Burger
Close
Elka Krajewska & KrajM i goście

Masz tu być!

29.09 – 02.12.2022

Kateryna Lisovenko, Natalia Diachenko, Kate Manheim, Richard Foreman, Eileen Myles, Felice Rosser, Monica Palma, Sarah Peter, Olga Micińska, Gregor Neuerer, Olga Stanisławska, Roy Lichtenstein, Paweł Żukowski, Ellen Zweig, Jack Waters & Peter Cramer, Jeff Koons, Pablo Picasso, Laura Fields, Andrzej Partum, Ewa Zarzycka, Agata Bogacka, Patty Mucha

Garderoba: Salma Aldoory z udziałem: Krystyny Nasiłowskiej, Agaty Nowickiej, Filipki Rutkowskiej

Elka Krajewska od blisko dwudziestu lat towarzyszyła swojej mamie Marii (KrajM) w procesie twórczym – była jej mentorką, współautorką prac, organizatorką wystaw, przewodniczką po świecie sztuki. KrajM jest tak naprawdę połączeniem potencjału dwóch kobiet – wspierających się, inspirujących wzajemnie, przeżywających to matko-córko-tworzenie w Matrii, wspólnej przestrzeni, czule i uparcie łączącej rzeczywistość ze światem sztuki, wyobraźni i emocji.

Od kilku lat Maria zmagała się z chorobą Alzheimera. Malowanie i rysowanie, stało się bardzo ważnym elementem stanowiącym o podtrzymywaniu jej jak najdłużej w kondycji pozwalającej na codzienne funkcjonowanie. KrajM zmarła 1 sierpnia tego lata. Ostatnie jej prace powstały w 2021 roku, Masz tu być! jest więc zarówno spojrzeniem wstecz na pewien etap, zanurzeniem się w tym, co było, jak i czerpaniem z tu i teraz.

Tytuł wystawy wyznacza przestrzeń stymulowaną pracą, miłością, uwagą, troską. Jest cytatem zaczerpniętym z notatek Elki Krajewskiej: “Masz tu być” – słowa wypowiedziane wiosną 2020 interpretuję zarówno jako nakaz przybycia, nakaz powrotu, uwagi, towarzyszenia jej w tym nowym okresie życia, nadaje także ważność procesom, przez które przechodzi moja chora matka. Masz tu być, (nie myśleć), patrzeć, widzieć, bo tu się dzieje coś ważnego, tędy droga.

Masz tu być! to opowieść o języku w kontekście jego utraty i tworzenia nowych sposobów komunikowania. To pełna emocji i niewypowiedzianych przeczuć wędrówka przez chorobę i wszystko, co z nią związane. Na wystawie pokazane są prace Elki Krajewskiej, m.in. Dromoi Pros Matria, dokumentalny wideo-kolaż z piękną muzyką Felice Rosser, zdjęcia, instalacje i obrazy. Ważnym elementem ekspozycji jest włączenie innych artystek, które na zaproszenie Elki Krajewskiej przyłącząją się do pożegnania KrajM.

Elka Krajewska, Dromi Pros Matria, 2022

Elka Krajewska & KrajM and guests

You’ve Got to Be Here!

Kateryna Lisovenko, Natalia Diachenko, Kate Manheim, Richard Foreman, Eileen Myles, Felice Rosser, Monica Palma, Sarah Peter, Olga Micińska, Gregor Neuerer, Olga Stanisławska, Roy Lichtenstein, Paweł Żukowski, Ellen Zweig, Jack Waters & Peter Cramer, Jeff Koons, Pablo Picasso, Laura Fields, Andrzej Partum, Ewa Zarzycka, Agata Bogacka, Patty Mucha

Wardrobe: Salma Aldoora with the participation of: Krystyna Nasiłowska, Agata Nowicka, Filipka Rutkowska

For nearly twenty years, Elka Krajewska had accompanied her mother, Maria (KrajM), in her creative process as her mentor, co-creator of works, exhibition organizer, guide to the art world. KrajM in fact combines the potential of the two women, who support and inspire each other, experiencing their mother-daughter creativity in the Matria, a shared space that tenderly and persistently connects reality with the world of art, imagination and emotions.

Maria was struggling with Alzheimer’s illness for the last few years. Painting and drawing became a vital part of keeping her functioning in daily life for as long as possible. KrajM died this summer, on the 1st of August. Her most recent works originate from 2021, thus You’ve Got to Be Here! looks backwards in time as much as it immerses itself in what exists here and now.

The exhibition’s title designates a space stimulated by work, love, attention and care. It is a quote from Elka Krajewska’s notes: ‘You’ve got to be here’ – I interpret these words, said in the spring of 2021, as a warrant to arrive, to return, to pay attention, to accompany her in this new period of life; it also validates the processes experienced by my ailing mother. You’ve got to BE here, (not to think), to look, to see, because something important is going on here, this is the way.

You’ve Got to Be Here! is a story about language in the context of its loss and developing new ways to communicate. It is a journey – full of emotions and unstated intuitions – through illness and everything around it. The exhibition features Elka Krajewska’s works, such as Dromoi Pros Matria, a documentary video-collage with beautiful music by Felice Rosser, photographs, installations and paintings. A vital aspect of the show is the presence of other artists, whom Elka Krajewska invited to join her in bidding farewell to KrajM.

otwarcie | opening
29.09–2.10.2022
Czw.–Niedz. 11–19
Thu–Sun 11–7 p.m.

Wystawa odbywa się w ramach Warsaw Gallery Weekend 2022 |
Exhibition in frames of Warsaw Gallery Weekend 2022
warsawgalleryweekend.pl

wystawa czynna | exhibition open
29.09–02.12.2022
wt–sb 12:00–18:00

wydarzenia towarzyszące:

Sesja Strojenia z Marian-na-na-ną | Tuning Session with Marian-na-na-na
sobota, 1.10.2022, godz. 17.00 | Saturday, October 1, 5 pm

lokal_30, Wilcza 29a/12, Warszawa

 

Specjalne podziękowanie dla Pawła Jędrzejczyka za kamień | Special thanks to Paweł Jędrzejczyk for the stone

 

MEDIA:

Arkadiusz Gruszczyński, Pięć wystaw, które trzeba zobaczyć w ten weekend w Warszawie, „Gazeta Wyborcza”, online, 2022

Aga Sablinska, Here Are 5 Rising Polish Artists You Should Know From Warsaw Gallery Weekend, „artnet”, online, 2022

„Masz tu być!” Elki Krajewskiej&KrajM i gościń w lokalu_30, online, 2022