Burger
Close
Natalia LL at „New Normativity. Wrocław ’70 Visual Arts Symposium”

Wystawa: „Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70”

MWW Muzeum Współczesne Wrocław
13.08–14.12.2020

Kurator: Piotr Lisowski

???? Wystawa zostanie udostępniona w czwartek 13 sierpnia o godz. 18.00, a część oficjalną zaplanowano przed wejściem do budynku muzeum. Tego dnia wystawa będzie czynna do godz. 21.00. W dniu otwarcia na wystawie może przebywać jednocześnie 30 osób. Przypominamy o zaleceniu zachowania dystansu, a także o obowiązku zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do muzeum.
Więcej informacji o zaleceniach dla zwiedzających: https://muzeumwspolczesne.pl/mww/komunikat/ponowne-otwarcie-mww/.

▽▽▽ Scroll down for the English version ▽▽▽

???????? Wystawa „Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ‘70” poświęcona jest jednemu z najważniejszych wydarzeń artystycznych w polskiej historii sztuki drugiej połowy XX w.

Zorganizowane 50 lat temu we Wrocławiu spotkanie artystów, krytyków i teoretyków sztuki pod nazwą Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 stało się w wielu aspektach wydarzeniem przełomowym, kierującym mnożące się w latach 60. przesłanki nowego myślenia o sztuce ku nowej jakości. Jednocześnie sama impreza wpisywała się w szerszy ciąg zdarzeń związanych z ruchem plenerowo-sympozjalnym, który pozostawał kluczowy dla formułowania się zbiorowych doświadczeń polskiej neoawangardy przełomu lat 60. i 70. XX w. Sympozjum, obrosłe wielorakimi interpretacjami i mitami, pozostaje wciąż ważnym punktem odniesienia dla współczesnego dyskursu artystycznego.

Wystawa jest próbą kuratorsko-badawczej interwencji w historię sympozjum mieszczącą się w obszarze prowadzonych przez Muzeum Współczesne Wrocław badań i prezentacji dotyczących dziedzictwa myśli neoawangardowej. Z jednej strony ważne jest ukazanie materiałów źródłowych próbujących usystematyzować przebieg i efekty spotkania. Od początku pozostawały one rozproszone i dziś ograniczają się przede wszystkim do dokumentacji fotograficznej, szkiców i opisów koncepcji. Z drugiej jednak strony kluczowe dla wystawy jest wejście w dialog z wydarzeniami z 1970 r. nieograniczający się jedynie do perspektywy historycznej.

Wrocławskie sympozjum było wielką dyskusją i platformą wymiany myśli artystycznych z obszaru sztuki, architektury, urbanistyki, przestrzeni publicznej i społecznej. Ten polemiczny aspekt wyznacza modus operandi wystawy, której zadaniem jest stworzenie miejsca konfrontacji i debaty. Idea ta odnosi się również do koncepcji Centrum Badań Artystycznych – jego program został ogłoszony przez Jerzego Ludwińskiego podczas sympozjum. Centrum stanowiło konsekwentny rozwój zaproponowanej przez krytyka w 1966 r. koncepcji Muzeum Sztuki Aktualnej i miało łączyć funkcje badawcze jak i stymulujące działania artystyczne. Miało pozostawać instytucją w procesie, odtwarzającą ciągłą zmienność sztuki aktualnej.

Tytuł wystawy – „Nowa normatywność” – z jednej strony odnosi się do dyskusji i pytania o to, czy sympozjum było faktycznie, jak często się wskazuje, pierwszą, symboliczną manifestacją sztuki konceptualnej. Czy zapoczątkowało ono istotne zmiany na polu sztuki neoawangardowej w Polsce? W tym kontekście pozostają ważne rozważania Ludwińskiego związane z koncepcją sztuki w epoce postartystycznej, sztuki bez granic. Czy faktycznie rozmycie i rozlanie się sztuki na rzeczywistość, jak deklarował krytyk, wiodło ku nieokreślonej przyszłości – ku epoce postartystycznej? Czy ten idiom wciąż może definiować naszą współczesność? Czy Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 było zwiastunem zmiany, czy raczej pomnikiem modernistycznej przeszłość? Czy sympozjum dążące w wielu aspektach do „niemożliwego” rozegrało się już w epoce sztuki bez granic? Czy być może to, co zaczęło się we Wrocławiu, nigdy się nie skończyło?

