Burger
Close
Meeting with Maria Esipchuk / online

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach wystawy odbędzie się
29 grudnia 2020, od godziny 19:00.
Rozmowa po angielsku z Marią Esipchuk, praktykującą psychoanalityczką o „wewnętrznym faszyście”.
Spotkanie odbędzie się na platformie zoom: link

Spotkanie towarzyszy wystawie Katyi Shadkovskiej „Peace, love & antyfaszyzm” i będzie prowadzone przez artystkę Marią Esipchuk jest psychoanalityczką mieszkającą w Moskwie. Jako członkini grupy Le Champ freudien, przy aktywnym wsparciu Judith Miller, odbyła szereg staży i szkoleń we Francji i Belgii w latach 2010-2015. W latach 2015-2019 kierowała Działem Pomocy Psychologicznej dla uchodźców i migrantów w organizacji praw obywatelskich Pomoc Obywatelska w Moskwie. Jest członkinią rady redakcyjnej magazynu „Freudian Underground”. Zajmuje się tłumaczeniami tekstów Lacana na język rosyjski. Obecnie studiuje topologię zgodnie z metodą Jean-Michela Vappereau i jego stowarzyszenia TEE (Topologie En Extension), jest też członkinią kilku karteli.

Nie mając wystarczających podstaw, by uważać się za członkinię jakiegokolwiek ruchu społecznego lub politycznego, muszę z góry zgodzić się z możliwym zarzutem odizolowania się psychoanalizy od otaczającej rzeczywistości. Rzeczywiście, mając do czynienia ze światem „wewnętrznym” człowieka, trudno nie zauważyć jego związku ze światem „zewnętrznym”, gdzie jeden jest w pewnym stopniu odbiciem i kontynuacją drugiego. Jednak to powiązanie wymaga szeregu zastrzeżeń i wyjaśnień, za pomocą których postaram się pokazać, że to właśnie na tej, niezrozumianej w sposób intuicyjny opozycji rodzi się podstawowa koncepcja psychoanalizy, czyli pojęcie nieświadomości. Podobnie ludzkie odruchy, agresywne lub seksualne, można równie dobrze skierować na sam podmiot, jak i na zewnątrz, skąd wynika szereg błędów natury strukturalnej. Nieświadome, nie znające przyimka „nie” w słynnym artykule Freuda „Zaprzeczenie” („Die Verneinung”), można porównać do tego, co logicy nazywają przejściem do drugiego rzędu, skąd z pytania o przedmiot wewnętrzny / zewnętrzny jako przyjęty lub odrzucony, „Ja” przechodzi do pytania o możliwość jego istnienia. Pokażmy razem z Freudem, jak powstaje ta logika, a następnie zatrzymamy się na etycznych konsekwencjach takiego „kopernikańskiego” puczu, opisanego przez Lacana w „Kant avec Sade”.

il. Aleksander PovznerWe invite you for the meeting with Maria Esipchuk „The Fascist Within”.
The meeting will be held in English, online, link: https://bit.ly/3hk7paU

The meeting accompanies Katya Shadkovska’s exhibition „Peace, love & antifascism” and will be conducted by the artist.Maria Esipchuk, psychoanalyst, Moscow. As a member of the group Le Champ freudien, with the active support of Judith Miller, Esipchuk went through a range of internships and trainings in France and Belgium from 2010
to 2015. From 2015 to 2019, she headed the Department of Psychological Assistance for refugees and migrants at the civil rights organisation Civil Assistance in Moscow. Editorial board member of the „Freudian Underground” magazine. Translates texts by Lacan into Russian. Currently studies topology following the thought of Jean-Michel Vappereau and his association Topologia En Extension (TEE) and forms part of a number of collectives.

Without sufficient grounds to consider myself a member of any social or political movement, I need to agree in the first place with the potential accusation levelled at psychoanalysis concerning its detachment from the surrounding reality. Indeed, dealing with the “inner” world of the human being, its connection with the “external” world can hardly be overlooked, since one is something of a reflection and continuation of the other. However, this link calls for certain reservations and clarifications, which I intend to offer in order to demonstrate that this counter-intuitive opposition is where the basic psychoanalytical concept of unconsciousness emerges from. In a similar vein, human reflexes, be they aggressive or sexual, might just as well be directed at the subject itself as well as outwards, which gives rise to a range of structural errors. The unconscious, which does not know the particle “no” according to Freud’s famous essay „Negation” („Die Verneinung”), can be compared to what logicians call a transfer to second-order logic, in which the Self passes from the question about the internal/external subject as accepted or rejected to the question about the possibility of its very existence. Let us show together with Freud how logic comes into being here, and then explore the ethical consequences of this “Copernican” putsch, discussed by Lacan in „Kant with Sade” („Kant avec Sade”).

il. Aleksander Povzner