Burger
Close

LOKAL

Książka o lokalu_30 z okazji 10 urodzin / a book about lokal_30 for its’ 10th anniversary
(english)

Koncepcja / Concept: Zuzanna Janin, Agnieszka Rayzacher
Redakcja / Editor: Agnieszka Rayzacher, Zuzanna Derlacz
Korekta / Proofreading: Małgorzata Mysłowska, Nathaniel Espino
Tłumaczenie / Translations: Nathaniel Espino, Karolina Kolenda, Marek Kucharski, Łukasz Mojska, Dominika Sigsworth, Marcin Wawrzyńczak
Projekt I skład / Design: Błażej Pindor
Wydawca / Publisher: Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30

Warszawa 2015.
ISBN 978-83-928404-1-1
_____________________________________________________________________________

lokal_30 powstał z naturalnej potrzeby partycypacji w kulturze poprzez stworzenie miejsca otwartego dla sztuki i w sposób spontaniczny na sztukę reagującego. Powstał poza wszelką kalkulacją, moszcząc sobie początkowo miejsce w sięgającej jeszcze lat 60. tradycji project space. Niewielka przestrzeń przy ulicy Foksal 17b (lokal 30) była przez kilka lat pracownią Zuzanny Janin, która postanowiła rozszerzyć spektrum swojego działania. W roku 2005 zdecydowałyśmy się razem założyć lokal_30, mając ogromne pokłady entuzjazmu, grupę zaprzyjaźnionych artystów, z którymi chciałyśmy pracować, oraz przekonanie, że to, co robimy, jest potrzebne. Była to epoka, którą dziś bez zbędnej przesady można określić heroiczną. Te zaledwie dziesięć lat to czas, gdy nieliczne świetlice, przytulne mieszkanka i pączkujące inicjatywy zamieniły się w profesjonalne galerie, a obok nich powstały kolejne. Miałyśmy przywilej uczestniczyć w tych przemianach i stanowić ich część.


english____________________

lokal_30 was created out of a natural need to participate in culture by creating a place that was open for art, and, spontaneously, for reactive art. It emerged without any kind of calculation, finding its place at first in the tradition of project space dating from the 1960s. The small space at ul. Foksal 17b (apartment 30) was for several years the studio of Zuzanna Janin, who decided to expand into new areas. In 2005 we decided to set up lokal_30 together, having gigantic supplies of enthusiasm, a group of artist friends we wanted to work with, and the conviction that we were doing a needful thing. It was a time that today we could refer to, without exaggeration, as heroic. Barely 10 years ago, it was a time when countless lounges, cosy apartments and budding initiatives metamorphosed into professional galleries, and alongside them new ones sprang up. We had the privilege of participating in these transformations and becoming part of them.