Burger
Close

Siostry Wahl

Urodzone w 1932 roku siostry bliźniaczki i indywidualności polskiej sceny artystycznej lat 60. i 70. rozpoczęły karierę tuż po studiach na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1952-1957). Studiowały malarstwo w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa. Alicja uzyskała również aneks dyplomowy z ceramiki w pracowni prof. Wandy Golakowskiej w 1958 r. Należały do środowiska skupionego wokół Galerii Krzywe Koło w Warszawie, gdzie zadebiutowały w 1961 r. Często wystawiały razem, także poza Polską – we Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych. W 1979 r. założyły galerię w domu na warszawskim Żoliborzu, którą prowadziła głównie Alicja. Galeria A.B. Wahl specjalizowała się w sztuce wywodzącej się z tradycji surrealistycznej, która siostrom nie była obca.

Ich prace z poprzednich lat były bardzo jednorodne, niemal niemożliwe do rozróżnienia. Na początku lat 70. nastąpiła ewolucja. Alicja okazała się bardziej kolorystką, Bożena sięgnęła po ciemniejsze odcienie tuszu. Linie rysowane przez Alicję stały się bardziej miękkie, a przez Bożenę – ostrzejsze. Ich praktyki miały jednak wiele wspólnego, obfitowały w osobiste odniesienia, spotkania, konfrontacje. Widać to było i na papierze, i w życiu, o czym pamiętają córka i wnuczka Alicji. Związane nicią wspólnej biografii, działalności artystycznej i społecznej, siostry zaczęły obierać odrębne kierunki w osobistym rozwoju.

Istotnym motywem, który pojawił się w ich twórczości od lat 70. była kobieca seksualność. Pracując w odizolowanej przez komunizm Polsce, bez dostępu do pism teoretyczek, krytyczek i filozofek feminizmu drugiej fali, obie artystki poruszały tę sferę w sposób unikalny i intuicyjny. Rewolucja seksualna 1968 roku stała się prawdziwym ucieleśnieniem ich prac, zwłaszcza Alicji, której fantazja erotyczna wydaje się nieograniczona.

 

Wahl sisters

Born in 1932, the twin sisters and individualities on the Polish art scene of the 1960s and 1970s began their careers right after the studies at the Academy of Fine Arts in Warsaw, which they started in 1952 and completed in 1957. They studied painting in the studio of Prof. Eugeniusz Eibisch. Alicja also received a diploma annex in ceramics from the studio of Prof. Wanda Golakowska in 1958. They formed part of the milieu around the Krzywe Koło Gallery in Warsaw, where they debuted in 1961. They frequently exhibited together, also outside Poland – in France, Germany, the United States. In 1979, they founded a gallery in a house in Warsaw’s district of Żoliborz, which was mainly run by Alicja. The A. B. Wahl Gallery specialised in art originating from the Surrealist tradition, to which the sisters were no strangers themselves.

Their pieces from the previous years were highly homogeneous, almost impossible to distinguish. An evolution started at the beginning of the 1970s. Alicja turned out to be more of a colourist, Bożena made use of darker shades of ink. Lines drawn by Alicja became softer, whereas those by Bożena – fiercer. Still, their practices had a lot in common, abounding in personal references, encounters, confrontations. This could be seen on paper, but also in real life, as Alicja’s daughter and granddaughter remember. Tied together with the thread of a shared biography, artistic and social activity, the sisters began to take separate directions.

A significant motif that came to the fore in their work from the 1970s was female sexuality. Working in Poland, isolated under communism, with no access to writings by theorists, critics and philosophers of second-wave feminism, the two artists addressed this sphere in a unique and intuitive way. The 1968 sexual revolution became genuinely embodied in their pieces, especially those by Alicja, whose erotic fantasy seems boundless.