Burger
Close
Diana Lelonek, Katya Shadkovska at „Solidarity and Agency”, Galeria Arsenał, Białystok, online

Solidarność i sprawstwo
solidarityandagency.online

otwarcie: 1 czerwca 2020, godz. 18:00

Artystki i artyści: Adelina Cimochowicz, Monika Drożyńska, Galeria Komputer, Barbara Gryka, Juliana Höschlová, Magdalena Kosek, Daniel Kotowski, Diana Lelonek i Edka Jarząb, Marta Mariańska, Rita Müller, Arek Pasożyt, Shukhliada & Szkoła Photinus Studio (autorki i autorzy projektu: Yevhenii Arlov, Anna Ivchenko, Max Nykyforiv, Oleksandr Reznikov, Oleksandr Sirous, Igor Sokolov, Yevhenii Svystun, Dmytro Tentiuk, Taira Umarova, Mykhailo Vybodovskyi; kuratorki i kuratorzy projektu: Lera Polianskova, Max Robotov, Ivan Svitlychnyi), Marta Romankiv, Ala Savashevich, Sergey Shabohin, Katya Shadkovska, Jana Shostak, Jaśmina Wójcik i Jakub Wróblewski, Weronika Zalewska, Paweł Żukowski

Kuratorki: Katarzyna Różniak, Eliza Urwanowicz-Rojecka
Produkcja: Ewa Chacianowska
Współpraca: Tomek Pawłowski
Projekt strony internetowej i identyfikacja wizualna: Michał Szota

Projekt „Solidarność i sprawstwo” zainicjowałyśmy w Galerii Arsenał w Białymstoku podczas kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, kiedy 12 marca 2020 roku zamknięto instytucje kultury w Polsce. Do rozmowy o solidarności w kryzysie inspirowała nas Rebecca Solnit, przekonująca, że to właśnie w momentach katastrofy stajemy się solidarni, altruistyczni i empatyczni.

W ostatnich tygodniach wszyscy obserwowaliśmy akcje samopomocowe i solidarnościowe na ogromną skalę i w małych społecznościach lokalnych. Pomimo konieczności „społecznego dystansowania”, a może właśnie z jej powodu, znajdowałyśmy i znajdowaliśmy sposoby na działania wspólnotowe.

Artystki i artyści prezentowani na wystawie kładą nacisk na postawy sprawcze i solidarne. Mamy nadzieję, że taki sposób obrazowania i upamiętniania kryzysu – chociaż tylko cząstkowy – może być inspiracją do dalszego praktykowania solidarności, wyobraźni, wiary w przyszłość i sprawczość każdego i każdej z nas. Koniec tej historii nie został jeszcze napisany.

~

Solidarity and Agency online exhibition
solidarityandagency.online

opening: June 1, 2020, 6 p.m.

Artists: Adelina Cimochowicz, Monika Drożyńska, Galeria Komputer, Barbara Gryka, Juliana Höschlová, Magdalena Kosek, Daniel Kotowski, Diana Lelonek i Edka Jarząb, Marta Mariańska, Rita Müller, Arek Pasożyt, Shukhliada & Photinus Studio School (authors: Yevhenii Arlov, Anna Ivchenko, Max Nykyforiv, Oleksandr Reznikov, Oleksandr Sirous, Igor Sokolov, Yevhenii Svystun, Dmytro Tentiuk, Taira Umarova, Mykhailo Vybodovskyi; curators: Lera Polianskova, Max Robotov, Ivan Svitlychnyi), Marta Romankiv, Ala Savashevich, Sergey Shabohin, Katya Shadkovska, Jana Shostak, Jaśmina Wójcik i Jakub Wróblewski, Weronika Zalewska, Paweł Żukowski

Curators: Katarzyna Różniak, Eliza Urwanowicz-Rojecka
Production: Ewa Chacianowska
Collaboration: Tomek Pawłowski Jarmołajew
Key visual and web design of exhibition: Michał Szota

We initiated the Solidarity and Agency project at the Arsenal Gallery in Białystok during the crisis caused by the coronavirus pandemic, when on March 12, 2020 cultural institutions in Poland were closed. It was Rebecca Solnit who inspired us to talk about solidarity during the crisis, convincing us that it is at the times of disaster that we become solidary, altruistic and empathic.

During last weeks, we have all been observing self-help and solidarity actions both on a large scale an within small local communities. Despite the necessity of “social distance”, or else – thanks to it, we have found ways and tools for community-focused practices.

Artists presented at this exhibition focus on solidary and agential attitudes. We hope that such a way of imaging and commemorating the crisis – though only partial – can be an inspiration for further practice of solidarity and imagination. We would like it to inspire faith in future and in the agency of each of us. „The end of this story hasn’t been written yet”.