Burger
Close
Natalia LL at Galerie aKonzept in Berlin

Wczoraj jest dzisiaj | Natalia LL + Ryszard Waśko
Galerie aKonzept (Berlin) & Raphael Levy
11.09-30.10.2020

We wrześniu Galeria aKonzept pokaże prace dwóch wybitnych artystów neoawangardy, Natalii LL i Ryszarda Waśko. Ich twórczość wraz z ideami filozoficznymi jest częścią polskiej sceny sztuki postępowej od lat 70. XX wieku i obecnie uchodzi za legendarną.

Artyści należeli do dwóch różnych kręgów ważnych dla polskiej i europejskiej sztuki konceptualnej lat 70. Natalia LL pochodzi z Wrocławia, gdzie wraz z Andrzejem Lachowiczem, Zbigniewem Dłubakiem i Antonim Dzieduszyckim założyła Permafo-Gallery, która utorowała drogę całemu nowemu pokoleniu artystów.

Z kolei Ryszard Waśko działał w Warsztacie Formy Filmowej w Łodzi, gdzie wraz z Józefem Robakowskim, Wojciechem Bruszewskim i innymi wywarł głęboki wpływ na sztukę mediów w dziedzinie filmu, fotografii i wideo. Ryszard Waśko był organizatorem międzynarodowej wystawy Konstrukcja w Procesie w 1981 roku, na którą przyjechali do Łodzi, aby wesprzeć Solidarność, tak wybitni artyści jak Richard Nonas, Dennis Oppenheim, Sol LeWitt i wielu innych.

Na wczesnych etapach kariery artystycznej, Natalia LL jak i Ryszard Waśko, uczestniczyli w tak prestiżowych wydarzeniach, jak Paris Youth Biennale, Sydney Biennale, Sao Paulo Biennale czy Documenta w Kassel. Dla artystów za żelazną kurtyną udział w tych wystawach otwierał drzwi do międzynarodowych karier.

Text: Andrzej Paruzel


Yesterday is today | Natalia LL + Ryszard Waśko
Galerie aKonzept (Berlin) & Raphael Levy
11.09-30.10.2020

In September, Gallery aKonzept will show the works of two outstanding neo-avant-garde artists, Natalia LL and Ryszard Wasko. Their work along with their philosophical ideas have been part of the Polish progressive art scene since the 1970s and are now regarded as legendary.

They belonged to two different circles important to Polish and European conceptual art in the 1970s. Natalia LL Natalia LL comes from Wrocław, where she and Andrzej Lachowicz, Zbigniew Dłubak and Antoni Dzieduszycki were founding the Permafo-Gallery, which paved the way for a whole new generation of artists.

Ryszard Wasko, on the other hand, was active in the Workshop of the Film Form (Warsztat Formy Filmowej) in Łódź where he, alongside Józef Robakowski, Wojciech Bruszewski, and others, had a profound influence on media art in the fields of film, photography, and video. Ryszard Wasko also created the huge international exhibition project Construction in Process from 1981, for which such outstanding artists as Richard Nonas, Dennis Oppenheim, Sol LeWitt, and many others came to Łódź to support the Solidarność movement.

At the early stages of their artistic careers, both artists participated in such prestigious events as Paris Youth Biennale, Sydney Biennale, Sao Paulo Biennale, and Documenta in Kassel. For artists behind the Iron Curtain, participation in these exhibitions was a door opener to international careers.

Text: Andrzej Paruzel