage a flow of energy between them.

Undeniably, however, the topic that prevails in the already presented works is the experience of unexpected and imposed home isolation due to the spread of coronavirus epidemic.The project has started in April this year following intensive telephone and online interactions during the mandatory isolation. The curator had been consulting with artists for many weeks, searching for means to present their works. The group consists of: Kuba Bąkowski, Izabela Chamczyk, Norbert Delman, Dominik Jałowiński, Bianka Rolando, Katya Shadkovska, Marta Szulc, and Wojciech Puś, who incorporated the works of his students from the Film School in Łódź realized within the assignment “Akt twórczy | Akt oporu” (act of creation | act of resistance) to the project. They include: Katarzyna Adamkiewicz, Kacper Gawron, Oktawian Jurczykowski, Justyna Miśkowiec, Filip Preis, Joanna Roj, Kamila Solarz, Weronika Szyma and Tomek Tofilski.

The final shape and aims of the project have emerged during multiple meetings and discussions via communicators and video chats, leading to the launching of a website in November. It appears to be an answer to the second wave of the pandemic, the topic which has been pertinent to the project from the outset. It naturally uses the language of the Internet, as the website’s main navigation tool is a tag cloud, containing terms associated with each work. The structure of the project implies its ability to develop by adding new works as well as introducing other artists.

Curator: Katarzyna Krysiak
Co-operation: Martyna Stołpiec 

source: https://www.facebook.com/events/697654211147297/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D