***

Więcej informacji o wystawie:
https://muzeumwspolczesne.pl/mww/wystawy/nowa-normatywnosc-sympozjum-plastyczne-wroclaw-70/

***

Artystki i artyści (*Uczestnicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70): Magdalena Abakanowicz, Bogusław Balicki*, Andrzej Bartyński*, Kuba Bakowski, Jerzy Bereś*, Yuriy Biley, Marian Bogusz*, Włodzimierz Borowski*, Józef Burlewicz*, Jan Chwałczyk*, Krzysztof Coriolan*, Oskar Dawicki, Michał Diament*, Zbigniew Dłubak*, Jan Dobkowski*, Tadeusz Dobosz*, Zygfryd Dudzik*, Jerzy Fedorowicz*, Stanisław Fijałkowski*, Paweł Freisler, Henryk Gała*, Wanda Gołkowska*, Zbigniew Gostomski*, Barbara Gryka, Oskar Hansen*, Władysław Hasior*, Jerzy Holuka, Rafal Jakubowicz, Konrad Jarodzki*, Zdzisław Jurkiewicz*, Włodzimierz Kałdowski, Tadeusz Kantor*, Jerzy Kosałka, Eustachy Kossakowski, Grzegorz Kowalski*, Paweł Kowzan, Barbara Kozłowska*, Jarosław Kozłowski*, Edward Krasiński*, Gerard Kwiatkowski, Natalia Lach-Lachowicz*, Andrzej Lachowicz*, Kasper Lecnim, Andrzej Łobodziański*, Zbigniew Makarewicz*, Daniel Malone, Adam Marczyński*, Andrzej Matuszewski*, Alfons Mazurkiewicz*, Maria Michałowska*, Igor Neubauer*, Ernest Niemczyk*, Eugeniusz Nyga*, Roman Nyga*, Jerzy Olkiewicz*, Janusz Orbitowski*, Ludmiła Popiel*, Tadeusz Rolke, Jerzy Rosołowicz*, Irmina Rusicka, Ala Savashevich, Kajetan Sosnowski*, Zdzisław Stanek*, Henryk Stażewski*, Adam Styka*, Anna Szpakowska-Kujawska*, Goran Škofić, Elżbieta Tejchman, Mikołaj Tkacz, Why Quit (Karolina Balcer, Iwona Ogrodzka), Bogumiła Winiarska*, Ryszard Winiarski*, Anastazy B. Wiśniewski*, Andrzej Wojciechowski*, Jerzy „Jurry” Zieliński*, Krystyn Zieliński*, Jan Ziemski*, Artur Żmijewski

***

Wystawa jest częścią Sympozjum Wrocław 70/20 – oddolnego programu obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70.

***

Wystawę i zakupy prac do kolekcji MWW dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

***

Identyfikacja graficzna: Marian Misiak / Threedotstype

_________________________________________

???????? Exhibition: „New Normativity. Wrocław ’70 Visual Arts Symposium”

Wrocław Contemporary Museum
13.08–14.12.2020

Curator: Piotr Lisowski

???? The exhibition will be made available on Thursday, 13 August at 6–9 p.m. and the official part is planned before entering the museum building. On the opening day, ten people can simultaneously remain in the exhibition space. We remind you to cover your nose and mouth and to disinfect your hands before entering the museum. More information in the Recommendations for Visitors: https://muzeumwspolczesne.pl/mww/komunikat/ponowne-otwarcie-mww/?lang=en

***

The exhibition entitled “New Normativity. Wrocław ’70 Visual Arts Symposium” is dedicated to one of the most important artistic events in Polish art history of the second half of the 20th century.

The meeting of artists, critics and art theorists held in Wrocław 50 years ago under the name The Wrocław ’70 Visual Arts Symposium became a landmark event in many respects, which directed the various new ways of thinking about art in the 1960s towards a new quality. The meeting itself was part of a popular trend of organising open-air festivals and symposia that turned out to be crucial for the collective experience of the Polish neo-avant-garde in the late 1960s and 1970s. The Symposium, which has since acquired various interpretations and myths, remains an important point of reference for contemporary artistic discourse.

The exhibition is an attempt at curatorial intervention in the history of the Symposium, situated within a field of research and presentations conducted by Wrocław Contemporary Museum regarding the heritage of neo-avant-garde thought. On the one hand, it is important to show source materials in order to systematise the course and results of the meeting. They have been scattered from the beginning and today they survive mainly as photographic documentation, sketches and concept descriptions. On the other hand, a key purpose of the exhibition is to enter into a dialogue with what happened in 1970, going beyond a purely historical perspective.

