Burger
Close

Na pozór silna dziewczyna, a w środku ledwo się trzyma / The Girl May Seem Strong but Inside She Barely Holds On

Na pozór silna dziewczyna, a w środku ledwo się trzyma

kuratorka: Zofia Krawiec
artystki: Coco Kate, Alicja Gąsiewska (existinamoeba), Sonia Milch, Monika Kozdroń, Nola Karamazow, Agata Zbylut, Iwona Demko, Karolina Suboczewska, Zuzanna Janin, Zofia Krawiec

Na wystawie zostaną pokazane prace polskich artystek i dziewczyn twórczo wykorzystujących media społecznościowe. Ich internetowe performanse powstają w efekcie wykorzystania możliwości stwarzanych przez internet. Często bywają aktem sprzeciwu wobec narzucanego nam obowiązku pokazywania w sieci wizerunku opartego wyłącznie na sile i sukcesie. Ich prace zostały stworzone z chęci zbudowania nowego świata, wirtualnej rzeczywistości przekraczającej granice geograficzne, struktury ucisku i hierarchie władzy.
Dzisiejszy internet nie jest już tym, czym był kiedyś. Rosnąca fala faszyzmu i nacjonalizmu, kryzys uchodźczy, epidemia cyberprzemocy, zwrot anty-feministyczny – to wszystko ma swoje źródła w dużej mierze właśnie w Internecie, który z utopijnego medium, służącego swobodnej wymianie myśli, stał się rynkiem dla wielkich korporacji oraz grup szerzących nienawiść. To wszystko sprawiło, że musiałyśmy pożegnać się z niewinnym zachwytem nad możliwościami internetu.
Te możliwości jednak nadal istnieją, a dziewczyny przechwytują je i wykorzystują do opowiadania historii wcześniej nieobecnych. Stawiają się w roli głównych bohaterek. Same wymyślają język, którym siebie opowiadają. Tworzą przeciwwagę dla hierarchicznie zarządzanych formatów medialnych, takich jak seriale czy gazety. Wystawa skupia się na przypadkach, w których kobiety przejmują kontrolę nad sposobami, w jakie są reprezentowane w mediach i w sztuce oraz zyskują możliwość pokazania własnej, odmiennej perspektywy.

Tytuł wystawy jest cytatem z popularnych memów internetowych.

w ramach lokal_30_project_space

~~~~

The Girl May Seem Strong but Inside She Barely Holds On

curator: Zofia Krawiec
artists: Coco Kate, Alicja Gąsiewska (existinamoeba), Sonia Milch, Monika Kozdroń, Nola Karamazow, Agata Zbylut, Iwona Demko, Karolina Suboczewska, Zuzanna Janin, Zofia Krawiec

The exhibition gathers work by Polish women artists and girls who make a creative use of social media. Their online performances tap into the potential offered by the Internet and often become acts of opposition to the imposed obligation to manifest an online persona based solely on strength and success. Their works are underpinned by the willingness to build a new world, a virtual reality that transcends geographic borders, oppressive structures and hierarchies of power.
Today’s Internet is not what it used to be. The rising tide of fascism and nationalism, the refugee crisis, the epidemic of cyber-violence, the anti-feminist turn – all these phenomena derive their sources largely from the Internet, which has changed from a utopian medium serving free exchange of thoughts into a market for large corporations and hate-mongering groups. This situation has compelled us to abandon our innocent admiration for the potential of the Internet.
Yet, this potential still exists and girls reclaim it and use it to tell hitherto unheard stories. They take the role of the protagonists. They themselves invent the language which they use to tell their stories. They produce a counterbalance to hierarchically managed media formats, such as TV series or newspapers. The exhibition focusses on the instances when women take control of the ways in which they are represented in the media and in art – when they take the chance to show their own perspective.

The exhibition title originates from popular Internet memes.

in frames of lokal_30_project_space

lokal_30
Wilcza 29A, domofon 12 / call no 12
lewe drzwi w bramie / entrance on the left in the gate
V piętro / 5th floor

wystawa czynna | exhibition open till
23.02–14.04.2018
23 February – 14 April 2018