Burger
Close
Małgorzata Widomska, Michał Bugalski

“The Cave”

Małgorzata Widomska, Michał Bugalski
Jaskinia

Wystawa odbywa się w ramach cyklu wystaw lokal_30_project_space.

Michał Bugalski i Małgorzata Widomska są rodzeństwem. On zajmuje się fotografią, a ona przede wszystkim malarstwem. Nie miałoby to być może większego znaczenia, gdyby nie fakt, że kilka lat temu postanowili tworzyć wspólne prace poprzez zestawianie ze sobą wielkoformatowych zdjęć i abstrakcyjnych obrazów, ujawniając tym samym podobieństwa i zależności, z których sami wcześniej nie zdawali sobie sprawy.

Na wystawie w lokalu_30 artyści zaproszą nas do miejsca, w którym wspólnie się wychowywali i dorastali. Sytuację tę opisuje Małgorzata Widomska: Przywołując obecność domu rodzinnego w galerii poruszamy się w głąb dzieciństwa, czyli przestrzeni, która wydaje się pełnić symboliczną rolę wypełnienia braku podmiotu, którym już dłużej nie jesteśmy. Poprzez obraz staramy się wywołać w sobie i odbiorcy doświadczające dziecko. Jego ciekawość i odwagę. Nieskomplikowane formy, mówią o silnych, prostych uczuciach, powstrzymują od wartościowania. Pomimo, że z łatwością identyfikujemy w naszych pracach zdarzenia i osoby, fotografie Michała jak moje obrazy są bardzo bliskie abstrakcji. Jest to abstrakcja pozostająca w pewnym rozdarciu; niechętnie wyzbywa się funkcji ikonograficznej jednocześnie traktuje treść, jako redukcję doświadczenia. Staramy się włączyć pamięć w zmysłowość obrazu, ponieważ tęsknimy zmysłami, nimi również rozumiemy. Sama sytuacja zderzenia narracji siostry i brata uwidacznia podobieństwa i różnice percepcji. Tytułowa jaskinia jest miejscem ukrytych misteriów i inicjacji, sceną narodzin relacji i świadomości, pierwszym polem sztuki.

Małgorzata Widomska (1978)
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i instalacją malarską. Współpracuje z Instytutem Edukacji Artystycznej w Warszawie, gdzie prowadzi pracownię rysunku. W roku 2013 uzyskała stopień doktora na ASP w Krakowie. W latach 1998 -2003 studiowała malarstwo na ASP w Gdańsku. Miała wystawy indywidualne m.in. w Różni (Warszawa 2016), w galerii Piekary (Poznań 2016). Mieszka i pracuje w Warszawie.

Michał Bugalski (1985)
Ukończył fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie pracuje jako asystent w 4 pracowni fotografii. Absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Doktorancki na Wydziale Komunikacji Multimedialnej na UAP. Laureat nagrody głównej na Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 6 w 2011 roku.

lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, V piętro

____

Małgorzata Widomska, Michał Bugalski
The Cave

The show is held within the exhibition cycle lokal_30_project_space.

Michał Bugalski and Małgorzata Widomska are siblings. He is a photographer, she is primarily a painter. Their specialisations become significant in the light of the fact a few years ago they decided to create their works together by combining large-scale photographs and abstract paintings, thus revealing the similarities and relations which they had not realised before.

With the exhibition at lokal_30 the artists invite us to the place where they were raised and grew up together. Małgorzata Widomska explains: “By evoking the presence of our family home at the gallery we move deeper into our childhood, which is a space that seems to play a symbolic role of restoring the missing subject – the “self” that we no longer are. We use image to evoke in ourselves and in the viewer the experience of a child. Their curiosity and courage. Uncomplicated forms convey strong and simple feelings, while making one refrain from evaluating. Although we easily identify events and people in our works, both Michał’s photographs and my paintings are very close to abstraction. It is an abstraction that remains torn apart, as it were. It reluctantly abandons the iconographic function, but at the same time treats content as a reduction of experience. We try to include memory into the sensuality of the image because we feel longing through the senses and it is also through the senses that we reason. The very situation of the juxtaposition of brotherly and sisterly narratives reveals the similarities and differences of perception. The eponymous cave is a place of hidden mystery plays and initiations, a scene of the birth of relations and awareness, the primary field of art.”

Małgorzata Widomska (1978)
Artist active in the fields of painting, drawing and painterly installation. Collaborates with the Institute of Artistic Education in Warsaw, where she runs a drawing studio. Widomska received her PhD degree in 2013 from the Academy of Fine Arts in Krakow. Between 1998 and 2003, she studied painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Her works have been shown at individual exhibitions at Różnia (Warsaw, 2016) and at the Piekary gallery (Poznań 2016), amongst other venues. Lives and works in Warsaw.

Michał Bugalski (1985)
Graduate in photography from the University of Fine Arts (UAP) in Poznań, where he works as an assistant at the 4th photographic studio. Graduate of the Interdisciplinary Doctoral Studies at the Faculty of Multimedia Communication of the UAP. Honoured with the main award of the 6th “Rybie Oko” Young Art Biennale in 2011.

lokal_30, Wilcza 29a, flat number 12, 5th floor

opening | otwarcie
1 września 2017, godz. 19.00-21.00
1 September 2017, 7pm–9pm

wystawa czynna | exhibition open till
do 15 września 2017
15 September 2017