Burger
Close
Read about Nerdka: PEREVIRKA | Program Oporu

PREMIERA | PREZENTACJA | ROZMOWA
13 listopada, godz. 19
Jasna 10
wstęp wolny
wydarzenie FB

Zapraszamy na premierowe odsłonięcie Perevirki. Opowiemy o naszym projekcie oraz procesie jego powstawania, zostawiając przestrzeń na debatę. Wydarzenie będzie również okazją do integracji środowiska osób zaangażowanych w inicjatywy pomocowe na rzecz Ukrainy.

Perevirka to projekt badawczy kolektywu Nerdka dokumentujący oddolne organizacje pomocowe działające w Polsce w trakcie pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. Perevirka ma formę interaktywnej mapy prezentujących organizacje oraz sieci połączeń między nimi. Interaktywnej mapie towarzyszy artykuł stworzony na podstawie wywiadów z osobami działającymi w organizacjach: Letjaha, SDK Słonecznik, Zupa dla Ukrainy, KMWTW, Wolno Nam, Stewardessy dla Pokoju, Tosia, Cyber Elfy.

W ramach projektu udokumentowane zostały miko i średnie organizacje, ponieważ w przeciwieństwie do instytucji, organów państwowych czy dużych fundacji małe organizacje mogą działać od razu. A w kryzysie często potrzebne są szybkie reakcji – nie długie procesy decyzyjne. Mikro organizacje nie tylko potrafią działać błyskawicznie, ale też przecierają szlaki wszędzie tam, gdzie protokół działania jeszcze nie istnieje. Drugim powodem jest fakt, że oddolne, mikro inicjatywy aktywistyczne nie są wystarczająco i na bieżąco dokumentowane. Perevirka daje im widoczność na którą zasługują, bo gdyby nie istnienie mikro, nie działałoby żadne makro.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Oporu Jasna 10.
Nerdka – kolektyw i oddolny ośrodek badań artystycznych eksplorujący społeczny wpływ wschodzących technologii z perspektywy queerowej i feministycznej. Członkinie i członkowie Nerdki biorące udział w projekcie Perevirka: Michał Oparowski, Jeremiasz Rzenno, Justyna Górowska, Kat Zavada.

Podziękowania:
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz organizacjom z którymi mieliśmy przyjemność przeprowadzić wywiady: Magdzie Szpecht z Cyber Elfów, Kasi Pilitowskiej z Zupy dla Ukrainy, Tarasowi Gembikowi z SDK Słonecznik, ekipie Letjahy, Janie Shostak ze Stewardess dla Pokoju, Jankowi Mossowi z Tosi, Agacie Polak z KMWTW, Magdalenie Masze z Wolno Nam.
Natalii Jaguś za konsultacje oraz przygotowanie częśći treści na stronę. Autorce appendixu Bezpiecznik Cyfrowy – Katarzynie Von Aleksandrowitsch. Filipowi Handzelowi za konsultacje techniczne, kod oraz współprojektowanie strony. Tłumaczkom Oldze Anisko (j. rosyjski) i Kristinie Sribniak (j. ukraiński). Wojtkowi Zrałkowi-Kossakowskiemu oraz Eli Zasińskiej za wsparcie merytoryczne i opiekę kuratorską.

więcej:
Krytyka Polityczna

Praca powstała w ramach 3. edycji Programu Wsparcia Środowisk Twórczych realizowanego przez Jasną 10 | Świetlicę Krytyki Politycznej w Warszawie w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy


ENG
PREMIERE | PRESENTATION | TALK
November 13, 7 pm
Jasna 10
admission free

We invite you to the unveiling of Perevirka. We will talk about our project and the process of its creation, leaving space for debate. The event will also be an opportunity meet the community of people involved in aid initiatives for Ukraine.

Perevirka is a research project by the Nerdka collective documenting grassroots aid organizations operating in Poland during the full-scale Russian invasion of Ukraine. Perevirka takes the form of an interactive map showcasing the organizations and the networks of connections between them. The interactive map is accompanied by an article created based on interviews with people active in the organizations: Letjaha, SDK Słonecznik, Zupa dla Ukrainy, KMWTW, Wolno Nam, Stewardessy Pokoju, Tosia, Cyber Elfy.

The project documented micro and medium-sized organizations, because unlike institutions, state bodies or large foundations, small organizations can act immediately. And in the midst of a crisis, quick responses – not long decision-making processes – are often needed. Micro organizations are not only able to act instantly, but they also blaze trails wherever the protocol for action does not yet exist. The second reason is that grassroots micro activist initiatives are not sufficiently and consistently documented. Perevirka gives them the visibility they deserve, because if the micro didn’t exist, the macro wouldn’t work.

The project was carried out as part of the Jasna 10 Resistance Program.
Nerdka – a collective and grassroots art research center exploring the social impact of emerging technologies from a queer and feminist perspective. Nerdka members participating in the Perevirka project: Michał Oparowski, Jeremiasz Rzenno, Justyna Górowska, Kat Zavada.

Acknowledgements:
We would like to thank all the people and organizations we had the pleasure of interviewing: Magda Szpecht from Cyber Elfy, Kasia Pilitowska from Zupa dla Ukrainy, Taras Gembik from SDK Słonecznik, the Letjaha team, Jana Shostak from Stewardessy Pokoju, Janek Moss from Tosia, Agata Polak from KMWTW, Magdalena Masze from Wolno Nam.
Natalia Jaguś for consulting and preparing some of the content for the website. Katarzyna Von Aleksandrowitsch, author of the appendix. Filip Handzel for technical consultation, code and co-design of the site. Translators Olga Anisko (Russian) and Kristina Sribniak (Ukrainian). Wojtek Zrałek-Kossakowski and Ela Zasińska for substantive support and curatorial guidance.