Burger
Close
lokal_30 na NOT FAIR 2020

Jan Możdżyński i Anna Orbaczewska na NOT FAIR 4—6.09.2020
w DESA Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

lokal_30 bierze udział w targach sztuki współczesnej NOT FAIR, odbywających się gościnnie w głównej siedzibie DESA Unicum w Warszawie. Podczas pierwszego wrześniowego weekendu w przestrzeni domu aukcyjnego szesnaście warszawskich galerii wystawi prace swoich artystów, a ich wybór będzie można zobaczyć w ofercie umieszczonej na stronie internetowej DESA Unicum. 

lokal_30 pokaże prace Anny Orbaczewskiej oraz Jana Możdżyńskiego. Epidemia Covid-19 spowodowała przesunięcie wystaw Orbaczewskiej w BWA Zielona Góra i Możdżyńskiego w lokalu_30 oraz skrócenie czasu ich trwania. Możliwość ponownej ekspozycji jest szansą pokazania prac o zupełnie odmiennej poetyce i medium,  które łączy czas powstania: lock-down, a także motyw samopoznania, definiowania własnej tożsamości oraz seksualności, często wypieranych pod wpływem narzucanych norm społecznych czy moralnych.


lokal_30 takes part in the contemporary art fair NOT FAIR, hosted by DESA Unicum at its Warsaw headquarters. During the first weekend of September the auction house space provides a platform for sixteen Warsaw galleries to exhibit works by their artists, and their selection will be available in the offer on the DESA Unicum website.

lokal_30 presents works by Anna Orbaczewska and Jan Możdżyński. The Covid-19 pandemic led to the postponement of Orbaczewska’s exhibition at the BWA Zielona Góra and Móżdżyński’s show at lokal_30; both exhibitions were also shortened. The possibility of a new presentation offers a chance to showcase works representing a completely different poetic appeal and medium, but created around the same time, during the lockdown. They also share the motifs of self-discovery, defining one’s own identity and sexuality, frequently repressed due to the imposed social and moral norms.

oferta na stronie / offer on website DESA Unicum

wydarzenie / event on Facebook