The Wrocław Symposium was a wide-ranging discussion and platform for the exchange of artistic thoughts in the fields of art, architecture, urban planning, public and social space. This polemical aspect constitutes the modus operandi of the exhibition, whose task is also to create a space for confrontation and debate. This idea originally applied to the concept of the Centre for Artistic Research, whose programme was announced by Jerzy Ludwiński during the Symposium. The centre developed the idea for the Museum of Current Art, proposed by the critic in 1966, which was intended to combine research functions with stimulating artistic activities. It was conceived as an institution in process, mirroring the constant changeability of current art.

The title of the exhibition – “New Normativity” – refers to the discussion on whether the Symposium was indeed the first, symbolic manifestation of conceptual art, as it is often described. Did it initiate significant changes in the field of neo-avant-garde art in Poland? In this context, Ludwiński’s deliberations on the concept of art in the postartistic age and art without limits remain relevant. Was it actually true that the blurring of borderlines and expansion of art into reality led, as the critic claimed, to an indefinite future – to the postartistic age? Can this idiom define the present day? Was the Wrocław ‘70 Visual Arts Symposium a herald of change, or rather a monument to the modernist past? Did the Symposium, striving in many respects towards the “impossible”, already occur in the era of art without limits? Maybe what began in Wrocław never ended?

***

More information about the exhibition:
https://muzeumwspolczesne.pl/mww/wystawy/nowa-normatywnosc-sympozjum-plastyczne-wroclaw-70/?lang=en

***

Artists (*Participants of the Wrocław ’70 Visual Arts Symposium): Magdalena Abakanowicz, Bogusław Balicki*, Andrzej Bartyński*, Kuba Bąkowski, Jerzy Bereś*, Yuriy Biley, Marian Bogusz*, Włodzimierz Borowski*, Józef Burlewicz*, Jan Chwałczyk*, Krzysztof Coriolan*, Oskar Dawicki, Michał Diament*, Zbigniew Dłubak*, Jan Dobkowski*, Tadeusz Dobosz*, Zygfryd Dudzik*, Jerzy Fedorowicz*, Stanisław Fijałkowski*, Paweł Freisler, Henryk Gała*, Wanda Gołkowska*, Zbigniew Gostomski*, Barbara Gryka, Oskar Hansen*, Władysław Hasior*, Jerzy Holuka, Rafał Jakubowicz, Konrad Jarodzki*, Zdzisław Jurkiewicz*, Włodzimierz Kałdowski, Tadeusz Kantor*, Jerzy Kosałka, Eustachy Kossakowski, Grzegorz Kowalski*, Paweł Kowzan, Barbara Kozłowska*, Jarosław Kozłowski*, Edward Krasiński*, Gerard Kwiatkowski, Natalia Lach-Lachowicz*, Andrzej Lachowicz*, Kasper Lecnim, Andrzej Łobodziański*, Zbigniew Makarewicz*, Daniel Malone, Adam Marczyński*, Andrzej Matuszewski*, Alfons Mazurkiewicz*, Maria Michałowska*, Igor Neubauer*, Ernest Niemczyk*, Eugeniusz Nyga*, Roman Nyga*, Jerzy Olkiewicz*, Janusz Orbitowski*, Ludmiła Popiel*, Tadeusz Rolke, Jerzy Rosołowicz*, Irmina Rusicka, Ala Savashevich, Kajetan Sosnowski*, Zdzisław Stanek*, Henryk Stażewski*, Adam Styka*, Anna Szpakowska-Kujawska*, Goran Škofić, Elżbieta Tejchman, Mikołaj Tkacz, Why Quit (Karolina Balcer, Iwona Ogrodzka), Bogumiła Winiarska*, Ryszard Winiarski*, Anastazy B. Wiśniewski*, Andrzej Wojciechowski*, Jerzy „Jurry” Zieliński*, Krystyn Zieliński*, Jan Ziemski*, Artur Żmijewski

***

The exhibition is part of the Sympozjum Wrocław 70/20 – a grassroots programme celebrating the 50th anniversary of the Wrocław ’70 Visual Arts Symposium.

***

The exhibition and purchase of works for the MWW collection was co-financed by the Minister of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund.